Úvod

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.8.2015 od 9.00 hod. na Námestí SNP.   Účinkujú: 9.00 hod. Mažoretky Kordovánky, 10.00 štart… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:   8. august 2015 4. Vstup na… viac informácii

Návrh VZN a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-27.07.2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec . ..… viac informácii

Okresný úrad Žilina – Lesný celok Rajecko

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j.OÚ-ZA-OOP4-2014/025911/SCH V Žiline 3.7.2015   Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov (ďalej len OÚ) ako príslušný orgán podľa § 59 ods. 2 písm. i) zákona Č.… viac informácii

Krajský pamiatkový úrad Žilina - Verejná vyhláška

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina   Verejná vyhláška   Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok jeho vykonania na stavbe "Realizácia optických sietí RJ… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA

Rajecké kultúrne leto - COUNTRY NEDEĽA
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás v rámci Rajeckého kultúrneho leta pozýva na COUNTRY NEDEĽU s country kapelou Tornádo, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26.7.2015 o 18.00 hod. na Námestí v Rajci. viac informácii

Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice

Rajecké kultúrne leto - koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva v rámci Rajeckého kultúrneho leta na koncert folklórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice, ktorý sa uskutoční 12. júla o 18. hodine na Námestí SNP v Rajci. viac informácii

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina     Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.   Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.  Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

9. Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci 9. Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
07.07.2015
  OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRED NADMERNOU ZÁŤAŽOU TEPLOM PRI PRÁCI        Extrémne zvýšené teploty počas… viac informácii
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
07.07.2015
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová
19.06.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 18.06.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  … viac informácii
Dokumenty Dokumenty
09.06.2015
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-27.07.2015
31.07.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o… viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
16.06.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
16.06.2015
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii

Mestský úrad

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
31.07.2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kasman
29.07.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.07.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Kasman,  … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Sihlovec
29.07.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.07.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Roman Sihlovec,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Hromada
29.07.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 23.07.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Jozef Hromada,  trvale… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
07.07.2015
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul.… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.05.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Deň Zeme - 2015 Deň Zeme - 2015
07.05.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
26.04.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii

Kultúra

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2015
31.07.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, Maratón klub Rajec vás pozývajú na… viac informácii
Rajecké ladislavské hody - RAJECKÉ HODY 2015 Rajecké ladislavské hody - RAJECKÉ HODY 2015
29.07.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na vrcholné podujatie Ladislavských hodov – RAJECKÉ HODY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna… viac informácii
Rajecké ladislavské hody - KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY Rajecké ladislavské hody - KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY
29.07.2015
POZOR ZMENA: z dôvodu nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční o 15. hodine v KULTÚRNOM DOME V RAJCI.     Mestské kultúrne stredisko… viac informácii
Rajecké ladislavské hody - HUDOBNÝ KONCERT Rajecké ladislavské hody - HUDOBNÝ KONCERT
29.07.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Základná umelecká škola Rajec vás pozývajú v rámci Rajeckých ladislavských hodov na HUDOBNÝ KONCERT, … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2015 Rajčan 7-8/2015
10.07.2015
 RAJČAN 7-8/2015, súbor PDF; 9,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Buduje sa nový polyfunkčný… viac informácii
Rajčan 6/2015 Rajčan 6/2015
12.06.2015
  RAJČAN 6/2015; súbor PDF; 7,45 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Materské školy čaká… viac informácii
Rajčan 5/2015 Rajčan 5/2015
11.05.2015
RAJČAN 5/2015; súbor PDF; 5,37 MB V čísle  5/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať workout ihrisko –… viac informácii
Rajčan 4/2015 Rajčan 4/2015
13.04.2015
RAJČAN 4/2015; súbor PDF; 6,71 MB V čísle 4/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Na Hollého ulici je nové osvetlenie –… viac informácii

Šport

FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
02.08.2015
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 07.06.2015                    … viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
31.07.2015
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; Norimberg 22.8.2014         … viac informácii
KANIANKA 2015 KANIANKA 2015
11.07.2015
Prvý víkend po ukončení futbalových súťaží prináša so sebou aj priestor na usporiadanie turnajov. Jeden z nich usporiadal v sobotu aj FK Junior… viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
11.07.2015
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 07.06.2015                    … viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
29.05.2015
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa