Zverejňovanie dokumentov Zmluvy-Faktúry-Objednávky-Hospodárenie mesta

Povinne zverejňované dokumenty  
    Mesto Rajec zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle, a to www.rajec.sk a www.rajec.info. Platí, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu,ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvynedošlo.
    Povinne zverejňovaná zmluva je zmluva definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
    Mesto Rajec zverejní na svojom webovom sídle www.rajec.sk došlé faktúry na tovary, služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
    Mesto Rajec zverejní na svojom webovom sídle www.rajec.sk objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní do dňa ich vyhotovenia.
 


HOSPODÁRENIE MESTA RAJEC

Konsolidovaná výročná správa; Záverečný účet Mesta Rajec; Hodnotiaca správa k 31.12.; 
a ďalšie dokumenty o hospodárení Mesta Rajec  (otvorí sa stránka: Dokumenty - Hospodárenie Mesta Rajec)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa