Úvod

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák, Turzová, Rýpal - 2x, macák, Harčák, Murárik)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prekročenie hraníc

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prekročenie hraníc
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn.: OLP/7310/2020 Bratislava, 17.09.2020       Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia      … viac informácii

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prevádzkovatelia zariadení

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prevádzkovatelia zariadení
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn.: OLP/7311/2020 Bratislava, 17.09.2020     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia        … viac informácii

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 14.9.2020 - nosenie rúšok

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 14.9.2020 - nosenie rúšok
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn: OLP/7189/2020 Bratislava, 14.09.2020     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia     Úrad verejného… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba

 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020                             … viac informácii

Zber elektroodpadu a odpadov s obsahom škodlivín z domácností - 25.9.2020

Zber elektroodpadu a odpadov s obsahom škodlivín z domácností - 25.9.2020
  OZNAM     Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizujú zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín, ako: -   elektrických a elektronických zariadení - chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, televízory… viac informácii

Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov

Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  Mestská polícia Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec     v Rajci dňa 17.9.2020       Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov      Mestská polícia Rajec v súvislosti so začiatkom jesenného obdobia upozorňuje občanov na ustanovenie § 14… viac informácii

Oznámenie o prerušení elektriny - 25.9.2020 (ulice: Jabloňová, Javorová, Orgovánová, Ružová, Smreková, Hollého 198/45, obe budovy Polikliniky)

Oznámenie o prerušení elektriny - 25.9.2020 (ulice: Jabloňová, Javorová, Orgovánová, Ružová, Smreková, Hollého 198/45, obe budovy Polikliniky)
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY     Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny   na uliciach:   JABLOŇOVÁ, JAVOROVÁ, ORGOVÁNOVÁ, RUŽOVÁ, SMREKOVÁ, HOLLÉHO 198/45, OBE… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci - 22.9.2020

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 16.9.2020

Mesto Rajec Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK    … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Maceášik J., Turzová M., Balcer M.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec    Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERUprevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERUprenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575podľa § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERUprenechania majetku obce do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575podľa § 9a ods. 9, písm. c)… viac informácii

Mesto

Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51,  Rajec Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
16.09.2020
      Materská škola  -  Obrancov mieruŠkolský rok 2020/2021 Zriaďovateľ materskej školy: Mesto Rajec Námestie SNP č.… viac informácii
Prenájom nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov
14.09.2020
                PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV     KULTÚRNY… viac informácii
Všeobecná agenda - Mesto Rajec Všeobecná agenda - Mesto Rajec
10.09.2020
VŠEOBECNÁ AGENDA   Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť… viac informácii
Dokumenty
03.09.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)   Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (word-subor) … viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia komisií
18.09.2020
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci    viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci - 22.9.2020
16.09.2020
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                     … viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 16.9.2020
16.09.2020
Mesto Rajec Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter… viac informácii
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
14.09.2020
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák, Turzová, Rýpal - 2x, macák, Harčák, Murárik)
18.09.2020
  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným… viac informácii
Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prekročenie hraníc Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prekročenie hraníc
18.09.2020
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn.: OLP/7310/2020 Bratislava… viac informácii
Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prevádzkovatelia zariadení Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prevádzkovatelia zariadení
18.09.2020
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn.: OLP/7311/2020 Bratislava… viac informácii
Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 14.9.2020 - nosenie rúšok Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 14.9.2020 - nosenie rúšok
18.09.2020
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava   sp. zn: OLP/7189/2020 Bratislava,… viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba
18.09.2020
 Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/3008/2020    … viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.
04.09.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3007/2020      … viac informácii
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec
03.09.2020
Podanie.html                       … viac informácii
Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec
03.09.2020
 MESTO RAJEC MESTSKY URAD RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC               … viac informácii

Kultúra

Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020) Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020)
17.09.2020
  Mesto Rajec organizujú   DOBROČINNÚ ZBIERKU,   ktorá sa uskutoční od pondelka 5.10. do piatka 9.10.2020 denne 8.00 - 11.00 … viac informácii
Výstava: Prác žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (14.9. - 26.10.2020) Výstava: Prác žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (14.9. - 26.10.2020)
17.09.2020
    Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   Základnej školy na Lipovej uliciPRÁCE ŽIAKOV 2. - 5. ROČNÍKA   pod vedením:Mgr. Milan… viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín) Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín)
14.09.2020
      POZOR NOVÝ TERMÍN!  Mesto Rajec vás pozýva  na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného… viac informácii
Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti
14.09.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na koncert PACI PAC a kamaráti piatok 16.10.2020 / 17.00 hod. KULTÚRNY DOM RAJEC Vstupné: 8,00 €  … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 9/2020 Rajčan 9/2020
08.09.2020
 RAJČAN 9/2020, súbor PDF  (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový… viac informácii
Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii
Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii
Rajčan 4/2020 Rajčan 4/2020
08.04.2020
 RAJČAN 4/2020; súbor PDF (2 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Opatrenia súvisiace s novým… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
14.09.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa