Czechowice-Dziedzice - Poľská republika

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestom Czechowice-Dziedzice, Poľská republika a mestom Rajec, Slovenská republika

 
 
Mesto Rajec
 Partnerská dohoda o spolupráci
uzatvorená medzi
mestom Czechowice-Dziedzice, Poľská republika a
mestom Rajec, Slovenská republika
Mesto Czechowice-Dziedzice
 
MESTO Czechowice-Dziedzice
so sídlom: PI. Jana Pawla II 1,43 -502 Czechowice-Dziedzice, Poľská republika
zastúpená Marianom Błachutom, primátorom
 
MESTO RAJEC
so sídlom: Námestie SNP 2/2,015 22 Rajec, Slovenská republika
zastúpená Ing. Jánom Rybárikom, primátorom
 
Článok 1.
Mesto Czechowice-Dziedzice a Mesto Rajec (ďalej len "partneri"), v zaujme prehlbujúcej sa spolupráce uzatvárajú dohodu o partnerstve, ktorej cieľom je ďalší rozvoj oboch miest. Dohoda sa uzatvára v záujme spolupráce občanov oboch miest, ich občianskych a verejných vzdelávacích inštitúcií a ďalších subjektov, ktoré na území partnerských miest pôsobia.
Článok 2.
Partneri spoločne vyhlasujú, že ich hlavným cieľom je rozširovať vzájomné priateľské vzťahy medzi miestnymi samosprávami, naďalej podporovať a rozvíjať kontakty, aktivity a vytvárať vhodné podmienky pre napĺňanie týchto cieľov.
Článok 3.
Partneri sa zaväzujú k vzájomnej podpore vo všetkých oblastiach kompetencií miest, výmene skúseností a podpore cezhraničnej spolupráce smerujúcej k rozvoju samosprávy vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a ekonomického života oboch miest a ich obyvateľov.
 
                    Ing. Ján Rybárik  v.r.                                      Marian Błachut v.r.
                   primátor mesta Rajec                      primátor mesta Czechowice-Dziedzice
                    Slovenská republika                                       Poľská republika 
 
Czechowice-Dziedzice, 11. júla 2018
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa