Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Logo - Operačný program Kvalita životného prostredia (JPG) Logo - Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja (JPG) Logo - Slovenská inovačná a energetická agentúra (JPG)

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

 

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, ktorá je využívaná ako Mestský úrad v Rajci.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ a podporných aktivít, zameraných na externé riadenie projektu a zabezpečenie informovanosti verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR, ktoré bude obec financovať z vlastných zdrojov.

V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti  verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 2806,44 m2, pričom súčasná energetická trieda sa po ukončení realizácie projektu zmení na A1.

www.op-kzp.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

www.siea.sk

 

Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy, názov

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zmluva o poskytnutí NFP č.

KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6  (https://www.crz.gov.sk/zmluva/6211732/)

 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (https://crz.gov.sk/6920022-sk/1/)

 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP (https://www.crz.gov.sk/7439638-sk/2/)

Projekt je

spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, ktorá je využívaná ako mestský úrad v Rajci.

Termín realizácie

02/2022 - 01/2023

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

709 722,45 Eur,

 v znení Dodatku č. 1: 704 828,31 Eur

 v znení Dodatku č. 2: 704 828,31 Eur

Max. výška NFP

674 236,33 Eur,

 v znení Dodatku č. 1:   669 586,89 Eur

 v znení Dodatku č. 2:   669 586,89 Eur

Povinné spolufinancovanie

  35 486,12 Eur,

 v znení Dodatku č. 1:      35 241,42 Eur

 v znení Dodatku č. 2:      35 241,42 Eur

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa