Úvod

Čítajme deťom a s deťmi!

Čítajme deťom a s deťmi!
  Mestská knižnica v Rajci získala na akvizíciu knižničného fondu podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia ČÍTAJME DEŤOM A S DEŤMI! Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci sa pravidelne zapája do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov z rôznych… viac informácii

Expedičná kamera 2018

Expedičná kamera 2018
  Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2018, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29.3.2018 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Vstupné: 1,00 euro Čakajú na vás filmy s prekrásnymi zábermi prírody, nadčasové výpovede a inšpiratívne cesty… viac informácii

Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci

Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci   Od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP), na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú… viac informácii

Výstava: Škola snov

Výstava: Škola snov
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu prác žiakov Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy J. Vojtaššáka 13 v Žiline a elokovaného pracoviska v Šuji 54 ŠKOLA SNOV, ktorá sa uskutoční od 6.2.2018 do 5.3.2018 vo výstavnej sieni Radnice v Rajci viac informácii

Oznámenie o strelbách - február/2018

Oznámenie o strelbách - február/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   1. 2. 8:00 24:00 6. 2. 8:00 24:00 7. 2. 8:00 15:00 8 .2. 8:00 15:00 9. 2. 8:00 14:00 12. 2. 8:00 15:00 13. 2. 8:00 24:00 14. 2. 8:00 15:00 15. 2. 8:00 15:00 16.… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 13.02.2018

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec; Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych… viac informácii

Zverejnenie zámeru - emBuild, s.r.o., Revolučná 10, Žilina; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o… viac informácii

Zverejnenie zámeru - MEDICA-DENT s.r.o., ul. Hollého 200, Rajec; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stevbné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stevbné úpravy Identifikácia verejného obstarávateľa Názov Mesto Rajec IČO 00321575   Zadávateľ nie je platca DPH Adresa Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 22.02.2018 ul. Fučíkova

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 22.02.2018 ul. Fučíkova
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      22.2.2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej… viac informácii

14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža

14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža
Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách   ... Kurz opatrovania – otvárame 01.02.2018 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenského Červeného kríž Žilina http://zilina.redcross.sk/kurz_opatrovania na stránke je na stiahnutie plagát … viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018 dňa 31.1.2018   OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom,… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Mesto

Gombíčky - jeseň 2017/2018 Gombíčky - jeseň 2017/2018
20.02.2018
V novom čísle si prečítate: Čarovné dary prírody, Jesenné tvorivé dielne, Popoludnie so starými rodičmi Mesiac úcty k starším v 4. Triede, Športové… viac informácii
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stevbné úpravy
08.02.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stevbné úpravy Identifikácia… viac informácii
14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža 14. Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža
07.02.2018
Informácie akreditovaných kurzov Slovenského červeného kríža v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách   ... Kurz opatrovania – otvárame… viac informácii
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - aktualizácia na obdobie 2015 - 2020
07.02.2018
Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č.… viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2018
22.02.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 15. február 2018
20.02.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 12. februára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 13.02.2018
13.02.2018
Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa… viac informácii
Zverejnenie zámeru - emBuild, s.r.o., Revolučná 10, Žilina; 12.02.2018
13.02.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb… viac informácii

Mestský úrad

Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
22.02.2018
Výzva predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci   Od 1.2.2018 došlo k zmene… viac informácii
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny -21.02.2018 - Kollárova - Partizánska - Pri Rajčianke Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny -21.02.2018 - Kollárova - Partizánska - Pri Rajčianke
22.02.2018
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Zrušenievýberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
22.02.2018
V Rajci, 6.2.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec   … viac informácii
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA - 15. 16. a 19. februára 2018 VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA - 15. 16. a 19. februára 2018
22.02.2018
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 15. 16. a 19. februára 2018 z… viac informácii

Mestská polícia

Nájdený bicykel Nájdený bicykel
16.01.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii
Kontakty
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
21.02.2018
Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov… viac informácii
Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
20.02.2018
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS
31.01.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018 dňa 31.1.2018   OZNÁMENIE O… viac informácii
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - 9675 Rajec - Hollého - Zahustenie DTS
31.01.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec č.j.01/2576/2017 dňa 2.10.2017   OZNÁMENIE O ZAČATÍ… viac informácii

Kultúra

Čítajme deťom a s deťmi! Čítajme deťom a s deťmi!
22.02.2018
  Mestská knižnica v Rajci získala na akvizíciu knižničného fondu podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia ČÍTAJME DEŤOM… viac informácii
Expedičná kamera 2018 Expedičná kamera 2018
22.02.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA 2018, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29.3.2018 o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke… viac informácii
Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne pre deti Cez prázdniny sa nenudím - tvorivé dielne pre deti
22.02.2018
  Mesto Rajecpozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na tvorivé dielneCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMpondelok 19.2.2018 Jarná vetvičkautorok 20.2.2018… viac informácii
Rajecká fašiangová zabíjačka 2018 Rajecká fašiangová zabíjačka 2018
22.02.2018
  MESTO RAJEC v spolupráci s reštauráciou Dubová vás pozývajúna FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU,ktorá sa uskutoční v piatok 9.2.2018 od 13.00 hod. na… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 2/2018 Rajčan 2/2018
21.02.2018
RAJČAN 2/2018; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na Dubovej vyrastie vyhliadková… viac informácii
Rajčan 1/2018 Rajčan 1/2018
21.02.2018
 RAJČAN 1/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Uľahčenie dostupnosti služieb… viac informácii
Rajčan 12/2017 Rajčan 12/2017
11.12.2017
  RAJČAN 12/2017; súbor PDF; 10 MBV tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové byty budú odovzdané už čoskoro:… viac informácii
Rajčan 11/2017 Rajčan 11/2017
13.11.2017
RAJČAN 11/2017; súbor PDF; 8,50 MB   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto zveľaďuje detské ihriská… viac informácii

Šport

Kordovánky očarili Európu Kordovánky očarili Európu
28.12.2017
Kordovánky pracujú v Rajci už 16 rokov. Počas celej doby svojej existencie nazbierali už 271 ocenení, 10 krát sa stali Majsterkami Európy. V… viac informácii
Šachový kráľ Rajca 2017 Šachový kráľ Rajca 2017
07.12.2017
Šachový kráľ Rajca  2017 -  12. ročník GPX kat. dievčat podľa veku kat. chlapci podľa veku Meno Klub kat. body Meno Klub kat. body … viac informácii
ŠK Rajec - "Korene a premeny" ŠK Rajec - "Korene a premeny"
29.11.2017
Vážení športoví priatelia.      Cieľom športovej kroniky je oživenie spomienok bývalých športovcov na ich mladosť, odovzdať… viac informácii
Pozvánka na futbal TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec Pozvánka na futbal TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec
06.11.2017
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga skupina A–SsFZ - TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská vs. FK Rajec - sobota 4.11. o 10:30 h;… viac informácii

Fotogaléria

Aprílová detská improliga - 2017 Aprílová detská improliga - 2017
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2016 jeseň - 2016
17.02.2018
Rajec žil improvizáciou. Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline usporiadali v piatok 11. novembra… viac informácii
- 2010 - 2010
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2009 jeseň - 2009
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
29.01.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Mestský úrad - prízemie Mestský úrad - prízemie
01.06.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
09.05.2017
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa