Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Domáce a komunitné kompostovanie

Domáce a komunitné kompostovanie
DOMÁCE A KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE
 
     Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvatel' v priemere 225 - 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spal'ovniach. Táto mnohoraká zmes (papier, sklo, plasty, bioodpad, kovy, textil, nebezpečný odpad, atď.) a nakladanie s ňou, spôsobuje viacero škôd naraz. Najväčším problémom je, že všetky tieto odpady zmiešame dokopy. Na skládkach a v spaľovniach potom prebieha nespočetné množstvo reakcií, z ktorých dodnes mnohé nepoznáme. Nemôžeme sa diviť, že keď zmiešame zápach s vôňou, toxickú látku s netoxickou, užitočnú so škodlivou, vznikne nám zapáchajúci, toxický a škodlivý výsledok. Spôsobujeme tým škody ekologické (záber pôdy, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými a obnovitel'nými zdrojmi atď.), ekonomické (platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame, atď.), ale aj etické (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín, plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi, o ktoré pripravujeme budúce generácie atď.). Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás a tiež vlastnej peňaženke.
Riešenie je jednoduché:
1. všade, kde sa to len trochu dá, minimalizovať vznik odpadu
(vyhýbať sa zbytočným obalom, nekupovaťjednorázové výrobky...),
2. znovu používaťa opravovať staré veci, ktoré sa ešte dajú použiť,
3. triediť odpady pre recykláciu a kompostovanie
(ak nie je vo vašej obci zavedený separovaný zber, žiadajte svojho starostu I primátora, aby ho urýchlene zaviedol; noste vytriedené suroviny do zberní surovín...).
 
Ponúkame vám návod ako znížiť množstvo odpadu takmer o polovicu - kompostovanie. Je to jedinečný spôsob na využitie bioodpadu. Ciel'om kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, ako do objemu tak do hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 - 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako organo - minerálne hnojivo.
 
• Organická hmota v ťažkých pôdach zvyšuje pórovitosť, vzdušnosť,zlepšuje ako vodozádržné vlastnosti pôdy tak aj vodopriepustnosť, znižuje súdržnosť a obmedzuje tvorbu škralupov. V I'ahkých pôdach organická hmota naopak zväčšuje súdržnosť,zmenšuje hrubú pórovitosť, znižuje vodopriepustnosťa vysychavosť pôdy.
• Humus zvyšuje odolnosťpôdy proti okysleniu, čo je dôležité v oblastiach postihnutými emisiami z priemyselných činností.
• Živiny viazané v humuse sa uvoľňujú do pôdy postupne a tým zabezpečujú dlhodobú výživu rastlín.
• Organická hmota dokáže viazať ťažké kovy a tým obmedzuje ich príjem do rastlín, ale aj znižuje obsah dusičnanov.
 
Kompostovaním teda vyriešite jednou ranou viacero problémov - znížite množstvo odpadov, budete menej platiť za jeho likvidáciu a zároveň získate kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.
 
Kompostovisko
 
Hrobľa (viď. Stavba kopy) je základom všetkých foriem kompostovania. K jej výstavbe nie je potrebný žiaden zásobník. To znamená, že je najmenej náročná na financie. Stačí materiál vhodne navrstviť, prípadne zakryť. Hlavnou nevýhodou je väčší záber pôdy. Hrobľa zaberá podstatne viac miesta, ako vysoký uzavretý zásobník. Pokiaľ ide o rozmery, pre domáce kompostovanie sa odporúča šírka najviac 2 m. Tým sa obmedzí aj výška na asi 1,5 m (kvôli stabilite). Dížka môže byť rôzna, podľa potreby. S pribúdajúcim časom sa hrobľa môže predlžovať tak, že sa na konci hromadia nové odpady a na začiatku sa odoberá hotový kompost. Ak však tomu zabráni nedostatok miesta, môže sa vytvoriť aj nová hrobľa. Záleží len na priestore.
 
Zásobníky na kompost sú vhodné hlavne tam, kde je nedostatok miesta. Pri troche fantázie a zručnosti môže pôsobiť atraktívne a dotvoriť tak vzhl'ad záhradky. Ak sme sa už pevne rozhodli pre zásobník, je potrebné zodpovedať si na niektoré otázky. Hlavne na to, aký veľký má byť zásobník, z akého materiálu, či si ho zhotovíme sami z dreva alebo si kúpime hotový plastový, kovový, murovaný atď. a koľko sme ochotný zaň zaplatiť. Skôr ako sa rozhodneme, je dobré sa oboznámiť s niektorými ich vlastnosťami.
Drevený zásobnikDrevené zásobníky sú väčšinou najlacnejšie a najlepšie zapadajú do celkového rámca prírodne stvárnenej záhrady. Drevo je ľahko opracovateľné, a preto si z neho môžeme zhotoviť zásobník aj sami, priamo "na mieru". Takto vytvorené zásobníky patria medzi najvkusnejšie. Môžu byť rôznej výšky s odnímateľnou prednou stenou. Najväčšou nevýhodou týchto zásobníkov je obmedzená životnosť, nakoľko sú vystavené neustálemu vplyvu počasia a rozkladným procesom. Pri ošetrovaní (konzervovaní) dreva je nutné sa vyhýbať prípravkom, ktoré obsahujú jedovaté látky. Mohli by sa cez kompost dostať do potravinového reťazca.
Betónový zásobnikBetónové a kamenné zásobníky sú drahšie, no trvanlivé, vhodné do veľkých záhrad. Pôsobia však mohutným a ťažkým dojmom. Nesmieme zabudnúť na vetracie otvory.
Zásobnik z pletivaZásobník z pletiva je vel'mi ľahko zhotoviteľný. Opticky je najmenej nápadný, no pôsobí stále akosi provizórne. Na jeho zhotovenie nám stačí asi 3 m pletiva (podľa veľkosti) s menšími okami, ktoré sa stočí a na konci spojí.
Plastové zásobnikyPlastové zásobníky môžu byť uzavreté (kompostery) alebo otvorené (klasické laťkové), kde sa využíva dlhá životnosť materiálu. Uzavreté zásobníky umožňujú kompostovanie aj na malých priestoroch (napr. malé predzáhradky, balkón). Spočiatku nám, ak nie sme zvyknutí na uzavreté systémy, bude robiť problém dosiahnuť regulovaný rozklad. Slabé prevzdušnenie, malý priestor a malá možnosť dodatočného spracovania sú hlavné problémy, ktoré sťažujú rozklad. Na jednej strane má materiál sklony k zamokreniu, na druhej, keď je zásobník tmavej farby vystavený priamemu slnku, vzniká nebezpečenstvo vysušenia materiálu. Niektoré druhy plastových zásobníkov sú vhodné na dážďovkové kompostovanie. Otvorené plastové kompostery (z rôznych profilov) plnia tú istú funkciu ako drevené zásobníky. Majú však oproti dreveným zásobníkom jednu vel'kú výhodu - nepomerne dlhšiu životnosť.
Predávajú sa aj kovové zásobníky. Treba však dať pozor, aby mali antikoróznu povrchovú úpravu, dostatočné vetranie a tepelnú izoláciu. Ak ju nemajú, sú pre svoju tepelnú vodivosť veľmi závislé na počasí. Pocínované zásobníky majú za následok vysoký obsah cínu v komposte, a preto sa neodporúčajú.
Okrem vyššie popísaných zásobníkov a kompostérov existujú aj mnohé ďalšie typy. Časté sú aj kombinácie rôznych materiálov. Pri nich však platí to isté, čo je už vyššie uvedené.
 
Na zhotovenie zásobníka na kompost je výhodné použiť aj odpadové materiály ako dosky, gul'atiny, tehly, staré palety (plastové aj drevené), plechové a plastové sudy atď.
 
Ako si zhotoviť drevený kompostovací zásobník s prednou vyberateľnou stenou:
 
Najprv zašpicatíme stípy. Na dva, ktoré budú tvoriť prednú stenu pribijeme lišty tak, aby tvorili drážku pre dosky, ktoré sa do nej budú zakladať. Ak to máme spravené, postupne popribíjame dosky na bočné steny a to tak, aby medzi jednotlivými doskami zostávala 5 cm medzera. Tá bude slúžiť na vetranie kompostovacieho materiálu. Nasleduje zadná stena a lišta na prednú stenu, ktorá udržiava správny rozostup bočných stien. Položíme zhotovené kompostovísko na miesto a jemne ho zatlačíme alebo zatlčieme do zeme. Prednú stenu budú tvoriť samostatne vyberatel'né dosky, ktoré od seba oddelíme tak, že do každej (až na poslednú najvrchnejšiu) z vrchu pribijeme klince tak, aby vyčnievali 5 cm. Ideálne je mať v záhrade 3 kompostovacie zásobníky. Jeden slúži na zber bioodpadu, druhý na kompostovanie a dozretie kompostu a tretí na prehadzovanie kompostu. Ak sme si takto zhotovili kompostovací zásobník, môžeme začať so zberom bioodpadu.
Konštrukcia dreveného zásobnika
 
Správna poloha kompostoviska
 
Správnu polohu kompostoviska si musíme dopredu dobre premyslieť, aby sme počas priebehu rozkladu nemuseli kompost prenášať.
 
Na čo by sme nemali zabúdať pri tomto rozhodovaní?
• kompostovisko by nemalo byť príliš ďaleko od domu, z ktorého sa nosia suroviny (donášková vzdialenosť) • mal by byť k nemu I'ahký prístup za každého počasia
• okolo kompostoviska by mal byť ponechaný dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím
• odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý pomôže hlavne pri daždivom počasí
• kompostovisko by malo byť postavené tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu, nie na priamom slnku alebo silnom vetre, kde materiál rýchlo vysychá a bez vlhkosti proces nepokračuje
• aby sme zabránili prílišnému zamokreniu, je vhodné vytvoriť polopriepustnú ochranu z listov pod stromom alebo krom (podobnú funkciu splní aj zasadená tekvica, ktorá svojimi vel'kými listami na jednej strane bráni prístupu dažďa a na druhej bráni slnku pri vysušovaní materiálu). Na tento účel je tiež možné použiť špeciálnu fóliu na prikrytie, ktorá prepúšťa vzduch, no nie vodu, ale aj poklop, ktorý v prípade dlhotrvajúcich dažďov možno položiť na zásobník • nemali by sme zabudnúť ani na susedov, ktorým by mohla vaša aktivita z rôznych dôvodov prekážať, hoci pri dodržaní správneho postupu kompostovania je táto obava zbytočná
 Správna poloha kompostoviska
 
Materiál vhodný na kompostovanie
 
Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, lebo tým sa vyrovnávajú jednostrannosti, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Premena trvá dlhšie alebo kratšie, v závislosti od východzieho materiálu. Vhodné suroviny sa určujú podľa rôznych kritérií, dôležitý je predovšetkým obsah živín, štruktúra materiálu a stupeň vlhkosti.
Materiál vhodný na kompostovanie
Záhradné odpady
Pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie, zvädnuté rastlinné časti, odrezané časti vetiev, lístie - to všetko sú materiály, ktoré sa v záhrade neustále hromadia a poriadkumilovní záhradkári ich na rozdiel od prírody (ktorá spracováva svoje odpady na mieste kde odumrú), pozbierajú a zhromaždia na jednom mieste. Netreba nimi však zaplňovať kontajnery na odpad alebo páliť, lepšie je ich použiť na kompost, ktorý sa potom vráti späť do pôdy, kam patrí.
Problematickými sú len časti napadnuté chorobami, niektoré druhy burín a chemicky ošetrené rastliny (tesne po postreku).
Väčšina pôvodcov ochorení sa pri procese kompostovania, najmä pri rozklade za tepla môže zničiť (cca 80%) ale sú aj takí, ktorí tieto podmienky prekonajú, napr. pôvodca nádorovitosti kapusty, bakteriózy jabloní a hrušiek, moniliózy. V prípade, že sú rastliny alebo lístie rozsiahlejšie napadnuté parazitmi alebo chorobami (aj hubové) je vhodné lístie zmiešať z vápnom a navlhčiť ho. Kompostovať ho budeme až po termickej reakcii.
Ďalším problematickým materiálom môžu byť niektoré druhy rastlín. Pozor by sme si mali dávať na buriny s vyzretými semenami a na korene burín - kozonohy hostcovej, pýru plazivého alebo pupenca roľného, ktoré sú mimoriadne húževnaté. Aj na tieto rastliny však existujú spôsoby ako ich kompostovať (viď. Špeciálne komposty). Dôležité je zabezpečiť, aby proces prebehol tzv. horúcou cestou. Inak by sa totiž mohli zárodky chorôb pri použití kompostu znovu rozšíriť v záhrade.
 
Kuchynské a domové odpady
Zvyšky zeleniny (šupky, odrezky) sú spravidla veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú niekedy zvyšky chemických prípravkov používaných na ochranu rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas rozkladu odbúrajú.
Odpadky z mäsa, rýb a zvyšky mliečnych výrobkov do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá. Neodporúčajú sa používať ani vel'ké množstvá varenej potravy. Pri použití v malom ich treba pred použitím zmiešať so suchým a hrubším materiálom. Na kompostovanie sú vhodné zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckovky. Starý papier je lepšie odovzdať do zberu, hoci ho v zásade možno použiť aj na kompostovanie. Popol z pecí používajte len čistý, drevný (ak pálené drevo nebolo konzervované alebo impregnované), aj to len opatrne.
 
Suroviny bohaté na živiny
Zelené, šťavnaté a mäkké suroviny (tráva, bioodpad z domácnosti, hnoj... ), majú spravidla vysoký obsah dusíka (N). Tento materiál sa v kompostovacej kope rozkladá rýchlejšie ako materiál s vysokým obsahom uhlíka (C). Materiál bohatý na živiny sa kvôli svojej štruktúre dá iba ťažko skladovať. Dôležité je zmiešavať ich s látkami, ktoré dávajú kope štruktúru, aby sme zabezpečili v kompostovacej kope dostatočné množstvo kyslíka a predišli tak hnilobe a zápachu
 
Suroviny Úprava
kuchynský odpad rýchlo spracovať - zmiešať s materiálom dodávajúcim štruktúru
zvyšky jedál používať v malých množstvách - zmiešať s hrubým a savým materiálom
káva, čaj aj s filtrovým papierom a sáčkom
šupy citrusov a banánov posekať a zmiešať s ostatným materiálom
zhnité ovocie zmiešať so suchým a savým materiálom, prípadne aj s vápenatou látkou
črepníkové kvety rozdrviť hrudy hliny a korene
odpad zo záhrady ak je potrebné tak zmenšiť v prípade výskytu chorôb zmiešať s vápenatou látkou
burina v prípade potreby zmenšiť. S vyzretými semenami a koreňovú burinu zapariť alebo zakvasiť
choré a škodcami napadnuté rastliny zmiešať s vápenatou látkou - až potom kompostovať - iba horúcou cestou
pokosená tráva zmiešať s hrubým uhllkatým materiálom udržujúcim štruktúru
dozreté rastliny s dlhou stonkou zmenšiť
hnoj, trus, výkaly iba zo zvierat, ktoré nežerú mäso (hygiena!). Pozor - čerstvý hnoj nezmiešať s vápenatou látkou
substrát po pestovaní húb pomrviť
perie, surová vlna, vlasy zmiešať s vlhkým materiálom
 
Suroviny chudobné na živiny
Suché a tvrdé materiály, ktoré majú väčšinou vysoký obsah uhlíka, menia svoju štruktúru behom procesu rozkladu iba vel'mi pomaly a preto zaručujú udržanie dutín na zásobovanie kompostu vzduchom. V suchom stave sa dajú bez problémov skladovať. Preto je dobré v čase ich hojného výskytu zaobstarať si zásoby na celý rok.
x
x
x
x

Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch

Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
  Vážení občania.   Mesto Rajec a Priatelia zeme   Vás pozývajú na prednášku o kompostovaní,   ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 17:00 h   v sále Kultúrneho domu v Rajci.     viac informácii

Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry

 Mesto Rajec oznamuje občanom, že odovzdáva kompostéry.  Občania, ktorí dostali oznámenie, si môžu komposter prevziať v dňoch od 5. 11. až do 7.11. 2018 v čase od 10.00 do 17.00 h vo dvore Mestského úradu v Rajci.     viac informácii

Kompostér do každého rodinného domu

Kompostér do každého rodinného domu
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa