Separovaný zber

TRIEDENIE ODPADU
 Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec vykonávame viacerými spôsobmi:
 
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).

Kontajnerový systém zberu je zavedený v komplexnej bytovej zástavbe, ale aj v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov -  sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu.
 
Skládka odpadov v Šuji - na skládku sa ukladá zmesový komunálny odpad. Po nahlásení na oddelení výstavby MsÚ Rajec a vydaní sprievodky odpadov, je možné na skládku za poplatok uložiť stavebný a objemný odpad.
Prevádzkovateľom skládky je Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, otváracie hodiny pondelok - piatok od 7,00 hod. do 15,30 hod., telefón: 0903/244 273.
 
Odovzdanie do zberného dvora – občania môžu odovzdať do zberného dvora papier, plasty, sklo, VKM, kovy, drobný stavebný a objemný odpad, odpady s obsahom škodlivín
 
Zberný dvor Rajec, ul. Fučíkova č. 339, 015 01 Rajec - felefón: 0917-949067; 0918-449748
e-mail: zbernydvor.rajec@gmail.com
 
                     OTVÁRACIE HODINY
Sobota 08:00 12:00
 
.

 
 
 
ČO KAM PATRÍ a KAM S TÝM ?

Papier
kontajnery modrej farby s označením papier
 
Do zberných kontajnerov patrí: noviny, zošity, listy, znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice (od liekov, obuvi, pracích práškov), počítačový a kancelársky papier, kartónové pláta od vajíčok, papierové vrecká, obálky, telefónne zoznamy, plagáty, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal.
Do zberných kontajnerov nepatrí: mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, papier potiahnutý hliníkovou fóliou, plastové obaly.
Pred vhodením do kontajnera: Odstrániť väčšie kovové materiály (spony), plastové časti (väzby, baliace fólie), polystyrén. Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob. Väčšie kartóny a krabice zbavené kovových, plastových častí a polystyrénu je možné uložiť previazané vedľa kontajnera.
 
Plasty
kontajnery žltej farby s označením plast, vrecový systém zberu
 
Do zberných kontajnerov a vriec patrí: fólie, tašky, vrecká, plastové vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, plastové tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, obaly kozmetických výrobkov, avivážnych prostriedkov.
Do zberných kontajnerov a vriec nepatrí: hrubo znečistené plastové obaly (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, PVC, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, viacvrstvové kombinované materiály.
Pred vhodením do kontajnera: Očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých nečistôt, odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky, fľaše a duté obaly stlačiť.
 
Sklo
kontajnery zelenej farby s označením sklo
 
Do zberných kontajnerov patrí: obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, sklo z okuliarov, sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín, rozbité vratné fľaše, tabuľové sklo.
Do zberných kontajnerov nepatrí: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), TV obrazovky, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše.
Pred vhodením do kontajnera: Odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky, zbaviť nečistôt.

VKM, Kovy
kontajnery hnedej farby s označením VKM, kovy, vrecový systém zberu

Do zberných kontajnerov a vriec patrí: VKM: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kávy, vrecúškových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.
Kovy (rôzne druhy kovov): kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), kovový starý riad, alobalové misky z potravín, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét, potravy pre domáce zvieratá alebo plechovky z kompótov, z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, alobal, hliníkové sťahovacie obaly z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, obaly z čajových sviečok, alobal z čokolád.
Do zberných kontajnerov a vriec nepatrí: kovové obaly kombinované s iným materiálom , napr. obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.
Pred vhodením do kontajnera: Kovové obaly oddeliť od iných materiálov, obal vypláchnuť a stlačiť.
 
Textil
kontajnery béžovej farby
 
Do zberných kontajnerov patrí: čisté a suché šatstvo (detské, dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľná bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky, topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice), látky, záclony (min.1m2).
Do zberných kontajnerov nepatrí: veľmi znečistené a znehodnotené šatstvo.
 
Drobný stavebný odpad a objemný odpad

Do drobného stavebného a objemového odpadu patrí: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, starý nábytok, okná, dvere, nádoby znečistené zo stavebných činností a pod. do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby – občana.
Kam uložiť: Odpad je možné uložiť v zbernom dvore zadarmo po predložení občianskeho preukazu alebo 2x ročne (jar, jeseň) do veľkoobjemového kontajnera. Termín a miesto rozmiestenia kontajnerov bude zverejnené na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta a oznamovaný v mestskom rozhlase.
Do drobného stavebného a objemového odpadu nepatrí: odpady presahujúce objem väčší ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby - občana alebo odpad vyprodukovaný podnikateľom.
Kam uložiť: Odpad je možné uložiť na skládku odpadov v Šuji za poplatok len po nahlásení na oddelení výstavby
MsÚ, ktoré vydá žiadateľovi sprievodku odpadu.
 
Odpady s obsahom škodlivín

Do odpadov s obsahom škodlivín patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami), elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, prehrávače, digitálne hodinky, hracie konzoly, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia), humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami.
Do odpadov s obsahom škodlivín nepatrí: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky.
Kam uložiť:
Použité batérie a akumulátory - možno odovzdať na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, na zbernom dvore alebo pri vyhlásenom zbere mesta "odo dverí".
Odpadové motorové a mazacie oleje z domácností, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady - odovzdávajú sa na zberný dvor alebo pri vyhlásenom zbere mesta "odo dverí".
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel - odovzdávajú sa na zberný dvor alebo pri vyhlásenom zbere mesta „odo dverí“. Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami - je potrebné ich odovzdávať do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Je zakázané: odovzdávať iným subjektom napr. pouličným výkupcom odpady s obsahom škodlivín.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Do biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patrí: zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, jedlé (kuchynské) oleje a tuky.
Kam uložiť: Zelený odpad je vhodný na kompostovanie, každý majiteľ (užívateľ) zelenej plochy je povinný odpad skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie.
Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže pôvodca skompostovať na svojom pozemku v podmienkach súkromnej záhrady (napr. konáre, piliny, hobliny) a ostatný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na štiepkovanie, môže bezplatne odovzdať v zbernom dvore.
Jedlé (kuchynské) oleje a tuky je možné odovzdať v uzavretej fľaši každý prvý piatok v mesiaci pri vrecovom zbere alebo odovzdať v zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov - kompostovisko, každú sobotu od 9:00 - 13:00 hod..
Je zakázané zelený odpad ukladať do zberných kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l) a veľkoobjemových kontajnerov, spaľovať a ukladať na verejných priestranstvách.

Odpad z čistenia ulíc

Odpad z čistenia ulíc je zakázané ukladať do zberných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Čistenie miestnych komunikácií sa zabezpečuje zametacím vozidlom.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa