Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznamuje, že dňa 02.02.2021 sa začalo na základe žiadosti od DeutschMann Transport, s.r.o., Hollého 180/40, 015 01 Rajec, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č.1326/3 v k.ú. Rajec z dôvodu plánovanej výstavby.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia:

-          písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

-          elektronicky na adresu: podatelna@rajec.sk, alebo slovensko.sk v sekcii všeobecná agenda, vyhľadanie inštitúcie Mesto Rajec

 
Zverejnené: 02.02.2021 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa