Úvod

Víkend vo futbale

Víkend vo futbale
Víkend vo futbale - Majstrovské futbalové stretnutie - V. LIGA DOSPELÍ skupina A - SsFZ- FK RAJEC vs. TJ JEDNOTA BÁNOVÁ nedeľa 24.5. o 17:00 hod.; IV. LIGA DORASTENCI skupina A - SsFZ FK RAJEC vs. TJ FATRAN VARÍNsobota 23.5. o 17:00 hod.; II. LIGA ŽIACI skupina Sever - SsFZ FK RAJEC vs. TJ JEDNOTA… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:   8. august 2015 4. Vstup na… viac informácii

Škrábikov Rajec 2015

Škrábikov Rajec 2015
  Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja   Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na XVI. ročník súťažnej prehliadkyv prednese duchovnej poézie a prózy ŠKRÁBIKOV RAJEC,ktorý sa uskutoční v utorok 26.5.2015 od 9.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná – zmena a doplnok č. 1"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná – zmena a doplnok č. 1"    … viac informácii

Verejna vyhláška - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina   Vec - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - verejná vyhláška     Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j. 01/594/2015/UR/03-Ďu;  dňa 21.4.2015   Rozhodnutie o umiestnení stavbyu   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.           … viac informácii

Verejná vyhláška - Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia Odbor environmentálneho posudzovania Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava     Vec Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja… viac informácii

Oznam - Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

OZNAM Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, a Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016, že od 15.4.2015 (streda) si môžu v materských školách… viac informácii

Materské centrum STONOŽKA

Materské centrum STONOŽKA
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC Materské centrum STONOŽKA cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36 mesiacov utorok  od 9.30hod. streda   od 9.00 hod. štvrtok  od 9.30 hod.KULTÚRNY DOM RAJEC - MALÁ KLUBOVŇA   Kontakt: 0907 815 419, katarinabiela856… viac informácii

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu
OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU   Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných… viac informácii

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.

Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou, že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí.
Pozor na podvodníkov, ktorí pod zámienkou,že niekto z blízkej rodiny potrebuje súrne peniaze okrádajú ľudí. Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec upozorňuje predovšetkým starších občanov, že v Rajci a v blízkom okolí pôsobia podvodníci, ktorí telefonicky pod zámienkou, že vnuk alebo… viac informácii

Mesto

Odkaz pre starostu Odkaz pre starostu
04.05.2015
  ODKAZ PRE STAROSTU          Vážení občania,   Mesto Rajec Vám ponúka aplikáciu, ktorá… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane.
03.05.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Mudrochova ul. na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2%      dane. Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane.
03.05.2015
Výzva rodičom a priateľom MŠ-Obrancov mieru na poukázanie 2% dane. Vážení rodičia, podl'a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete… viac informácii
Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec
30.04.2015
  Dokumenty:Konsolidovaná výročná správa; Záverečný účet Mesta Rajec; Hodnotiaca správa k 31.12.;        … viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 04.05.2015
22.05.2015
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
22.05.2015
Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa… viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2015
04.05.2015
Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam viac informácii
Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015-28.10.2014
04.05.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015. ..… viac informácii

Mestský úrad

Zverejnenie zámeru-prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22.05.2015
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22.05.2015
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22.05.2015
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991… viac informácii
Výluka na trati   Rajec - Žilina Výluka na trati Rajec - Žilina
22.05.2015
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 19. až  21. mája 2015 z… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
22.05.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Deň Zeme - 2015 Deň Zeme - 2015
07.05.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
26.04.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii
Zber novín a časopisov Zber novín a časopisov
24.03.2015
Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 23.03… viac informácii

Kultúra

Škrábikov Rajec 2015 Škrábikov Rajec 2015
16.05.2015
  Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja   Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na XVI. ročník súťažnej… viac informácii
Stavanie Mája v Rajci Stavanie Mája v Rajci
16.05.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva Máj, máj, máj zelený... STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3.5.2015 na Námestí v Rajci.… viac informácii
Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014 Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2014
16.05.2015
  Mesto Rajec, Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci a Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozývajú na… viac informácii
Noc múzeí a galérií 2015 v Rajci Noc múzeí a galérií 2015 v Rajci
11.05.2015
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na Noc múzeí a galérií 2015 v piatok 15.5.2015 o 18.00 hod. v Radnici v Rajci / Mestské múzeum Rajec.… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5/2015 Rajčan 5/2015
11.05.2015
RAJČAN 5/2015; súbor PDF; 5,37 MB V čísle  5/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať workout ihrisko –… viac informácii
Rajčan 4/2015 Rajčan 4/2015
13.04.2015
RAJČAN 4/2015; súbor PDF; 6,71 MB V čísle 4/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Na Hollého ulici je nové osvetlenie –… viac informácii
Rajčan 3/2015 Rajčan 3/2015
11.03.2015
RAJČAN 3/2015, Súbor PDF; 8,92 MB V čísle 3/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu – Oznamy už aj prostredníctvom… viac informácii
Rajčan 2/2015 Rajčan 2/2015
10.03.2015
RAJČAN 2/2015; súbor PDF; 9,68 MB V čísle 2/2015 si prečítate: Nájomníci v Medike už bývajú – na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik,… viac informácii

Šport

Víkend vo futbale Víkend vo futbale
23.05.2015
Víkend vo futbale - Majstrovské futbalové stretnutie - V. LIGA DOSPELÍ skupina A - SsFZ- FK RAJEC vs. TJ JEDNOTA BÁNOVÁ nedeľa 24.5. o 17:00 hod.; IV… viac informácii
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ
22.05.2015
FK RAJEC - II. LIGA STARŠÍ ŽIACI SEVER SsFZ FK Rajec - starší žiaci; 16.08.2014         … viac informácii
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A
21.05.2015
FK RAJEC - IV. liga dorast sk. A - SsFZ Futbalový klub - dorastenci; Norimberg 22.8.2014         … viac informácii
FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK RAJEC -V. liga dospelí - skupina A - SsFZ
21.05.2015
FK RAJEC - V. liga dospelí - skupina A - SsFZ FK Rajec; 28.08.2014                    … viac informácii

Kontakty

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
18.11.2014
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa