Úvod

Zmena stránkových hodín v dňoch 5. a 6. 11. 2014

Mestský úrad v Rajci informuje verejnosť,   že v dňoch 5. a 6. novembra 2014   je zmena stránkových hodín na odd. Správnom a na Matrike.                           … viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1700/145 a KNC parcela č. 1700… viac informácii

Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015.   Návrh Všeobecne záväzného… viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1390/1 - zastavaná plocha o… viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2015.Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2015 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších… viac informácii

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu
Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“ Materská škola, Mudrochova č. 930/10 a Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51 v Rajci sa zapojili do súťaže o grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej. Súťaž prebieha v termíne od 15.9.2014 do 30.11.2014!  Súťaž o GRANT… viac informácii

Výluka na trati Rajec - Žilina

Výluka na trati   Rajec - Žilina
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 30. a 31. októbra 2014 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. … viac informácii

Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.      … viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA (cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov) utorok    od 9.30 hod. streda    od 9.00 hod. štvrtok   od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419,… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy - 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci; Vyhlásenie kandidatúry pre voľby pre voľby primátora mesta v Rajci; Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014. Voľby do orgánov samosprávy -… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2349/2014;  dňa 7.10.2014   Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.   … viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   1.10.14 Streda   od  08:00   do  15:00 2.10.14 Štvrtok 08:00 15:00 4.10.14 Sobota 08:00 12:00 6.10.14 Pondelok 08:00 15:00 7.10.14 Utorok 08:00 15:00 … viac informácii

Skate krúžok

Skate krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre VŠETKY DETI A MLÁDEŽ SKATE KRÚŽOK.  Ak sa aj ty chceš naučiť jazdiť na BMX-och, aby si dokázal stvárať úžasné triky a „krkolomné“ kúsky príď v utorok 30.9.2014 o 15.00 hod. na Rajecký skatepark, kde sa uskutoční prvé stretnutie záujemcov o Skate… viac informácii

Radnica - prenájom nebytových priestorov

Radnica - prenájom nebytových priestorov
    Radnica - prenájom nebytových priestorov     Mesto Rajec ponúka na dlhodobý prenájom v priestoroch Radnice, na prízemí  nebytový priestor, ktorý je možné využívať na obchodné účely. Rozmery prenajímaného priestoru sú cca 9 x 4 m.       … viac informácii

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zmenená otváracia doba
ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV      Oznamujeme občanom, že od 12.07.2014 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.       Zariadenie… viac informácii

Mesto

Klub dôchodcov - Prenájom nebytových priestorov Klub dôchodcov - Prenájom nebytových priestorov
20.10.2014
    Prenájom nebytových priestorov Klub dôchodcov ponúka do prenájmu miestnosť, ktorá je vhodná pre organizáciu zábav, svadieb,… viac informácii
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
09.10.2014
V zmysle §10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení primátor mesta dňa 1. októbra 2014 určil v meste Rajec … viac informácii
Voľby do orgánov samosprávy - 2014
09.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci; Vyhlásenie kandidatúry pre voľby pre voľby primátora mesta v Rajci;… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014
13.10.2014
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci. viac informácii
Dochádzka poslancov mestského zastupiteľstva
07.10.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014 Pč Meno a priezvisko, titul 20.2.2014 9.4.2014 24.4.2014 12.6… viac informácii
VZN mesta Rajec - rok 2014
07.10.2014
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2014
03.10.2014
Uznesenia č. 080 - 095 schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 25. septembra 2014. viac informácii

Mestský úrad

Zmena stránkových hodín v dňoch 5. a 6. 11. 2014
30.10.2014
Mestský úrad v Rajci informuje verejnosť,   že v dňoch 5. a 6. novembra 2014   je zmena stránkových hodín na odd. Správnom a na Matrike. … viac informácii
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30.10.2014
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb… viac informácii
Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015
30.10.2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015. … viac informácii
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30.10.2014
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
24.10.2014
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Operačný plán zimnej údržby Operačný plán zimnej údržby
23.10.2014
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov,… viac informácii
Obytný dom Hollého č. 202 Obytný dom Hollého č. 202
15.10.2014
Zoznam bytov na ul. Hollého č. 202 podľa podlažia  Cena nájomného bez služieb je za 1 m2/2,02 € v zmysle VZN č. 6/2014 (príloha č. 4… viac informácii
Zber novín a časopisov Zber novín a časopisov
06.10.2014
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 29.09… viac informácii

Mestská polícia

Kontakty
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste
03.07.2014
  Štatistické zisťovanie o zdraví obyvateľstva v našom meste   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úrad SR zapojila do… viac informácii
Dopravná nehoda
03.07.2014
Dopravná nehoda          Dňa 8.3.2014 v čase o 20:36 hod sa na ulici Kmeťova (pri tržnici) stala dopravná nehoda,… viac informácii
Poškodzovanie majetku Poškodzovanie majetku
03.07.2014
Poškodzovanie majetku   Dňa 21.2.2014 v čase o 19:21 hod., prijala hliadka MsP Rajec informáciu o poškodení vchodových dverí na bytovom dome… viac informácii

Kultúra

Podajme pomocnú ruku - dobročinná zbierka Podajme pomocnú ruku - dobročinná zbierka
30.10.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC V SPOLUPRÁCI S OBČIANSKÝM ZDRUŽENÍM DIAKONIE BROUMOVorganizujú DOBROČINNÚ ZBIERKU PODAJME POMOCNÚ RUKU pondelok 20… viac informácii
Deň šedín a kvetín Deň šedín a kvetín
23.10.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ORGANIZUJE PRI PRÍLEŽITOSTI OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM STRETNUTIE 70, 75, 80 A VIAC ROČNÝCH JUBILANTOV DEŇ… viac informácii
Snow Film Fest 2014 Snow Film Fest 2014
20.10.2014
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÝCH ŠPORTOV SNOW FILM FEST 2014 piatok 21.11.2014 o 18.00 hod. VEĽKÁ ZASADAČKA… viac informácii
Koncert - Martina Žovincová Band Koncert - Martina Žovincová Band
20.10.2014
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na koncert Martina Žovincová Band, ktorý sa uskutoční v sobotu 18.10.2014 o 19.30 hod. v Kultúrnom… viac informácii

Šport

Víkend vo futbale Víkend vo futbale
29.10.2014
Víkend vo futbale - Majstrovské futbalové stretnutie V. LIGA DOSPELÍ skupina A – SsFZ FK RAJEC vs.ŠK ČIERNE 3:2; IV. LIGA DORASTENCI skupina A - SsFZ… viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
27.10.2014
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; Norimberg 22.8.2014         … viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
27.10.2014
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 28.08.2014                    … viac informácii
11.10.2014 FK Rajec - FK Strečno 1:0 11.10.2014 FK Rajec - FK Strečno 1:0
24.10.2014
  Zápis o stretnutí (tu) viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
16.10.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
22.08.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
22.08.2014
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa