Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 
     Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti sprístupnenia informácií.
 
     Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané, z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva a tiež proti akému rozhodnutiu smeruje. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak mestský úrad odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
 
    V súlade s § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor mesta. O odvolaní rozhoduje primátor mesta do 15 dní odo dňa, v ktorý mu mestský úrad, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie, odvolanie doručil. Ak primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
 
     Rozhodnutie primátora mesta je preskúmateľné súdom. Ak primátor mesta odvolanie proti povinnej osobe zamietne (vrátane fiktívneho rozhodnutia) a žiadateľ sa neuspokojí s takýmto rozhodnutím v odvolacom konaní, môže podať na Krajský súd v Žiline žalobu v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, resp. odo dňa kedy malo byť žiadateľovi doručené.
 
Odvolanie sa podáva primátorovi mesta Rajec prostredníctvom Mestského úradu v Rajci na adresu :
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa