Kęty - Poľská republika

 
 
Mesto Kęty
 Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi

Obcou Kęty, Poľská republika
a
Mestom Rajec, Slovenská republika
Mesto Rajec
 
Dohoda uzavretá v Rajci dňa 26. 07. 2012

medzi

Obcou Kęty
Zastúpenou: Mgr. Tomasz Bak, burmistrz
so sídlom: Rynek 7, 32-650 Kęty
Poľská republika

a

Mestom Rajec
Zastúpeným: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
so sídlom: Námestie SNP č. 2/2, 015 01 Rajec
Slovenská republika
 
Článok 1.
Predmetom tejto dohody je vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu medzi partnermi dohody, s cieľom univerzálneho rozvoju partnerských vzťahoch v spoločenskej, kultúrnej, športovej oblasti, ale aj v oblasti obchodu a priemyslu, so zohľadnením spoluúčasti iných tretích strán, ktoré pôsobia v susediacich regiónoch.
Článok 2.
1. Hlavným cieľom spolupráce partnerov dohody sú spoločné aktivity s cieľom vyváženého rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni, zblíženie obyvateľov, inštitúcií, mimovládnych organizácií a iných subjektov, v rámci partnerských vzťahov a dohôd.

2. Tieto ciele budú realizované v rámci spolupráce a výmeny skúseností, ako aj informácií, a to v nasledujúcich oblastiach:
a) miestny a regionálny rozvoj;
b) školstvo, kultúra a šport;
c) propagácia a reklama miest;
d) turistický ruch a turistika;
e) prírodné prostredie a ekológia;
f) bezpečnosť obyvateľov;
g) ekonomika, obchod, priemysel, podnikateľské prostredie, lesné hospodárstvo a potravinársky priemysel;
h) preventívne opatrenie a likvidácia následkov živelných pohrôm;
i) územné plánovanie a rozvoj infraštruktúry;
j) miestna doprava a cesty.

3. Partneri sa zaväzujú navzájom sa podporovať a to nielen vo vyššie uvedených oblastiach, ale tiež vo všetkých oblastiach, ktoré sú zamerané na využitie európskych fondov alebo fondov iných medzinárodných subjektov, s cieľom rozvoja miest a regiónu, ako aj iných subjektov pôsobiacich na ich území.
Článok 3.
1. Dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.
2. Platnosť dohody je podmienená ratifikáciou oprávnenými samosprávnymi orgánmi partnerských miest.
3. Dohoda nadobúda platnosť v momente podpísania dohody štatutárnymi predstaviteľmi partnerov.
4. Dohoda sa môže zmeniť a doplniť, ak s tým obidvaja partneri bezpodmienečne súhlasia. Všetky zmeny a doplnenia tejto dohody musia maž písomnú formu, inak sa považujú za neplatné.
5. Dohoda prestáva platiť po skončení šesťmesačnej lehoty od dňa, v ktorom jedna z partnerských strán vypovedá túto dohodu.
Článok 4.
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch v poľštine, v štyroch exemplároch v slovenčine a v dvoch exemplároch v angličtine, pričom všetky jazykové verzie majú tú istú právnu moc. Každý partner dohody dostane tri exemplárne dohody v svojom jazyku, jeden exemplár v jazyku partnera a jeden exemplár v angličtine.
2. Obsah tejto dohody bol pred podpísaním ratifikovaný oprávnenými samosprávnymi orgánmi obidvoch partnerov dohody.
3. Všetky exempláre sú správne podpísané štatutárnymi zástupcami pre túto dohodu, čím dohoda nadobúda platnosť.
 
Mgr. Tomasz Bak v.r.                                     Ing. Ján Rybárik  v.r.      
burmistrz                                                primátor mesta  
 
 
 Mesto Kety - oficiálne stránky mesta Kety       www.kety.pl - oficiálne stránky mesta Kety
 
 
Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec
Výmenný pobyt detí v meste Rajec
Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž
Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž Športové hry v Rajci - 20. a 21. máj 2014; skatepark Rajec Výmenný pobyt detí v meste Rajec - fotoreportáž
 
Športové stretnutie mládeže z mesta Rajec a z mesta Kęty
Rajec, 29. apríl 2014
Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec
Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Rajec
 
Športové stretnutie mládeže z mesta Rajec a z mesta Kęty
Kęty, 15. október 2013
Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika
Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika Spoznajme sa cez skate - Špotový deň v meste Kęty - Poľská republika
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
 
 Prílohy - Dohody o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa