Uznesenia č. 110 - 123
schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 10.12.2018
 
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 110/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. zriaďuje
mandátovú komisiu v zložení poslancov: JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Róbert Augustín, Ing. Gustáv Mucha
II. vymedzuje
úlohy mandátovej komisie nasledovne:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu,
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov,
- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo
I. zriaďuje
volebnú komisiu v zložení poslancov: JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Mucha

II. vymedzuje
úlohy volebnej komisie nasledovne:
dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 111/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
II. konštatuje, že
1. primátor mesta Ing. Milan Lipka zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Róbert Augustín, JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Lumír Kardoš, Ján Kavec, Martin Matejka, PaedDr. Ján Mihalec, Ing. Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, Bc. Marta Repková a Ing. Zuzana Žideková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
3. primátor mesta Ing. Milan Lipka podpísal čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora mesta v zmysle § 13 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
4. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Róbert Augustín, JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Lumír Kardoš, Ján Kavec, Martin Matejka, PaedDr. Ján Mihalec, Ing. Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, Bc. Marta Repková a Ing. Zuzana Žideková podpísali čestné prehlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 112/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. zriaďuje
v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestskú radu v Rajci.
II. volí
členov Mestskej rady v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, Ján Kavec, PaedDr. Ján Mihalec, Ing. Zuzana Žideková a Mgr. Róbert Augustín.
Peter Hanus, Mgr.     x
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka   x  
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing.     x
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 113/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. zriaďuje
v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
- komisiu finančnú
- komisiu výstavby a životného prostredia
- komisiu na ochranu verejného poriadku
- komisiu pre školstvo, kultúru a šport
- komisiu sociálno-zdravotnú
- komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

II. zriaďuje
v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci

III. volí
predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu finančnú:
predseda: JUDr. Bohuslav Gelatka
členovia: Ing. Zuzana Žideková, Mgr. Peter Hanus
zapisovateľka: Tatiana Záborská
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 114/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu výstavby a životného prostredia:
predseda: Mgr. Róbert Augustín
členovia: Ing. Gustáv Mucha, Ing. Peter Pekara, Lumír Kardoš
zapisovateľka: Bc. Júlia Tomčíková
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 115/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu na ochranu verejného poriadku:
predseda: PaedDr. Ján Mihalec
členovia: Ján Pekara, JUDr. Bohuslav Gelatka
zapisovateľka: Alena Uríková
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 116/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu pre školstvo, kultúru a šport:
predseda: Ján Kavec
členovia: Lumír Kardoš, PaedDr. Ján Mihalec, Martin Matejka
zapisovateľka: Blanka Porubčanská
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 117/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu sociálno-zdravotnú:
predseda: Ing. Zuzana Žideková
členovia: Mgr. Peter Hanus, Bc. Marta Repková
zapisovateľka: Ľubica Cesneková
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 118/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
členov a zapisovateľku pre komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
členovia: JUDr. Bohuslav Gelatka, Ing. Gustáv Mucha, PaedDr. Ján Mihalec
zapisovateľka: Alena Uríková
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 119/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. volí
členov a zapisovateľku pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
členovia: Mgr. Róbert Augustín, Bc. Marta Repková
zapisovateľka: Alena Uríková
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesnie č. 120/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
s presunom tohto bodu na najbližšie rokovanie MZ.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesneie č. 121/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení zvýšenie minimálneho platu primátora mesta Rajec o 15 %.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesnie č. 122/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. zástupcov pre obrady pred orgánom štátu: Ing. Milana Lipku, Mgr. Peter Hanus
2. zástupcu pre občianske obrady: Mgr. Marian Paprskár
3. sobášnu miestnosť – obradná sieň Radnice mesta Rajec
4. sobášne dni – piatok, sobota od 13.00 h
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 123/2018
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa