Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia
 
Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia
 
Požiadavka na spracovanie zásad ochrany pamiatkového územia – Pamiatkovej zóny Rajec vyplynula z ustanovenia § 29 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 
Dôvodom spracovania Zásad Pamiatkovej zóny Rajec bola aktualizácia spracovaného dokumentu Zásady pamiatkovej starostlivosti o historický urbanistický súbor Rajec, ktorý pochádza z roku 1988. Zmeny v legislatívnom procese a súčasné metodické prístupy pri obnove kultúrnych pamiatok a úpravách nehnuteľností v pamiatkovom území si vyžiadali presné stanovenie požiadaviek kladených na zachovanie pamiatkových hodnôt riešeného územia. Ich špecifikácia vyplývajúca zo súčasného historicko-architektonického a urbanistického poznania bude hlavným podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov k územno - plánovacej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 
...podrobnejšie informácie: www. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.sk
položka sa otvorí v novom okne.
 
Prílohjy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa