M A T R I K A

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine viď. osobitná matrika.

Do nášho matričného obvodu okrem mesta Rajec patria obce:    
-  Šuja,    
-  Ďurčiná,  
-  Kľače,   
-  Jasenové,     
-  Malá Čierna,    
-  Veľká Čierna.

Ak sa matričná udalosť udeje v matričnom obvode Rajec (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie), občania matričné doklady vybavujú na Matričnom úrade v Rajci, (ak sa narodí dieťa alebo zomrie občan v nemocnici v Žiline, občania vybavujú doklady na Matričnom úrade v Žiline a pod.)

 
 

SPLNOMOCNENIE - ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

Mesto Rajec osvedčuje podpis fyzickej osoby v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Príloha:

Splnomocnenie, súbor Word97-2007

Čestné vyhlásenie, súbor Word97-2007 

K osvedčeniu podpisu potrebujete:

- listinu, na ktorú sa bude podpis osvedčovať,
- preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa bude osvedčovať (platný občiansky preukaz, cestovný pas),
- správny poplatok v hodnote 2,00 eur za každý podpis sa uhrádza v hotovosti v pokladni MsÚ.

K osvedčeniu fotokópií listín v potrebujete:

- originál osvedčenej listiny a jej fotokópie,
- občiansky preukaz žiadateľa,
- listiny, ktoré majú charakter rozhodnutia a rozsudku (rozhodnutie zo súdu, dedičské rozhodnutie, a pod.) musia mať vyznačenú na listine právoplatnosť

Vybavuje: matričný úrad, odd. správne

Kontakt: 041/5076513-19, 5076511-26

 

ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY

 

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:

     - občianske preukazy rodičov

     - sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

    - občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

    - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

    - občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

     - úmrtný list zosnulého manžela

     - občiansky preukaz

Doklady sa predkladajú v origináloch, nie vo fotokópiach.

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

• občiansky preukaz matky a otca

• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky (ak je rozvedená)

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

UZATVORENIE MANŽELSTVA

 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú obaja snúbenci na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom (používa sa len pri civilných sobášoch).

Ak ide o uzatvorenie manželstva na tunajšom matričnom úrade dohodne matrikárka so snúbencami čas a miesto obradu.

Prosíme snúbencov, aby v dostatočnom časovom predstihu upovedomili matričný úrad o uzavretí manželstva.

V Rajci sa civilné sobáše vykonávajú v piatok a v sobotu od 13.00 hod. v obradnej sieni Radnice, Námestie SNP.

V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom, snúbenci podávajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza.

Potrebné doklady k uzavretiu manželstva občanov Slovenskej republiky (SR):

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady :

Žiadosť o uzavretie manželstva je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu. 

A . SLOBODNÍ

a) vlastné rodné listy

b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte)

B. OVDOVELÍ

a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte :

b) úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

C. ROZVEDENÍ

a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte :

b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že skoršie manželstvo bolo právoplatne ukončené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Vyššie uvedené doklady predkladá štátny občan SR príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva ( §27 zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách).

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa ( detí ) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov. 

 

D. CUDZINCI predložia:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B,C), a okrem toho ešte:

b) doklad o osobnom stave, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov

c) ak sú doklady pod bodom A,B,C,D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad do jazyka slovenského, ktorý bude vykonaný podľa osobitného predpisu ( zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ) okrem listín v českom jazyku. Verejné listiny, ktoré majú mať vyššie overenie musia byť opatrené príslušnými overeniami

d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva ( § 28 zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách ).

Doklady sa predkladajú v origináloch, nie vo fotokópiach.

Poplatok:

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

 

Potrebné doklady:

• list o prehliadke mŕtveho (vystaví prehliadajúci lekár)

• občiansky preukaz zosnulého/ej

• občiansky preukaz pozostalého/ej, ktorý vybavuje pohreb

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

OSOBITNÁ MATRIKA

 

Do Osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine.

V znení zák.č.14/2006 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák.č.154/1994 Z.z. o matrikách, § 23 sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

• zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte

• matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt

• matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo

• ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Predkladané doklady:

• originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/,

• platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky – ová a pod.

Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov.

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Poznámka:

Od 16.02.2019 sa začalo uplatňovať v členských štátoch EÚ nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstránila administratívna záťaž pre občanov súvisiaca s udelením vyššieho overenia (Apostil) alebo zabezpečovania overených prekladov niektorých verejných listín.

Nariadenie sa nevzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov ani na osvedčené odpisy takýchto listín, hoci osvedčený odpis vyhotovil príslušný orgán členského štátu EÚ.

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

VYSTAVENIE DRUHOPISU MATRIČNÉHO DOKLADU

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričného dokladu (rodného, sobášneho, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, poprípade rodinný príslušník v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení.

Potrebné doklady:

• občiansky preukaz

Poplatok:

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE

 

Manžel/lka, ktorý/á/ po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, kde bolo manželstvo uzavreté oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

• Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

• Občiansky preukaz

• Sobášny list

Vybavuje: matričný úrad

Kontakt:   041/5076513; lubica.cesnekova@rajec.sk

 

ZMENA MENA A PRIEZVISKA

 

Postupuje sa v zmysle zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení. Na povolenie zmeny mena a priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého pobytu, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana SR na území SR.

Občania z matričného obvodu Rajec si uvedenú zmenu vybavia na adrese:

Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (klientske centrum)

 

 
SPRÁVNE POPLATKY - VŠEOBECNÁ SPRÁVA ( MATRIKA )
 

Názov položky

Suma eur

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

 
2,00

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listiny, za každú stranu aj začatú stranu v slovenskom jazyku

2,00

Osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku

4,00

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom z knihy narodení, manželstiev, úmrtí

7,00

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára (VŠF)

7,00

Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok)

3,00

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

15,00

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo osnúbencov trvalý pobyt

30,00

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30,00

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100,00

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

100,00

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

280,00

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280,00

Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

4,00

Zmena priezviska maloletých detí (vybavuje OÚ podľa miesta TP žiadateľa)

50,00

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch (vybavuje OÚ)

140,00

Vyššie overenie verejných listín - APOSTILA (na použitie v zahraničí)

10,00

 

 

 

 

Správne poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni mesta v Klientskom centre.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa