Zberný dvor

ZBERNÝ DVOR - ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA
 
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší... Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul. Fučíkova č. 339. Prevádzkovateľom je  Združenie obcí Rajecká dolina.Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul. Fučíkova č. 339.
Prevádzkovateľom je Združenie obcí Rajecká dolina.
V zariadení sú vyseparované zložky komunálneho odpadu dotrieďované. Komodity papier, plasty, viacvrstvové materiály a kovové obaly sú zvážané nákladným vozidlom z jednotlivých obcí, kde každá komodita je dotriedená, zlisovaná a po zlisovaní je uskladnená vy vyhradenom priestore. Sklo je odvážané priamo k odberateľovi bez triedenia podľa farebnosti.
Oddelený zber elektroodpadu sa realizuje podľa predpisov o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Nie sú z neho odoberané látky a súčiastky. Po dosiahnutí kapacít skladov sú odpady zmluvne odovzdávané oprávnenému spracovateľovi elektroodpadu k zhodnoteniu.
Zber a skladovanie použitých batérií a akumulátorov je vykonávaný oddelene od ostatných druhov odpadov s následným zabezpečením ich odovzdania oprávnenému zhodnocovateľovi.

Odovzdanie do zberného dvora:
– občania mesta Rajec môžu odovzdať do zberného dvora všetky druhy odpadov z obalov - papier, plasty, sklo, VKM, kovy, elektroopad, drobný stavebný a objemný odpad.
Pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Kontakt:
Zberný dvor Rajec, ul. Fučíkova č. 339, 015 01 Rajec
felefón: 0917-949067; 0918-449748
e-mail: zbernydvor.rajec@gmail.com
 
OTVÁRACIE HODINY
 
Sobota 08:00 12:00

                                                                                      

Oficiálna webstránka zberného dvora: www.zord.sk

 

Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul. Fučíkova č. 339. Prevádzkovateľom je  Združenie obcí Rajecká dolina. Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul. Fučíkova č. 339. Prevádzkovateľom je  Združenie obcí Rajecká dolina. Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Rajec v areáli bývalej spoločnosti Rezbár, ul. Fučíkova č. 339. Prevádzkovateľom je Združenie obcí Rajecká dolina.
 
zdroj text a foto: Zberný dvor Rajec - Združenie obcí Rajecká dolina
 
Povinné zverejňovanie - zmluvy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa