Správne poplatky
v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec.
 
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Názov položky Suma €
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listiny, za každú stranu aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00
Osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku 4,00
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom z knihy narodení, manželstiev, úmrtí 7,00
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára (VŠF) 7,00
Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok matrík) 3,00
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15,00
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100,00
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280,00
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska (vybavuje okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa) 4,00
Zmena priezviska maloletých detí (vybavuje OÚ podľa miesta TP žiadateľa) 50,00
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch (vybavuje OÚ) 140,00
Vyššie overenie verejných listín - APOSTILA (na použitie v zahraničí) 10,00
Potvrdenie o pobyte 7,00
Písomné oznámenie o pobyte osoby 7,00
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára o pobyte 7,00
 
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Názov položky Suma €
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka - týždenný
 
3,00
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný 5,00
Vydanie rybárskeho lístka - ročný 10,00
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný 25,00

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 
STAVEBNÁ SPRÁVA
Názov položky Suma €
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu...................................................................................................................................  40,00
2. pre právnickú osobu............................................................................................................................... 100,00
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby..................................................................... 20,00
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu........................................................................................................................ 50,00
2. na stavbu bytového domu........................................................................................................................ 200,00

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.................................................................................................... 25,00
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................................................................................................... 50,00

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.................................................................................... 35,00
2. bytových domov.......................................................................................................................................100,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami..................................................................................................... 30,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť........................................................................................... 30,00
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.......................... 30,00
4. na spevnené plochy a parkoviská............................................................................................................... 30,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady........................... 30,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................................................................................................. 50,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť........................................................................................ 50,00
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka......................... 50,00
4. na spevnené plochy a parkoviská............................................................................................................ 50,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.................................................................... 50,00

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)................ 20,00

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane................................................................................................................................ 100,00
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane........................................................................................................ 200,00
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane..................................................................................................... 4000,00
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane.................................................................................................... 600,00
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane............................................................................................... 800,00
nad 10 000 000 eur.................................................................................................................................. 1000,00

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby... 50,00
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu.................................................................................................................................... 100,00
2. fyzickú osobu......................................................................................................................................... 30,00

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu..................................................................................................................................... 50,00
2. fyzickú osobu........................................................................................................................................ 20,00

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu.................................................................................................................................... 30,00
2. fyzickú osobu....................................................................................................................................... 10,00

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia................................................................................................................................................. 80,00

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby............................... 10,00

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe................................................................. 30,00

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby........................................................................................ 10,00
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie:
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60................................ 30,00
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)
- pre právnicku osobu................................................................................................................................. 50,00
- fyzickú osobu.......................................................................................................................................... 20,00
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane....................................................................................................................................... 60,00
od 15 m2 do 40 m2 vrátane....................................................................................................................... 200,00
nad 40 m2............................................................................................................................................... 430,00
4. terénnych úprav pre
- právnicku osobu..................................................................................................................................... 100,00
- fyzickú osobu.......................................................................................................................................... 20,00

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti....................................................................................................... 100,00

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia...................................................................................... 20,00
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom......................................................................................................................................... 35,00
2. bytový dom......................................................................................................................................... 120,00

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba):
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................................................ 25,00
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2................................................................................................... 50,00

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu................................................................................ 25,00
2. bytových domov.................................................................................................................................... 50,00

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................................................................................................. 20,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť........................................................................................ 20,00
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka...................... 20,00
4. na spevnené plochy a parkoviská.............. 20,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady....................... 20,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................................................................................. 30,00
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť....................................................................................... 30,00
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka...................... 30,00
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................................................... 30,00
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady................................................................... 30,00

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)............................................................................... 20,00

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 50 000 eur vrátane............................................................................................................................... 60,00
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..................................................................................................... 120,00
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane.................................................................................................... 250,00
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane................................................................................................. 400,00
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane............................................................................................. 530,00
nad 10 000 000 eur.................................................................................................................................. 660,00
 
DOPRAVA
Zákon č. 145/1995 Zb. v požkách 82, 83, 84 stanovuje správny poplatok:
č. 82 c) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vo výške 80,00 eur,
č. 83 e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00 eur,
č. 83 f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00 eur,
č. 84 b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00 eur.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

          
V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Mesto Rajec nasledovné výšky správnych poplatkov:
 
Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení
v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách v €
82 c) Povolenie na zvláštné užívanie ciest a miestnych komunikácií 80,00
Položka 82 c)
Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre fyzickú osobu - občan.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu do 3 dní 10,00
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu nad 3 dní 20,00
2a.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu do 3 dní 15,00
2b.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu nad 3 dní 30,00
II.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre právnickú osobu a fyzickú osobu - oprávnenú na podnikanie.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu do 3 dní 30,00
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu nad 3 dní 60,00
2. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 80,00
Položka 83 e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. treidy a miestnych komunikácií
 
70,00
Položka 83 f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. treidy a miestnych komunikácií
 
40,00
Položka 84 b)
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre občanov
 
40,00
Sadzobník poplatkov za uvedenie miesta výkopu do pôvodného stavu
Por.
č.
Názov položky, práce MJ Jednotková
cena s DPH v €
1. Úprava komunikácie - Vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 80 mm m2 5,00
2. Úprava komunikácie - živičná úprava vozovky vrátane natretia hrán a zaliatia špár asfaltovou emulziou hr. 80 mm AB m2 29,00
3. Úprava chodníka - vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 50 mm m2 3,00
4. Úprava chodníka - živičná úprava chodníka vrátane natretia hrán a zaliatia špár asfaltovou emulziou hr. 50 mm AB m2 19,00
5. Úprava chodníka - uloženie zámkovej dlažby m2 12,00
6. Úprava trávnatých plôch - kultivácia + doloženie substrátu + urovnanie terénu + výsev a valcovanie trávy + materiál m2 3,00
7. Zníženie poklopov - zníženie hydrantového poklopu ks 24,00
8. Zníženie poklopov - zníženie kanalizačného poklopu ks 70,00
 
FINANČNÁ SPRÁVA
Názov položky Suma €
Položka 142 písm a)
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 
6,50
Položka 142 písm b)
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
 
1,50
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov položky Suma €
Položka 160
1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov) fyzická osoba
 
10,00
2. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00
Položka 170
a) Konanie o vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov
45,00
b) Konanie o vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny 14,00
c) Konanie o vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách 14,00
d) Konanie o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok merania, zmien lehôt alebo upustenia od oprávnenej technickej činnosti 14,00
e) Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania 22,00
f) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia 140,00
g) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 140,00
h) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo 30,00
i) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti (osvedčenie zodpovednej osoby) 140,00
j) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme 140,00
k) Konanie o predĺženie platnosti osvedčenia a rozšírenie platnosti osvedčenia podľa písmena f), g) a i) tejto položky 50,00
l) Konanie o vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti 45,00
m) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku 45,00
n) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vydanie odborného posudku vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme 45,00
o) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe 14,00
p) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi 70,00
q) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe 30,00
r) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi 140,00
Poznámky
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia podľa písm. f) až i) sa nespoplatňujú.
Vydanie povolenia na vjazd do nízkoemisnej zóny podľa písmen o) až r) sa pre poľnohospodársku techniku na zabezpečenie živočíšnej a rastlinnej výroby nespoplatňuje.
Oslobodenie
Správny orgán môže od poplatku podľa písm. o) až r) tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Od poplatku podľa písmena f) je oslobodené vydanie osvedčenia na vyhotovenie odborných posudkov, ak je žiadateľom oprávnený posudzovateľ, ktorému bolo osvedčenie vydané podľa doterajšieho zákona.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa