M A T R I K A
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine viď. osobitná matrika.
 
Do nášho matričného obvodu okrem mesta Rajec patria obce:
              -  Šuja,
              -  Ďurčiná,
              -  Kľače,
              -  Jasenové,
              -  Malá Čierna,
              -  Veľká Čierna.
 
Ak sa matričná udalosť stane v matričnom obvode Rajec (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie) musia občania matričné doklady vybavovať na matričnom úrade v Rajci (ak sa narodí dieťa alebo zomrie občan v nemocnici v Žiline, vybavujú sa doklady na matričnom úrade v Žiline a pod.)
 
 
Obsah bloku:
 
   
 
 
SPLNOMOCNENIE - ČESTNÉ VYHLÁSENIE
 
Mesto Rajec osvedčuje podpis fyzickej osoby v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
 
Príloha:
 
 
 
Vybavuje: matričný úrad, odd. správne
Kontakt: 041/5076513-19, 5076511-26
 
 
ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY
 
Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
 
Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
     - občiansky preukaz rodičov
     - sobášny list
 
Dieťa narodené slobodnej matke:
    - občiansky preukaz
 
Dieťa narodené rozvedenej matke:
    - právoplatný rozsudok o rozvode
    - občiansky preukaz
 
Dieťa narodené vdove:
     - úmrtný list zosnulého manžela
     - občiansky preukaz
 
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
 
URČENIE OTCOVSTVA PRED ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA
 
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
 
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz matky a otca
• rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
UZATVORENIE MANŽELSTVA
 
Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú obaja snúbenci na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
 
Ak ide o uzatvorenie manželstva na tunajšom matričnom úrade dohodne matrikárka so snúbencami čas a miesto obradu.
 
V Rajci sa civilné sobáše vykonávajú v piatok a v sobotu od 13.00 hod. v obradnej sieni Radnice, Námestie SNP.
 
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom, snúbenci podávajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza.
 
Potrebné doklady k uzavretiu manželstva občanov Slovenskej republiky (SR):
• Slobodní:
  - občianske preukazy,
  - rodné listy
 
• Rozvedení:
 - občianske preukazy ,
 - rodné listy, 
 - právoplatný rozsudok o rozvode
 
• Ovdovelí:
 - občianske preukazy,
 - rodné listy,
 - úmrtný list manžela/manželky,
   príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
 
• Neplnoleté osoby staršie ako 16 rokov:
 - občianske preukazy,
 - rodné listy,
 - právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
 
Ak snúbenci majú spolu dieťa:
 - rodný list tohto dieťaťa
 
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy:
 - rodný list tohto dieťaťa
   (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)
 
Potrebné doklady k uzavretiu manželstva občana SR s cudzincom v SR:
K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledovné doklady:
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (podľa zákonov príslušného štátu)
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o osobnom stave:
  (- slobodný;   - rozvedený  - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva;
  - vdovec - úmrtný list manžela/lky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva;),
  ktorý nemôže byť starší ako 6 mesiacov
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 
Z niektorých štátov musia byť doklady opatrené predpísaným overením, tzv. APOSTILLOU, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.
 
Poplatok:
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY
 
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
 
Potrebné doklady:
• list o prehliadke mŕtveho (vystaví prehliadajúci lekár)
• občiansky preukaz zosnulého/ej
• občiansky preukaz pozostalého/ej, ktorý vybavuje pohreb
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
OSOBITNÁ MATRIKA
 
Do Osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine.
V znení zák.č.14/2006 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák.č.154/1994 Z.z. o matrikách, § 23 sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:
• zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
• matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
• matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
• ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt
 
Predkladané doklady:
• originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/,
• platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky – ová a pod.
Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
 
Odporúčanie
Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky, elektronickou poštou!
Doba vybavenia: na počkanie (žiadosť postupujeme osobitnej matrike)
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
VYSTAVENIE DRUHOPISU MATRIČNÉHO DOKLADU
 
Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričného dokladu (rodného, sobášneho, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
 
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz
 
Poplatok:
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE
 
Manžel/lka, ktorý/á/ po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, kde bolo manželstvo uzavreté oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.
 
Potrebné doklady:
• Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
• Občiansky preukaz
• Sobášny list
 
Vybavuje: matričný úrad
Kontakt:   041/5076513
 
ZMENA MENA A PRIEZVISKA
 
Zmenu mena a priezviska vybavuje:
 
Okresný úrad Žilina
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Janka Kráľa 4
010 40 Žilina
 
 
 
SPRÁVNE POPLATKY - VŠEOBECNÁ SPRÁVA ( MATRIKA )
 
Názov položky Suma eur

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
 
2,00
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listiny, za každú stranu aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00
Osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku 3,00
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom z knihy narodení, manželstiev, úmrtí 5,00
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 10,00
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,0
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3,0
Zmena priezviska maloletých detí 33,00
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00
Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok matrík) 2,00
Vyššie overenie verejných listín - APOSTILA (na použitie v zahraničí) 10,00
K osvedčeniu podpisu potrebujete:
- listinu, na ktorú sa bude podpis osvedčovať,
- preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa bude osvedčovať (platný občiansky preukaz, cestovný pas),
- správny poplatok v hodnote 2,00 eur za každý podpis sa uhrádza v hotovosti v pokladni MsÚ.
K osvedčeniu fotokópií listín v potrebujete:
- originál osvedčenej listiny a jej fotokópie,
- občiansky preukaz žiadateľa,
- listiny, ktoré majú charakter rozhodnutia a rozsudku (rozhodnutie zo súdu, dedičské rozhodnutie, a pod.) musia mať vyznačenú na listine právoplatnosť,
Správny poplatok: 
   - osvedčovanie fotokópií listín v slovenskom jazyku v hodnote 2,00 eur za každú stranu
   - osvedčovanie fotokópií listín v českom jazyku v hodnote 3,00 eur za každú stranu
 Správny poplatok sa uhrádza v hotovosti v pokladni MsÚ.
Služba Výpis z registra testov – odpis registra trestov
je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte
RAJEC, NÁMESTIE SNP 20.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa