Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania

 
Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
Dňa: 10.1.2020
Č.j.: 01/3905/2020-Ja
Č. záznamu: 01/3905/2019/PR/01-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
 
 
ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A PRERUŠENIE KONANIA
 
Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 01501  Rajec
konateľ: Mgr. Anna Paulínyová
podal dňa 20.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
 
Nová skládka odpadov Rajec - Šuja
na pozemkoch v katastrálnom území Rajec..
 
Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vzhľadom k tomu, že návrh nie je úplný a predložené podklady a stanoviská nestačia na riadne a spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, navrhovateľa podľa §35 ods.2 stavebného zákona a §3 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
vyzýva
na doplnenie predloženého návrhu najneskôr do 180 dní odo dňa doručenia tejto výzvy
o tieto údaje a podklady:
 
1. zoznam všetkých známych účastníkov územného konania
2. druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností ktorých sa územné rozhodnutie týka
3. parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb
4. súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
5. údaje o splnení podmienok v rozhodnutí zo dňa 20.6.2019 pod č.j.OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl
6. záväzné stanovisko OBU podľa §19 v spojitosti s §18
7. stanovisko MZ IKŽ
8. vyjadrenie OU OSŽP ŠVS
9. vyjadrenie OU OSŽP ŠSOH
10. stanovisko OU PLO
11. vyjadrenie k zriadeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia
12. prípadne ďalšie podklady, ktoré vyplynú z doplnenia podania
 
Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie
prerušuje .
 
Ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia v určenej lehote doplnený, príslušný stavebný úrad územné konanie podľa §35 ods.2 stavebného zákona zastaví.
 
Odôvodnenie:
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie v predmetnej veci. Stavebný úrad v tomto konaní zistil, že predložený návrh nemá predpísané náležitosti a neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v danom území. Stavebný úrad preto navrhovateľa vyzval na doplnenie návrhu a územné konanie prerušil.
Stavebný úrad z uvedeného dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
 
Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
  
 
Doručí sa:
Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie, Nám. SNP súp. č. 18/18, 015 01  Rajec
 
 
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta do právoplatného ukončenia konania.
 
Prílohy:
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa