Sociálna starostlivosť

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 2023 - 2030: pripomienkovanie

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 2023 - 2030: pripomienkovanie
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Návrh komunitného plánu sociálnych služieb 2023 - 2030     Mestský úrad Rajec Vám predkladá návrh Komunitného plánu sociá… viac informácii

Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Rajec na roky 2023 - 2030

Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Rajec na roky 2023 - 2030
MESTO RAJEC   Dotazník - Sociálne služby v meste Rajec   Vážení obyvatelia mesta Rajec, samospráva mesta v súčasnosti pripravuje dokument pod názvom „Komunitný plán sociálnych služieb 2023 - 2030". V tejto s… viac informácii
              
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2020 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Opatrovateľská služba Mesto Rajec
 
KOMUNITNÝ PLÁN MESTA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RAJEC
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť
viac informácií: Komunitný plán mesta Rajec  
 
 Domov vďkaky; odkaz na novú stránku
DOMOV VĎAKY - RAJEC
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:  Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec 
Telefón:  041 - 5423726    Fax:  041 - 5422175
www:  domovvdaky.info   email:  domovvdaky@mail.t-com.sk
 
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:    ... viac informácií
Adresa:  Mestský úrad oddelenie správne
                Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 5422532 vždy od 14,00h.- 17,00h.
                denne okrem piatku a soboty.
 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ŽILINA
pracovisko Rajec
Kontakt: 
Adresa: 
- ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Telefón:
- Oddelenie služieb pre občana: 041 - 2442 212, -312, -313
Úradné hodiny:
- Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
- Utorok     8:00-12:00 13:00-15:00
- Streda     8:00-12:00 13:00-17:00
- Štvrtok         nestránkový deň
- Piatok     8:00-12:00
www:  ÚPSVaR Žilina  
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
 
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.
 
     Postavenie, pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Tento zákon predovšetkým vytvoril inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
 
    Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol prijaté Valným zhromaždením OSN).
 
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa