Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Rajec

SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec

 

č.j.01/3007/2020/UR/25-Ďu                                                                                   dňa 18.09.2020

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTIE

O UMIESTNENÍ STAVBY


Meno (názov) a adresa žiadateľa:   Slovak Telekom a.s.

                                                         Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

                                                         IČO : 35763469

 

                                   zastúpený:    Ing. Martin Štiffel

                                                         Profí-NETWORK, s.r.o.,

                                                         Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín


 

 

podal dňa  17.07.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu :

 

INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygon VDSL4

 

v meste   Rajec

 

ulice: Partizánska, Hviezdoslavova, Švermova, Pri Rajčanke, Mudrochova, Fullova,

          Haškova, Nerudova, Slottova

 

katastrálne územie: Rajec

 

na pozemkoch: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona

charakter stavby: inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona

     Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 16.09.2020, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

 

podľa §39a) stavebného zákona

POVOĽUJE

UMIESTNENIE STAVBY

 

INS-FTTH-RAJC-OO-Rajec-polygon VDSL4

v meste   Rajec

ulice: Partizánska, Hviezdoslavova, Švermova, Pri Rajčanke, Mudrochova, Fullova,

         Haškova, Nerudova, Slottova

katastrálne územie: Rajec

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.    Popis stavby:

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Trasa výkopu bude začínať v existujúcej skrini PODB:RAJC:908-3 na parcele CKN č. 467/8 a v existujúcej skrini PODB:000003:Rajc:Frivaldského 4 na parcele CKN č. 1671/1 (EKN 7096). Ďalej trasa pokračuje podľa výkresovej časti do všetkých smerov. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené pretláčaním. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté stavbou budú vrátené do pôvodného stavu.

Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve.

Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položia pre primárnu sieť zväzky z mikrotrubičiek 12/8mm. Od novonavrhnutých PODB sa k jednotlivým domom položia príslušné 7mm zväzky trubičiek úložné s takou dimenziou, aby boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané rezervy pre prípadnú budúcu zástavbu.

Do pripravených 12mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným znižovaním dimenzie do viacerých smerov k novonavrhnutým PODB. Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovák Telekom a.s. budú na plánovanú uvedenú stavbu pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok.

 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 3 750 m.

2. Nakoľko navrhovaná stavba svojim charakterom patrí medzi podzemné vedenia elektronických komunikačných sietí, upúšťa tunajší stavebný úrad v zmysle ust. § 56 ods. b) stavebného zákona od vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, vypracovanej : Profi-NETTWORK, s.r.o., Trenčín - Ing. Helena Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier 0756* A* 2-3, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác.

5. Pred začatím výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.

6. Rešpektovať pripojenia na siete jednotlivých objektov.

7. Pri realizácii prác zabezpečiť trvalý a neobmedzený prístup k okolitým objektom.

8. Zariadenie staveniska zabezpečí dodávateľ stavby po dohode s investorom tak, aby toto v minimálnej miere obťažovalo okolie.

9. K umiestneniu stavby boli doručené vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

 

-   Okresný úrad Žilina - odd. OPaK - vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/012989-002/Bre zo dňa 06.02.2020 - nemá námietky k vydaniu UR za podmienok:

 • Prípadný výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
 • Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.
 • Upozorňujeme stavebníka, že dreviny nachádzajúce sa v blízkosti stavby (dreviny, ktoré môžu byť stavebnou činnosťou negatívne dotknuté) je potrebné chrániť opatreniami v zmysle STN 837010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. Pri stavebných prácach sa drevina chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.
 • Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.

 

-   Okresný úrad Žilina - odd. OH - vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/012992-002 zo dňa J2.2.2020 - súhlasí so stavbou za podmienok:

-      odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;

-      investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;

 

-   výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;

-   doklad o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

-   Okresný úrad Žilina - odbor ŠVS - vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP32020/023076-002 zo dňa 04.06.2020: súhlasí za dodržania podmienok

1. Práce počas výstavby realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku. 2.Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné pozemky vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku.

3.Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné

opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).

4.Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Piešťany, SPSVI., pod č. CZ SVP OZ PN 2898/2020/4 CZ 9732/210/2020 zo dňa 16.03.2020:

- Pri súbehu kábla s vodným tokom Rajčanka rešpektovať ochranné pásmo min. 6m od brehovej čiary toku, pri drobnom vodnom toku min. 4m od brehovej čiary toku.

- Križovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5 m pod dnom toku.

K začiatku prác na križovaní toku mikrotunelovaním nutne prizvať úsekového technika (Ing. Gábor, tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku. križovanie toku označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového technika.

- So zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku umiestniť nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala od prietočného profilu toku.

V prípade úpravy toku na vyšší návrhový prietok s dosahom na mostné objekty, bude vlastník siete povinný preložiť vedenie na vlastné náklady.

- Narušený terén zarovnať a zhutniť.

- Využitie pozemku vo vlastníctve SR-SVP, š.p., Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby.

- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Puchov diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. 5.Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

 

- SVP š.p. Piešťany - vyjadrenie č. CZ 9732/210/2020 zo dňa 16.3.2020 : súhlasí so stavbou za dodržania podmienok:

•Pri súbehu kábla s vodným tokom Rajčanka rešpektovať ochranné pásmo min. 6m od brehovej čiary toku, pri drobnom vodnom toku min. 4m od brehovej čiary toku. •Križovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5m pod dnom toku.

K začiatku prác na križovaní tokov mikrotunelovaním nutne prizvať úsekového technika (Ing. Gábor, tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku. Križovanie toku označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového technika.

•So zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku umiestniť nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku.

V prípade úpravy toku na vyšší návrhový prietok s dosahom na mostné objekty, bude vlastník siete povinný preložiť vedenie na vlastné náklady.

•Narušený terén zarovnať a zhutniť.

•Využitie pozemku vo vlastníctve SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby.

•Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Puchov diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.

 

- OR PZ- ODI v Žiline - vyjadrenie č. ORPZ-ZA-ODI1-11-033/2020 zo dňa 04.02.2020 : súhlasí s PD stavby. Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného (dočasného) dopravného značenia.

- SEVAK a.s. Žilina - vyjadrenie č. 020006292 zo dňa 24.2.2020 - súhlasí so stavbou za dodržania pripomienok:

l.V záujmovom území navrhovanej stavby v k. ú. Rajec sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situácie s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe (VV-zelená, VK-červená). Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a zachovať. Prípadné vodovodné a kanalizačné prípojky sú vo vlastníctve majiteľov napájaných nehnuteľností. Informácie o prípojkách si vyžiadajte od ich majiteľov.

2.V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené pásmo ochrany VV, VK v šírke min 1,5m na obidve strany od pôdorysného bočného okraja potrubia (do DN 500mm vrátane) a min 2,5m na obidve strany od pôdorysného bočného okraja potrubia (nad DN 500mm).

3.Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK (vrátane príslušných prevádzkových objektov). Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia. 4.V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK.

5.Počas stavebných prác požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať zá­znam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povo­lenia stavby.

6.Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.

7.V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy našich inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.

 

- Krajský pamiatkový úrad v Žiline - záväzné stanovisko č. KPUZA-2020/3112-2/16927/KOP zo dňa 02.03.2020 - požiadavky:

1.Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

 

- SPP - D. a.s. Bratislava - vyjadrenie č. TD/NS/0145/2020/Ki zo dňa 28.2.2020 - súhlasí s umiestnením stavby za dodržania všeobecných a osobitných podmienok vyjadrenia :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plyn. zariadení

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení' výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, -odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo Ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, -v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 

- Slovenská správa ciest Žilina - vyjadrenie č. SSC/8291/2020/6470/3965 zo dňa 3.2.2020 -súhlasí za dodržania pripomienok :

1.Trasu optického kábla v súbehu s cestou 1/64 je potrebné situovať min. 0,5 m za hranicou hlavného dopravného priestoru (1 m za obrubník) a zároveň 0,5 m za vonkajšou hranou zemného telesa (0,5 m za vonkajšiu hranu priekopy resp. 0,5 m za pätou svahu) cesty 1/64.

2.Tri križovania optického kábla pod cestou 1/64 budú realizované riadeným pretlakom, kolmo na os cesty, s uložením optického kábla do chráničky. Minimálna hĺbka uloženej chráničky pod niveletou cesty 1/64 musí byť v súlade s STN 73 6005. Chránička bude vyvedená mimo cestný pozemok tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.

3.Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability cesty 1/64 a jej odvodňovacieho systému. Výkopy musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050.

4.Vybúraný a stavebný materiál nebude skladovaný na ceste 1/64. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty í/64, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.

5.Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste 1/64.

6.Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.

7.Začiatok prác v dotyku s cestou 1/64 je potrebné min. 3 dni vopred telefonicky oznámiť zástupcovi našej organizácie - Ing. Bakaľa, tel. 0903892107.

8.Prípadné prenosné dopravné značenie bude odsúhlasené PZ ODI v Žiline. Dopravné značenie na ceste 1/64 môže byť osadené len na základe určenia vydaného Odborom CD a PK Okresného úradu v Žiline.

9.Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste 1/64, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisníčného prevzatia dotknutého úseku cesty 1/64.

10.Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi cesty 1/64 uplatňovať obmedzenia v

ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave cesty 1/64.

11.V prípade, že navrhovanou stavbou je dotknutý pozemok vo vlastníctve SR a majetkovej

správe SSC, stavebník v zmysle § 66 zák.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podá

návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností.

12.Z dôvodu križovania trasy optického kábla pod cestou 1/64 je potrebné patrične požiadať

Odbor CD a PK Okresného úradu v Žiline o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/64.

 

-SSE-D. a.s. Žilina - vyjadrenie č. 4600056853/124 zo dňa28.2.2020 :

l.V predmetnej lokalite katastra Rajec, podľa predloženej P.D. sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)

2.Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu lO.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3.Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4.Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5.V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

ó.Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.

7.Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 8.V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9.Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

10.Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- Orange SL. a.s. Bratislava - vyjadrenie č. BA-0490/2020 zo dňa 5.2.2020 - pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte : •pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi)

•preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

•dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

•nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

•vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

•aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

•pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

•aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

•je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

•pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení

trasy

•v danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko , a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko,a.s.

- Žilinský samosprávny kraj - stanovisko č. 05923/2020/OSMaI-2 zo dňa 04.09.2020 -

V zmysle dostupnej výkresovej dokumentácie žiadame o dodržanie stavebného zámeru v súlade s predloženou dokumentáciou tak, aby vedenie optickej siete nijakým spôsobom, vrátane ochranného pásma, nezasiahlo do našej parcely KN-C 703/3 a zároveň nedošlo k poškodeniu súčasného oplotenia. Tak isto žiadame osadiť nové stĺpy tak, aby nedošlo k poškodeniu oplotenia a zároveň bolo možné v budúcnosti vykonávať údržbu, prípadne rekonštrukciu súčasného oplotenia. Vzdialenosť vedenia optickej siete a obrysu nových stĺpov od hranice parcely nesmie byť menšia ako 0,5 m v zmysle zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 68 odstavec 5. Ďalej požadujeme, aby bolo možné v prípade záujmu, z novobudovanej trasy napojiť aj našu školu na parcele KN-C 703/1 na optickú sieť.

 

- SLOVNAFT a.s. Bratislava - vyjadrenie č. SN/R2020/003764/Z zo dňa 11.2.2020 - požiadavky:

-  rešpektovať stavbu CS a pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu jej prevádzkovania a súčasne nedošlo k obmedzovaniu zásobovania CS tovarom ako aj pohonnými látkami na našu CS počas trvania celého priebehu prác.

-  v záujmovom území podľa prílohy k vyjadreniu sa nachádzajú zariadenia a inžinierske siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

-  v prípade vzniku akejkoľvek škody v akomkoľvek rozsahu požadujeme okamžitú nápravu a odstránenie škody, resp. uvedenie do pôvodného stavu.

-  v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby požadujeme o pripojenie CS optickou telekomunikačnou prípojkou vtiahnutím trubičky zo zadnej časti objektu v mieste kancelárie. Za účelom doplnenia, resp. upresnenia informácii ohľadne inž. sietí a podmienok realizácie prác kontaktujte tech. manažéra údržby čerpacích staníc, Karín Thielová (+421914755766; karin.thielova@slovnaft.sk)

-  o termíne začatia prác v súvislosti s uvedenou stavbou požadujeme informovať písomne (emailom) v dostatočnom predstihu, min. 10 pracovných dní vopred

-  bezodkladne po realizácii požadujeme odovzdať porealizačné zameranie trasy elektronicky vo formáte .dgn ako aj v tlačenej forme.

 

- Mesto Rajec - stanovisko č. 105/2020/OVS-2492 zo dňa 15.06.2020 - súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :

 • Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie - rozkopového povolenia.
 • Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín akrov v prípade, že sú stavbou dotknuté. Počas zemných prác je nutné dbať na dodržiavanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 • Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť podzemné vedenia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu na náklady investora.
 • Po ukončení prác budú všetky povrchy dotknuté stavbou vrátené do pôvodného stavu v rozsahu výkopových rýh.
 • Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním súvisiace predpisy.
 • Pri realizácii stavby je nutné na verejných priestranstvách zabezpečiť zabránenie pohybu osôb v okolí vykopaných zemných rýh.
 • Právny vzťah k pozemkom je potrebné riešiť v zmysle §66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

 

Súhlasné stanoviská ostatných účastníkov konania a dotknutých organizácií:

-   Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia;

-   RK cirkev, Farnosť Rajec;

-  02 Slovakia, s.r.o. Bratislava;

-  MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina;

-  MV SR, centrum podpory Žilina;

-  Hydromeliorácie, š.p. Bratislava;

-  SEPS a.s. Bratislava;

-  Slovanet a.s. Bratislava;

-  MO SR, agentúra správy majetku, Banská Bystrica;

-  OTNS a.s., Bratislava;

-  Energotel a.s. Žilina;

-  UPC Broadbant SI. a.s. Bratislava;

-  OR HaZZ v Žiline

 

10. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP, dodržia sa podmienky hygienické a bezpečnostné.

11. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.

12. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ostatných účastníkov územného konania.

13. Toto rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia.

14. Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu, ukončenie stavby stavebník písomne oznámi na stavebný úrad v lehote 15 dní po ukončení stavby s porealizačnou projektovou dokumentáciou a s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných zainteresovaných orgánov. V uvedenej lehote investor požiada Mesto Rajec ako vlastníka pozemku, ktorého sa stavba dotýka o majetkoprávne vysporiadanie.

V konaní o umiestnení stavby neboli podané námietky .

 

Odôvodnenie

   Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia" zo dňa 17.07.2020 podanú Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Štiffelom, Profí-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín na stavbu „INS-FTTH-RAJC-OO-Rajec-polygon VDSL4". Umiestnenie stavby bude v katastrálnom území Rajec ako líniová stavba.

Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 18.08.2020 oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil ústne jednanie na deň 16.09.2020.

K umiestneniu stavby na ústnom jednaní nebola vznesená žiadna námietka.

 

   Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k umiestneniu stavby boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia . Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky vzťah. Oprávnenia podľa §1 ods.l a §66 ods.l až 5 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ZEK) pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa citovaného zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. V zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách §66 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: Podľa ods.l) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

a)zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b)vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

c)vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa ods.2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotkn. nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik

Podľa ods.3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa ods.4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa ods.5) Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

 

   Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 100,- €, ktorý bol uhradený dňa 17.07.2020.

   Toto rozhodnutie je účastníkom konania doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.


Poučenie.

 

   Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec - Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

Príloha pre žiadateľa : overená projektová dokumentácia

 

Ing. Milan Lipka, v.r.

primátor mesta Rajec

 

Doručí sa :

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

MV SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekom.služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

SVP š.p., Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany

Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina

ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina

SSC IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina

OÚ, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, oddelenie EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina

Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina

Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

02 SI. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

UPC B. SL. s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Žilinský samosprávny kraj, odbor RR, Komenského 48, 011 09 Žilina

SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

RK cirkev, farnosť Rajec, Nám. A. Škrábika 41,015 01 Rajec

Domanický Jozef, Haškova 7, 015 01 Rajec

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

Mesto Rajec - verejná vyhláška

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa