Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec.
 
Tlačivá Mestského úradu


NÁZOV TLAČIVA Typ súboru
Školstvo
MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy DOCX ODT PDF
Dotazník pre zákonných zástupcov detí materskej školy PDF
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok ... DOC   PDF
 
Sociálne služby
Zásady poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi PDF
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
PDF
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
PDF
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF
Žiadosť o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi PDF
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej pomoci v čase náhlej núdze  DOCX  ODT PDF
Zásady poskytovania hmotnej podpory pri narodení dieťaťa PDF
Príloha - Žiadosť o poskytnutie hmotnej podpory pri narodení dieťaťa DOC ODT  
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu PDF
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby PDF
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby PDF
Žiadosť o zmenu počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby PDF
Žiadosť o prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby PDF
Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby PDF
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby PDF
Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa - neverejný poskytovateľ SS PDF
Vyúčtovanie finančného príspevku - neverejný poskytovateľ PDF
 
Dotácie z rozpočtu Mesta
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOC ODT PDF
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
DOCX ODT  
Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Rajec
DOCX ODT PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Mesta Rajec
PDF
 
Dane a poplatky
FO - PO Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (Príloha č.2 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 PDF
II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na jeden účel PDF
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na viaceré účely PDF
IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV PDF
V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA PDF
VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY PDF
VII. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PDF
PRÍLOHA k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane pod ľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. PDF

Priznanie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva a Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovom mieste, príležitostnom trhu, ambulantný predaj

DOC   PDF
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie a Registrácia k miestnej dani za ubytovanie DOC   PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOC   PDF

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku - komunálny odpad, Žiadosť o vrátenie preplatku - komunálny odpad, Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti

DOC   PDF

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovom mieste, príležitostnom trhu, ambulantný predaj

DOCX   PDF

Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k umiestneniu prevádzky a začatiu podnikateľskej činnosti na území mesta Rajec

DOCX   PDF

Žiadosť o dočasné uzavretie prevádzky

DOCX   PDF

Žiadosť o zmenu predajného času

DOCX   PDF

Žiadosť o zrušení prevádzky

DOCX   PDF

Žiadosť o povolenie predajného/prevádzkového času

DOCX   PDF
 
Referát výstavby
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájmu DOCX   PDF
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením DOCX ODT PDF
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie asanačného povolenia DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia DOCX ODT PDF
Ohlásenie drobnej stavby DOCX ODT PDF
Ohlásenie stavebných úprav DOCX ODT PDF
Ohlásenie udržiavacích prác DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia PDF
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka DOCX ODT PDF
Žiadosť o predaj/nájom/zámenu majetku mesta DOCX   PDF
Oznámenie o výmere podlahovej plochy po vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj PDF
 
Životné prostredie
Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Rajec DOCX ODT PDF
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín DOCX ODT PDF
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka DOCX ODT PDF
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOCX ODT PDF
 
Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec
Smernica o určovaní cien pre nájom nebytových priestorov. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2013. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2014. PDF
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2015. PDF
Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013. PDF
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec platné od 25.3.2021 PDF
Žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Rajci
DOCX   PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Klub dôchodcov
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Veľká zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Malá zasadačka MsÚ
DOCX ODT PDF
Žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru, viacúčelovej plochy a plochy tržnice s prenosnými kovovými stánkami v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
DOCX   PDF
Žiadosť o dlhodobý nájom nebytového priestoru, viacúčelovej plochy a plochy tržnice s prenosnými kovovými stánkami v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
DOCX   PDF
 
Mestská polícia
Žiadosť o vydanie parkovacej karty
DOCX ODT PDF

  

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa