Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
Dňa: 10.1.2020
Č.j.: 01/3905/2019-Ja
Č. záznamu: 01/39/2019/1
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
 
 
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
v zmysle § 35a ods. 2 stavebného zákona
 
Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle §35 ods.2 stavebného zákona zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Rajec na stránke mesta http://www.rajec.info/
kópiu žiadosti zo dňa 20.12.2019 o vydanie územného rozhodnutia na stavbu :
 
Nová skládka odpadov Rajec – Šuja
na pozemkoch v katastrálnom území Rajec
        register "C" parc.č.2671, 2672/2, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2673/3, v k.ú. Rajec
register "E" parc.č.1074/3, 1075, 1076, 1077, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 7037/4
 
navrhovateľ: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01  Rajec
                      Konateľ : Mgr. Anna Paulínyová
 
a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.6.2019 vydané v zisťovacom konaní, je prístupné na internetovej stránke
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
 
Prílohy:
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa