Úvod

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. … viac informácii

Voľné pracovné miesto - ekonóm

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Ekonóm   Kvalifikačné predpoklady: - minimálne stredoškolské vzdelanie zo zameraním na ekonomiku   Iné kritériá a požiadavky: - podvojné účtovníctvo s… viac informácii

Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti

Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti
  MESTO RAJEC VÁS POZÝVA NA  MIRO JAROŠ: KONCERT PRE NEPOSLUŠNÉ DETI, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Rajci Vstupné: 12,00 € PREDPREDAJ: Mestský úrad Rajec oddelenie kultúry, po-pia 8.00 - 16.00 hod. viac informácii

Deň matiek - koncert Petra Stašáka

Deň matiek - koncert Petra Stašáka
  Mesto Rajec vás pozýva pri príležitosti Dňa matiek na koncert PETRA STAŠÁKA, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Rajci.   Vstup voľný! viac informácii

Slávnostné vyhlásenie - Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2017

Slávnostné vyhlásenie - Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2017
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC MESTA RAJEC ZA ROK 2017, ktoré sa uskutoční v piatok 11. mája 2018 o 16. hodine vo veľkej zasadačke mestského úradu OCENENÍ ŠPORTOVCI:… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018

Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  ...viac informácií   Hodnotiaca správa k 31.12.2017 ...viac informácií   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018. ...viac informácií   viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2018 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  11. august 2018 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Oznámenie o strelbách - máj/2018

Oznámenie o strelbách - máj/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   2. 5. 8:00 15:00 3. 5. 8:00 15:00 4. 5. 8:00 14:00 7. 5. 8:00 24:00 9. 5. 8:00 15:00 10. 5. 8:00 24:00 12. 5. SOBOTA 8:00 12:00 14. 5. 8:00 24:00 15. 5. 8:00 24… viac informácii

Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Nadácia COOP Jednota podporila   Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec,… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch

Vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie horl'avých odpadov v záhradách a dvoroch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE         Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypal'ovanie suchých trávnatých porastov a spal'ovanie… viac informácii

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina     Žilina 06.04.2018   Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64      … viac informácii

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený
  PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ   Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad –… viac informácii

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný… viac informácii

Mesto

PROJEKT GIVENIO PROJEKT GIVENIO
14.05.2018
Milí rodičia a priatelia Materskej školy na ul. Obrancov mieru v Rajci   Naša materská škola sa zapojila prostredníctvom stránky www.givenio… viac informácii
Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
14.05.2018
  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 11.4.2018   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
02.05.2018
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii
Zápis detí do Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
02.05.2018
Riaditeľka Materskej školy, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec oznamuje termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne… viac informácii

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24. mája 2018
21.05.2018
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 21. mája 2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018
14.05.2018
Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  ...viac informácií   Hodnotiaca správa k 31.12.2017 ..… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu - MAS Rajecká dolina
14.05.2018
ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č.… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018
14.05.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 15. januára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii

Mestský úrad

Voľné pracovné miesto - ekonóm
21.05.2018
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Ekonóm  … viac informácii
Voľné pracovné miesto - príprava stavieb, údržba budov
14.05.2018
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Príprava… viac informácii
Voľné pracovné miesto - správca Kultúrneho domu / údržbár, kurič
14.05.2018
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   správca… viac informácii
Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec
14.05.2018
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec  … viac informácii

Mestská polícia

Nájdený bicykel Nájdený bicykel
14.05.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii
Kontakty
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii

Životné prostredie

Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica
14.05.2018
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok Výmera bytov na ul. Štúrova BYT č. 1   BYT č. 2   BYT č. 3 číslo… viac informácii
Operačný plán zimnej údržby Operačný plán zimnej údržby
14.05.2018
Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov,… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
14.05.2018
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
14.05.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j.01/3445/2017/ST/01-Ďu dňa 15.1.2018   VEREJNÁ… viac informácii

Kultúra

Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti Miro Jaroš: Koncert pre neposlušné deti
21.05.2018
  MESTO RAJEC VÁS POZÝVA NA  MIRO JAROŠ: KONCERT PRE NEPOSLUŠNÉ DETI, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom… viac informácii
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
21.05.2018
  Mestská knižnica Rajec organizuje pre žiakov prvého ročníka podujatie PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE, ktoré sa uskutoční v stredu… viac informácii
Výstava - Stále spolu (15.5. - 14.6.2018) Výstava - Stále spolu (15.5. - 14.6.2018)
21.05.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu výtvarných prácZUŠ Morava * ZUŠ Brezová pod Bradlom * ZUŠ Rajec * ZUŠ Bojnice15.5.2018 - 14.6.2018Výstavná… viac informácii
Deň matiek - koncert Petra Stašáka Deň matiek - koncert Petra Stašáka
21.05.2018
  Mesto Rajec vás pozýva pri príležitosti Dňa matiek na koncert PETRA STAŠÁKA, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 17. hodine v… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii
Rajčan 4/2018 Rajčan 4/2018
09.04.2018
RAJČAN 4/2018; súbor PDF (8 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Medzi Rajcom a Šujou sa vybuduje… viac informácii
Rajčan 3/2018 Rajčan 3/2018
09.03.2018
RAJČAN 3/2018; súbor PDF (7,2 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Petícia za obnovenej rýchlej… viac informácii
Rajčan 2/2018 Rajčan 2/2018
21.02.2018
RAJČAN 2/2018; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Na Dubovej vyrastie vyhliadková… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
21.05.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: V. liga skupina A–SsFZ - FK Rajec vs. FK Predmier - nedeľa 20.5. o 17:00 h; Dorastenci - FK… viac informácii
18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; mladší žiaci 18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; mladší žiaci
15.05.2018
18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; mladší žiaci viac informácii
18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; starší žiaci 18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; starší žiaci
15.05.2018
18.4.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec; starší žiaci viac informácii
13.05.2018 TJ Slovan Rudinská - FK Rajec 4:3 13.05.2018 TJ Slovan Rudinská - FK Rajec 4:3
14.05.2018
13.05.2018 TJ Slovan Rudinská - FK Rajec 4:3 viac informácii

Fotogaléria

Rajec na starých fotografiách Rajec na starých fotografiách
30.04.2018
Rajec na starých fotografiách; Rajčianka - mlyny - mosty - povodne - regulácia toku; Telocvičné jednoty OROL a SOKOL; Športový klub Rajec - ISKRA -… viac informácii
Aprílová detská improliga - 2017 Aprílová detská improliga - 2017
17.02.2018
Detská improliga - prehliadka detskej divadelnej tvorivosti,   pripravilo MsKS Rajec v spolupráci s KKS Žilina. viac informácii
jeseň - 2016 jeseň - 2016
17.02.2018
Rajec žil improvizáciou. Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline usporiadali v piatok 11. novembra… viac informácii

Kontakty

PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
01.03.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa