Hospodárenie Mesta

 
Dokumenty:
Konsolidovaná výročná správa;
Záverečný účet Mesta Rajec;
Hodnotiaca správa k 31.12.;
 
                                                           a ďalšie dokumenty o hospodárení Mesta Rajec ...tu
Účtovné závierky sú zverejnené na stránke: www.registeruz.sk.
Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách.
Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).
Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR.
Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Pomocou webovej stránky môžu používatelia: - vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek - prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri - prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri

Rozpočet - zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu, rozpočtové hospodárenie ...

Zostavovanie rozpočtu 1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta mestské úradu prostredníctvom finančného oddelenia. 2. Finančné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového… viac informácii

Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec

  Postavenie a funkcia rozpočtu Mesta Rajec RozpočetRozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Viacročný… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa