Archív - mesto

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciam na MsÚ Rajec sa riadi príslušnou legislatívou - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   Postup pri podávaní a vybavovaní všetk… viac informácii

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené        Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15… viac informácii

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Rajec

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Rajec Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach   v y d á v a… viac informácii

Štatút mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v súlade so Štvrtou hlavou Ústavy Slovenskej republiky a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva pre mesto Rajec tento   ŠTATÚT MESTA RAJEC        Štatút mesta Rajec upravuje v súlade so všeobecne… viac informácii

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Rajec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Rajec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu   Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa