Mestské zastupiteľstvo v Rajci v súlade so Štvrtou hlavou Ústavy Slovenskej republiky a zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva pre mesto Rajec tento
 
ŠTATÚT MESTA RAJEC
 
     Štatút mesta Rajec upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva.
Prvá hlava
POSTAVENIE MESTA
 
§ 1
Postavenie mesta
1. Mesto Rajec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Mesto Rajec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a týmto štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
3. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho právomocí možno len zákonom.
4. Mesto Rajec má právo združovať sa s inými obcami a mestami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Mesto spolupracuje s okolitými obcami a svoje vzťahy riešia spravidla vzájomnými dohodami. Mesto spolupracuje i s inými mestami a obcami Slovenskej republiky.
5. Mesto Rajec má právo spolupracovať s mestami iných krajín v záujme dosiahnutia obojstranného prospechu, skvalitňovania života obyvateľov, dobrovoľných združení, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov týchto miest. Mesto je nápomocné svojim obyvateľom v nadväzovaní a prehlbovaní týchto kontaktov. Všetky tieto vzťahy mesto uzatvára a rozširuje na princípe partnerských vzťahov v záujme rozširovania samosprávneho uvedomenia.
 § 2
Územie mesta
1. Územie mesta Rajec tvorí jeho katastrálne územie Rajec. Je ohraničené vyznačením rozsahu v evidencii nehnuteľností mesta.
2. Osobitné postavenie má historická časť mesta ohraničená ulicami M.R. Štefánika, Štúrova, Komenského, Nádražná, Šafárikova, Hurbanova, Kmeťova a Kostolná, ktorá tvorí mestskú pamiatkovú zónu. Jej postavenie upravuje VZN mesta.
3. Vytvoriť mestské časti môže len mestské zastupiteľstvo.
4. O zlúčení susednej obce s mestom Rajec rozhoduje príslušný štátny orgán na základe súhlasných návrhov mestského zastupiteľstva a príslušného obecného zastupiteľstva po hlasovaní obyvateľov mesta v súlade s platnou právnou úpravou.
5. Súčasťou rozhodnutia podľa odseku 4 je dohoda o usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov, pričom historický názov Rajec a sídlo jeho orgánov zostávajú nezmenené.
 § 3
Práva a povinnosti obyvateľov mesta
1. Na samospráve mesta sa zúčastňujú obyvatelia mesta (občania, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt).
2.
Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt
c) má čestné občianstvo mesta.
3.
Obyvatelia mesta majú právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolení do orgánov samosprávy mesta
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne reťerendum)
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Na osoby uvedené v odseku 2 sa nevzťahuje odsek 3 písm. a) a b).
4. Všetci obyvatelia mesta bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, vek, vzdelanie, povolanie či spoločenské postavenie sú si rovní, majú rovnaké práva a povinnosti. Sú povinní dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a VZN mesta.
5. Obyvatelia mesta a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na jeho samospráve, podieľajú sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom mesta.
 
V súvislosti s tým sú povinní:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
6 Mesto je povinné poskytnúť obyvateľom mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 Druhá hlava
SAMOSPRÁVA MESTA
 
§ 4
1 Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeh majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2.
Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a) orgánmi mesta
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3.
Mesto pri výkone samosprávy, najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu, vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta
g) zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
5. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
§ 5
Vzťah štátu a mesta
1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2 Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Ak mesto dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobilo v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jeho výkonu, obvodný úrad v sídle kraja ho písomne vyzve na nápravu a určí mu na to lehotu.
4. Ak mesto v určenej lehote nezabezpečilo nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.
5. Mesto je povinné uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jeho nečinnosti.
6. Orgány štátnej správy prerokúvajú s mestom alebo s jeho združeniami opatrenia týkajúce sa mesta pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ho oboznamujú.
7. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
8. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
9. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.
10. Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.
§ 6
Miestne referendum
1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o : a) zlúčenie s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta b) odvolanie primátora c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov.
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
3. Petícia podľa odseku 1 písm. c) sa riadi podľa osobitného zákona o petičnom práve a osobitných ustanovení platného zákona o obecnom zriadení.
4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta.
5. Všetky náležitosti týkajíce sa miestneho referenda sú obsahom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajec o organizácii miestneho referenda.
§ 7
Zhromaždenie obyvateľov mesta
1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta .
2 Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom mesta na využívanie slobody prejavu a na riešenie verejných a iných záležitostí mesta .
§ 8
Financovanie mesta
1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
2. Mesto môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.Mesto môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov mesta, prípadne tých, kde mesto má majetkový alebo iný vklad.
3. Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Tretia hlava
ORGÁNY MESTA
 
§ 9
Orgány mesta
1.
Orgánmi mesta Rajec sú:
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta.
2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné, výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 10
Mestské zastupiteľstvo
1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
2. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
3. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
4.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta Rajec, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úlohy týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie občanov mesta
g) uznášať sa na nariadeniach
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a poriadok odmeňovania poslancov
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta
5. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadanie zvoláva a vedie primátor mesta. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
6. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor mesta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
7. Ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
8. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
9. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje platný rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
§ 11
Primátor mesta
1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.
2.
Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Primátor mesta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva mestskú správu
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
3. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 Zákona 369/1990 Zb. v platnom znení. Ak je zriadená mestská rada, primátor mesta prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.
4. Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.
5. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
6.
6. Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 Zákona 369/1990 Zb. v platnom znení, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu
i) smrťou
j) zrušením mesta.
7. Primátor je povinný skutočnosti podľa § 11 odseku 6 písm. d), g) a h) tohoto štatútu bezodkladne písomne oznámiť mestu.
8. V prípade všeobecného ohrozenia, živelnej pohromy a pod. je primátor mesta najvyšším veliteľom, ktorý riadi zabezpečenie poriadku a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta, pokiaľ nepreberú velenie špecializované jednotky.
§ 12
Zástupca primátora
1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
2. Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
3. Zástupca primátora je členom mestskej rady a koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom.
4. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
5. Koordinuje súčinnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva.
§ 13
Mestská rada
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
2. Počet členov mestskej rady tvorí tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
4. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
5. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
§ 14
Komisie
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
3. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Rajci zriaďuje najmä tieto stále komisie.
a) finančná komisia
b) komisia výstavby a životného prostredia
c) sociálno-zdravotná komisia
d) komisia pre školstvo, kultúru a šport
e) komisia na ochranu verejného poriadku
f) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
g) komisia pri MZ na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
5. Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriaďuje aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.
6.
Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä:
a) v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
b) v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a primátorovi mesta
c) v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, realizácii uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta.
§ 15
Mestský úrad
1. Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
2. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.
3.
Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
4. Prácu mestského úradu riadi primátor, v prípade zriadenia funkcie prednostu prednosta mestského úradu.
5. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.
§ 16
Prednosta mestského úradu
1. Prednostu do funkcie vymenúva a odvoláva primátor mesta.
2. Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.
3. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
4. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
§ 17
Hlavný kontrolór
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednáškovú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
3.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca
b) primátora
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom
d) iného zamestnanca mesta
e) podľa osobitného zákona.
4.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 3.
5.
Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
6.
Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.
 
aa) Kontrolnej činnosti podliehajú
• mestský úrad
• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
• právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 
ab) Kontrolná činnosť podľa písmena a) sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.
 
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa bodu 6 a). Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.
8. Mesto môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.
§ 18
Organizácie mesta
1. Mesto Rajec môže pre zabezpečenie funkcií mesta a jeho obyvateľov zriaďovať mestské podniky, príspevkové a rozpočtové organizácie v súlade s potrebami mesta a platnou legislatívou. Organizácie a ich pracovníci sú povinní vykonávať činnosť v zmysle zákonov na všeobecný prospech mesta Rajec, jeho obyvateľov a návštevníkov, chrániť majetok mesta a hospodárne nakladať so zverenými príspevkami na činnosť.
§ 19
Mestská polícia
1. Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
2. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3.
3. Mestská polícia najmä:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany)
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
     1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko
       2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel
 
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
h) oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
4. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
5. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
6. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
Štvrtá hlava
MAJETOK MESTA
 
§ 20
Majetok mesta
1. Majetkom mesta tvoria veci vo vlastníctve mesta a všetky majetkové práva mesta.
2. Majetok mesta sa používa najmä: - pre verejné účely - na podnikateľskú činnosť - na výkon samosprávy mesta.
3. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
4. 4. Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákoníkom.
5. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta. Majetok mesta môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti mesta – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie Mestský úrad v Rajci v súlade s platnou právnou úpravou.
7. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
8. Orgány mesta a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
9.
Orgány mesta a organizácie s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať. Orgány mesta a organizácie sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo
  oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
10. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) mesta koná v jeho mene primátor mesta.
11. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.
12. Právnické osoby s majetkovu účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju mesta.
13. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec“, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Rajci.
§ 21
Rozpočet mesta
1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta je zostavovaný na obdobie troch rozpočtových rokov, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu počas rozpočtového roka, kontroluje jeho čerpanie, schvaľuje záverečný účet mesta a môže splnomocniť primátora mesta vykonávaním nevyhnutných zmien rozpočtu.
2. Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli mesta, aby sa k nemu mohli obyatelia mesta vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení). To isté sa týka záverečného účtu mesta, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
3. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátu, k právnickým osobám a fyzickým osobámn – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim v meste vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných predpisov a zo všeobecne záväzných nariadení. Ďalej rozpočet obsahuje finačné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Konkrétne vymedzenie príjmov a výdavkov obsahuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta, alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
5. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Pri overení účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používanie návratných zdrojov financovania.
§ 22
Rozpočtové provizórium
1. Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31.decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1.januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom. Ak návrh rozpočtu mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je predložený mestskému zastupiteľstvu do 31.decembra bežného roka, bude mesto hospodáriť podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.
3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória stanoví mestské zastupiteľstvo uznesením.
Piata hlava
SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA A KRONIKA MESTA
 
§ 23
Symboly mesta
1.
Symboly mesta sú:
a) erb (znak) Rajca
b) zástava a vlajka Rajca
c) pečať Rajca
d) farby mesta Rajec.
2. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.
§ 24
Erb Rajca
1. Historickým patrónom mesta Rajec a dominantnou postavou erbu mesta Rajec je svätý Ladislav.
2. Erb Rajca pozostáva z modrého trojuholníkového ranogotického štítu. V modrom štíte je strieborne odetý sv. Ladislav so zlatou halapartňou a červeným štítom so strieborným dvojitým krížom. V slávnostnom prevedení je v modrom podklade strieborné ľaliovanie.
3. V jednoduchom prevedení možno namiesto zlatej farby použiť žltú a namiesto striebornej bielu. Erb je rekonštrukciou najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na prelome 14. – 15. storočia.
§ 25
Zástava a vlajka Rajca
1. Zástava Rajca v slávnostnom prevedení je visiaca. V hornej tretine je vo farebnom prevedení umiestnená postava sv. Ladislava s halapartňou a štítom a v spodných dvoch tretinách bielomodré pásy (viď príloha).
2. Vlajka mesta Rajec je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.
§ 26
Pečať Rajca
1. Pečať mesta Rajec je kruhová s kolopisom „MESTO RAJEC“. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkrížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.
2. Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorá tvorí kruh v priemere 35 mm, v ktorom je erbová figúra s ľaliovaním mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.
§ 27
Farby mesta Rajec
  Farbami mesta Rajec sú modrá a biela.
§ 28
Ocenenia mesta Rajec
1.
Mesto Rajec môže udeliť tieto verejné uznania, pochvaly a ocenenia.
a) Čestné občianstvo mesta Rajec
b) Cenu mesta Rajec
c) Cenu primátora
d) Uznania mesta Rajec
- da) Čestné uznanie mesta Rajec
- db) Ďakovný list mesta Rajec
- dc) Športovec roka, športový kolektív roka
e) Odmeny
2. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a dobré meno mesta, jeho obyvateľov, o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Rajec.
3. Čestné občianstvo mesta môže mestské zastupiteľstvo udeliť aj iným štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta Rajec nezakladá štátne občianstvo.
4. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Rajec predkladajú primátor a mestské zastupiteľstvo.
5. O udelení čestného občianstva mesta Rajec sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta Rajec. Ak sa čestné občianstvo mesta Rajec udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu aj dvojjazyčne, druhé jej vyhotovenie je v jazyku pocteného, alebo v niektorom svetovom jazyku.
6. Slávnostné odovzdávanie listiny sa vykonáva na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do „Pamätnej knihy mesta Rajec.“
7. Čestný občan mesta Rajec má právo podieľať sa na samospráve mesta v zmysle tohto štatútu.
8. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať zo závažných dôvodov.
§ 29
Kronika mesta Rajec
1. Mesto Rajec vedie svoju kroniku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
4. Jednotlivé ročné zápisy do kroniky prerokuje komisia pre školstvo, kultúru a šport a schvaľuje mestská rada.
Šiesta hlava
POSLANCI
 
§ 30
Práva a povinnosti poslancov
1.
Poslanci sú povinní najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnia
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
d) obhajovať záujem mesta a jeho obyvateľov
e) rešpektovať schválené uznesenia MZ a všeobecne záväzné nariadenia mesta. Táto povinnosť sa vzťahuje i na poslancov, ktorí za predmetné uznesenia, nariadenia, či štatút nehlasovali alebo sa zasadnutia, na ktorom sa prijímali, nezúčastnili. Nielen pre poslancov, ale i pre všetkých občanov a návštevníkov mesta sú všetky tieto prijaté všeobecne záväzné nariadenia, nariadenia a štatút zákonom.
2.
Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 369/90 Zb. v platnom znení
i) zrušením mesta
j) smrťou.
 
Mandát poslanca mestského zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
3.
Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
§ 31
Poslanecké náhrady
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu v zmysle Zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.
3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.
4. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
5. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov
§ 32
Sľub poslanca
 
Poslanec mestského zastupiteľstva skladá sľub tohoto znenia:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
§ 33
Všeobecne záväzné nariadenia
1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie mesta nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.
4. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
5. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli mesta je podmienkou ich platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
6. Všeobecne záväzné nariadenia môže mestské zastupiteľstvo meniť, dopĺňať, upravovať, rušiť i bez zmeny Štatútu mesta Rajec, pokiaľ mu neodporujú a v iných bodoch rešpektujú platné zákony a Ústavu Slovenskej republiky.
7. Nariadenia musia byť každému prístupné na Mestskom úrade v Rajci.
Siedma hlava
SPOLUPRÁCA MIEST A OBCÍ
 
§ 34
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
1. Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú s orgánmi samosprávy mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
2. Orgány samosprávy mesta podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja mesta a v súlade s územným plánom.
3. Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia a štatút mesta platia v rozsahu svojej pôsobnosti i na všetky podnikateľské a nepodnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta, na ktoré sa vzťahujú.
§ 35
Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami
  Mesto a mestské časti spolupracujú s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov.
§ 36
Spolupráca miest a obcí
1. Veci spoločného záujmu mesta a okolitých obcí sa riešia dohodou mesta a okolitých obcí.
2. Mesto môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
3. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.
4. Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
5. Mesto pri plnení svojich úoh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, polícou a pod.).
§ 37
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku.
3. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
4. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
§ 38 Oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách
1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej ohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Pránická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.
Ôsma hlava
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
§ 39
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Štatút Mesta Rajec je základnou právnou normou Mesta Rajec. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné organizačné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom a nesmú odporovať zákonom.
2. Tento štatút môže meniť a dopĺňať Mestské zastupiteľstvo Rajec so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. Nadobudnutím platnosti tohto štatútu stráca platnosť štatút zo dňa 5. februára 2004. Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí dňa 02. septembra 2010. Vyvesený na úradnej tabuli mesta bol dňa 03. septembra 2010.
4.
Prílohu štatútu tvoria:
- vyobrazenie erbu Rajca
- vlajka Rajca
- farby mesta
- pečať mesta
 
Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
primátor mesta
----------------------------------------------------------------------------

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa