Zostavovanie rozpočtu
1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta mestské úradu prostredníctvom finančného oddelenia.
2. Finančné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu mesta je mesto povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.
4. Zostavený návrh rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia s prednostom Mestské úradu, ktorý ho odsúhlasí.
5. Odsúhlasený návrh rozpočtu mesta prerokuje prednosta mestského úradu s primátorom mesta.
Schvaľovanie rozpočtu
1. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu mesta na prerokovanie komisiám mestského zastupiteľstva, mestskej rade a na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.
3. Finančné oddelenie vykoná rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do 30 dní od schválenia rozpočtu mesta mestským zastupiteľstvom.
Rozpočtové hospodárenie
1. Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu mesta a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.
2. V prípade potreby na základe vývoja hospodárenia mesto môže vykonať zmeny vo svojom rozpočte.
Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia
1. V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
  a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
  b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
  c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roku .
2. Finančné oddelenie vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu roka.
3. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta mestského úradu prostredníctvom finančného oddelenia.
4. Finančné oddelenie zostavuje návrh na zmenu rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu požiadavky na zmenu rozpočtu v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
5. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu mesta je mesto povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.
6. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia s prednostom mestského, ktorý ho odsúhlasí.
7. Odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu mesta prerokuje prednosta mestského úradu s primátorom mesta.
Schvaľovanie zmeny rozpočtu Mestským zastupiteľstvom
1. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu mesta na prerokovanie komisiám mestské zastupiteľstva, mestskej rade a na schválenie mestské zastupiteľstvu.
2. Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu mesta musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.
2. Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.
Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom
1. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 60.000 €.
2. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu mesta – rozpočtovej klasifikácie do výšky 10.000 €.
3. Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov mesta pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do sumy 10.000 € .
Zodpovednosť za hospodárenie
1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov mesta zodpovedá primátor mesta.
2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií mesta a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku a programové plnenie rozpočtu mesta zodpovedajú:
  a) prednosta mestského úradu,
  b) vedúci útvarov mestského úradu,
  c) riaditelia mestských príspevkových a mestských rozpočtových organizácií
  d) náčelník mestskej polície.
Monitorovanie hospodárenia
1. Práce na zostavení monitorovacej správy riadi primátor mesta a koordinuje prednosta mestského úradu prostredníctvom finančného oddelenia.
2. Finančné oddelenie zostavuje monitorovaciu správu v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného monitorovania.
2. Monitorovaciu správu prerokuje vedúci finančného oddelenia s prednostom mestského úradu, ktorý ju odsúhlasí.
4. Odsúhlasenú monitorovaciu správu prerokuje prednosta Mestského úradu s primátorom mesta.
Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu
1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta mestského úradu prostredníctvom finančného oddelenia.
2. Finančné oddelenie zostavuje návrh záverečného účtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovaného hodnotenia.
3. Záverečný účet mesta obsahuje najmä:
  a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie,
  b) údaje o programovom plnení rozpočtu,
  c) bilanciu aktív a pasív,
  d) prehľad o stave a vývoji dlhu,
  e) správu o inventarizácii majetku mesta,
  f) finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia,
  g) prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach,
  h) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom,
  i) údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom,
  j) stanovisko hlavného kontrolóra mesta.
4. Zostavený návrh záverečného účtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia s prednostom mestského úradu, ktorý ho odsúhlasí.
5. Odsúhlasený návrh záverečného účtu mesta prerokuje prednosta mestského úradu s primátorom mesta.
Schvaľovanie záverečného účtu
1. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu mesta na prerokovanie komisiám mestského zastupiteľstva, mestskej rade a na schválenie mestského zastupiteľstvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
2. Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne iných fondov.
O použití prebytku hospodárenia alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
3. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo výrokom:
  a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
V tomto prípade je mestské zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa