MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00
Utorok 8:00-11:00  
Streda 8:00-11:00 12:00-16:00
Štvrtok 8:00-11:00  
Piatok 8:00-11:00 12:00-14:00
 
Kontakty:
Adresa: Mestský úrad email: primator@rajec.sk
  Námestie SNP č. 2/2   prednosta@rajec.sk
  015 22 Rajec   msu@rajec.sk
  podatelna@rajec.sk
Telefón: 041 - 5422030   hlavny.kontrolor@rajec.sk
  041 - 5076519   mestska.policia@rajec.sk
Fax: 041 - 5422224   webmaster@rajec.sk
   
  
VEDENIE MESTA
Primátor mesta Ing. Ján Rybárik 041-5076521 primator@rajec.sk
jan.rybarik@rajec.sk
Prednosta Ing. Ján Jasenovec PhD. 041-5076517 prednosta@rajec.sk
jan.jasenovec@rajec.sk
Podateľňa
Sekretariát mestského úradu
Blanka Porubčanská 041-5076519
041-5422030
fax - 041-5422224
podatelna@rajec.sk
msu@rajec.sk
blanka.porubcanska@rajec.sk
Hlavný kontrolór Ing. Bibiána Sekáčová 041-5076534 hlavny.kontrolor@rajec.sk
bibiana.sekacova@rajec.sk
ODDELENIE SPRÁVNE, MATRIKA
Vedúca oddelenia - správy a personálneho manžmentu Alena Uríková 041-5076526 alena.urikova@rajec.sk
Referát evidencie obyvateľov Jitka Uhláriková 041-5076511 jitka.uhlarikova@rajec.sk
Referát správy budov, Referát CO, PO, BOZP a prevádzky techniky
Viktor Filo 041-5076511 viktor.filo@rajec.sk
Referát sociálnych služieb a správy nebytových priestorov Ing. Miroslava Hodasová 041-5076511 podatelna@rajec.sk
Matrika Ľubica Cesneková 041-5076513 lubica.cesnekova@rajec.sk
SOcÚ sociálne služby a opatrovateľská služba Mgr. Edita Ondríková
041-5076520 edita.ondrikova@rajec.sk
Informatik Slavomír Kalma
041-5076533
0910-908900
slavomir.kalma@rajec.sk
webmaster webmaster@rajec.sk
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca oddelenia - manažmentu územného plánovania, majetku a investícií Bc. Júlia Tomčíková 041-5076522 julia.tomcikova@rajec.sk
Referát regionálneho rozvoja a verejného obstarávania
Mgr. Miroslava Mihalcová
( t.č. MD)
Ing. Lucia Rybárová
041-5076516 lucia.rybarova@rajec.sk
Správa bytov Bc. Janka Ľudvíková 041-5076516 janka.ludvikova@rajec.sk
Ochrana prírody,tokov,údržby zelene, rybárstva a poľnohospodárstva; Zamestnanci údržby a Aktivačných prác ÚPSVaR Žilina Andrea Rybáriková
041-5076512
0915348200
andrea.rybarikova@rajec.sk
Údržba budov v majetku mesta, technický dozor stavieb v majetku mesta. Správca Kultúrneho domu Jaroslav Rybárik
041-5076523
0905364022
jaroslav.rybarik@rajec.sk
Údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a mestských komunikácií a dopravného značenia Štefan Albert
041-5076523
0905368065
stefan.albert@rajec.sk
Odpadové hospodárstvo,ovzdušie a evidencia podnikateľovv Ing. Peter Dubec
041-5076512
0917518110
peter.dubec@rajec.sk
Stavebný úrad Mesta Rajec Ľudmila Ďurčanská 041-5076515 ludmila.durcanska@rajec.sk
Stavebný úrad obcí - spoločného obecného úradu Ing. Dita Jarinová 041-5076515 dita.jarinova@rajec.sk
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
Vedúca oddelenia - manažmentu finančníctva a konsolidácie
Tatiana Záborská 041-5076514 tatiana.zaborska@rajec.sk
Referát rozpočtu Ing. Monika Brezániová 041-5076525 monika.brezaniova@rajec.sk
Správa majetku a exekúcie
Bc. Miroslava Domanická 041-5076525 miroslava.domanicka@rajec.sk
Referát účtovníctva Dana Galková 041-5076524 danka.galkova@rajec.sk
Referát miezd a daní Alena Majerčíková 041-5076524 alena.majercikova@rajec.sk
Správa škôl a školských zariadení Ivana Zbýňovcová 041-5076520 ivana.zbynovcova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad - PaM Mária Pohánková 041-5076518 maria.pohankova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad - PaM Zuzana Šenkárová 041-5076518 zuzana.senkarova@rajec.sk
Správa majetku a zákaziek s nízkou hodnotou Emília Špániková 041-5076531 emilia.spanikova@rajec.sk
Pokladňa Zuzana Jančovičová 041-5076531  
MESTSKÁ POLÍCIA
Náčelník MsP Mgr. Peter Šimkovič
159-tiesňové volanie

0907-631403
041-5076530
041-5076532
peter.simkovic@rajec.sk
Príslušnici MsP Jozef Pekara mestska.policia@rajec.sk
   
   
   
   
 
naspäť
Mestský úrad - informačný blok; úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa