Autor: Miroslav Bros, 12.03.2013
 
Dokumenty:
Konsolidovaná výročná správa;
Záverečný účet Mesta Rajec;
Hodnotiaca správa k 31.12.;
 
                                                           a ďalšie dokumenty o hospodárení Mesta Rajec ...tu
Účtovné závierky sú zverejnené na stránke: www.registeruz.sk.
Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách.
Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).
Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR.
Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Pomocou webovej stránky môžu používatelia: - vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek - prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri - prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri