Úvod

Rajecký pivný festival 2015

Rajecký pivný festival 2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Rajecká piváreň pozývajú všetkých priaznivcov piva na RAJECKÝ PIVNÝ FESTIVAL 2015, ktorý sa uskutoční 11. – 20. septembra 2015. Začíname v piatok 11.9. o 15. hodine, sprievodný program od 17. hodiny.pi 11.9. Rosa, Quo Machine / Námestieso 12.9. CCA,… viac informácii

JOGA v dennom živote - krúžok

JOGA v dennom živote - krúžok
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC otvára pre všetkých bez rozdielu veku krúžok  JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote) začíname 8. septembra 2015 každý utorok o 18.30 hod. veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci. Prineste si podložku na cvičenie.   Informácie: Mestské kultúrne… viac informácii

Spomienková slávnosť SNP

Spomienková slávnosť SNP
  Mesto RAJEC, Mestské kultúrne stredisko Rajec a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci vás pozývajú na SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri príležitosti 71. výročia SNP, ktorá sa uskutoční v piatok 28. augusta 2015 o 15.00 hod. na NÁMESTÍ SNP V RAJCI.  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – Dom meštiansky

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU - SLUŽBY   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad… viac informácii

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 13.08.2015.Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu… viac informácii

Ponuka na odpredaj nadbytočného majetku - osobné motorové vozidlo KIA RIO-sedan

Ponuka na odpredaj nadbytočného majetku - osobné motorové vozidlo KIA RIO-sedan
Ponuka na odpredaj nadbytočného majetku   Mesto Rajec ponúka na odpredaj nadbytočný majetok, osobné motorové vozidlo KIA RIO-sedan, bielej farby. Vozidlo bolo prevádzkované a vybavené pre používanie Mestskej polície Rajec. Okrem základnej výbavy vozidla je súčasťou aj súprava zimných… viac informácii

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná výhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     Č.j.: 01/2391/2015; Č. záznamu: 01/2391/2015/1; dňa 11.8.2015 Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk   OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A… viac informácii

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec     č.j.01/1904/2015 dňa 28.7.2015   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU     Meno (názov) a adresa žiadateľa: … viac informácii

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj

Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj
Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj        Mestská polícia Rajec upozorňuje všetkých občanov na podpisovanie zmlúv dodávateľmi elektrickej energie a ponúk podomového predaja priamo u Vás doma. Pokiaľ sa pri Vašich dverách ohlási dodávateľ elektrickej… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Okresný úrad Žilina – Lesný celok Rajecko

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j.OÚ-ZA-OOP4-2014/025911/SCH V Žiline 3.7.2015   Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov (ďalej len OÚ) ako príslušný orgán podľa § 59 ods. 2 písm. i) zákona Č.… viac informácii

Krajský pamiatkový úrad Žilina - Verejná vyhláška

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina   Verejná vyhláška   Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok jeho vykonania na stavbe "Realizácia optických sietí RJ… viac informácii

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina     Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.   Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.  Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Mesto

Výzva na predkladanie ponúk
18.08.2015
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene… viac informácii
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie II. štvrťrok 2015
06.08.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení… viac informácii
9. Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci 9. Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
07.07.2015
  OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRED NADMERNOU ZÁŤAŽOU TEPLOM PRI PRÁCI        Extrémne zvýšené teploty počas… viac informácii

Samospráva

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2015
28.08.2015
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2014 viac informácii
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
27.08.2015
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
27.08.2015
Primátor Mesta Rajec,Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie… viac informácii
MsZ - Uznesenia
26.08.2015
Uznesenia č. 001-002 schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. januára 2015 Rokovací poriadok Mestského… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielky - Richard Wirgha
19.08.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.08.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard Wirgha,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Linet
19.08.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.08.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Milan Linet,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Hulín
19.08.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.08.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Marek Hulín,  trvale… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bako
19.08.2015
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 17.08.2015 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Milan Bako,  trvale… viac informácii

Výstavba, Životné prostredie

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
27.08.2015
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber… viac informácii
Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina Zberný dvor - Združenie obcí Rajecká dolina
07.07.2015
ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA   Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul.… viac informácii
Deň Zeme - 2015 Deň Zeme - 2015
07.05.2015
  Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná organizácia cestového ruchu Rajecká dolina v spolupráci s rajeckými školami… viac informácii
Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov
26.04.2015
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na… viac informácii

Kultúra

PODAJME POMOCNÚ RUKU - dobročinná zbierka PODAJME POMOCNÚ RUKU - dobročinná zbierka
28.08.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov organizujú dobročinnú zbierku PODAJME POMOCNÚ… viac informácii
Koncert filmovej hudby v podaní AdHoc Orchestra Koncert filmovej hudby v podaní AdHoc Orchestra
28.08.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva na KONCERT FILMOVEJ HUDBY v podaní AdHoc Orchestra, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.10.2015… viac informácii
Rajecký pivný festival 2015 Rajecký pivný festival 2015
28.08.2015
  Mestské kultúrne stredisko Rajec a Rajecká piváreň pozývajú všetkých priaznivcov piva na RAJECKÝ PIVNÝ FESTIVAL 2015, ktorý sa uskutoční… viac informácii
STONOŽKA - materské centrum STONOŽKA - materské centrum
28.08.2015
    Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva do materského centra STONOŽKA - cvičenie pre správny pohybový vývoj detí od 5 do 36… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2015 Rajčan 7-8/2015
10.07.2015
 RAJČAN 7-8/2015, súbor PDF; 9,30 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Buduje sa nový polyfunkčný… viac informácii
Rajčan 6/2015 Rajčan 6/2015
12.06.2015
  RAJČAN 6/2015; súbor PDF; 7,45 MB V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Materské školy čaká… viac informácii
Rajčan 5/2015 Rajčan 5/2015
11.05.2015
RAJČAN 5/2015; súbor PDF; 5,37 MB V čísle  5/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Budeme mať workout ihrisko –… viac informácii
Rajčan 4/2015 Rajčan 4/2015
13.04.2015
RAJČAN 4/2015; súbor PDF; 6,71 MB V čísle 4/2015 si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu: Na Hollého ulici je nové osvetlenie –… viac informácii

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÝ ÚRAD
29.05.2015
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Vážení občania,navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonickydohodnutých termínoch alebo v týchtostránkových… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
27.02.2015
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.11.2014
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Civilná ochrana Civilná ochrana
22.08.2014
ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI     Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa