Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciam na MsÚ Rajec sa riadi príslušnou legislatívou - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Postup pri podávaní a vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní,
vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať podľa ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

a) žiadosť, návrh, resp. iné podanie sa podáva v písomnej forme poštou, osobné doručenie do podateľne MsÚ v Rajci, faxom na č.t. 041/5422224, elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@rajec.sk,
b) zo žiadosti musí byť zrejme, ktorej povinnej osobne je určená, meno, priezvisko a názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje
c) ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mestský úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, nie kratšej ako 7-dňovej, neúplnú žiadosť doplnil; ak sa tak nestane, žiadosť bude bez ďalšieho vybavenia odložená
d) žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená
e) ak mestský úrad nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím
f) postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi
g) žiadosť sa vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov; zo závažných dôvodov môže mestský úrad predĺžiť vyššie uvedenú lehotu, najviac však o 8 pracovných dní; predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne
h) ak sa poskytne žiadateľovi požadovaná informácia, rozhodnutie o tom sa urobí zápisom, ktorý ostáva v spise a nedoručuje sa; proti takému rozhodnutiu nemôžno podať opravný prostriedok
i) ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie; rozhodnutie sa nevydá, ak bola žiadosť odložená
j) písomné rozhodnutie sa doručí žiadateľovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
 
Sadzobník
úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21, ods. 1 zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Mesto Rajec v súlade s citovaným zákonom a v zmysle Vyhlášky 481/2000 Z.z. Ministerstva financií. stanovuje, že
1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne
2) Mesto Rajec si účtuje materiálne náklady nasledovne:
a) náklady spojené s vyhotovením čierno-bielej kópie:
- formátu A4.................................................0,07€
- obojstranného formátu A4............................0,10€
- formátu A3.................................................0,13€
- obojstranného formátu A3............................0,20€
b) 
náklady spojené s vyhotovením farebnej kópie:
- formátu A4.................................................0,20€
- obojstranného formátu A4............................0,30€
- formátu A3.................................................0,30€
- obojstranného formátu A3............................0,40€
c) náklady spojené so zaslaním informácie – obálky
- obálka formátu A6 s doručenkou..................0,03€
- obálka formátu A5 s doručenkou..................0,07€
- obálka formátu A4 s doručenkou..................0,10€
d) náklady spojené s vyhotovením technického nosiča dát:
- za jeden kus diskety...................................1,00€
- za jeden kus CD/DVD.................................1,50€
- náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade faxového alebo telefonického spojenia.
3) Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba, ak žiadateľ predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa