Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec
č.j.01/3620/2018/UR/30-Ďu  dňa  29.11.2019
 
  VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
 
ROZHODNUTIE
 
 
 Meno (názov) a adresa žiadateľa :
 Žilinský samosprávny kraj, -  Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
 
  Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna variant „A“
 
v katastrálnom území  : Rajec, Veľká Čierna, Malá Čierna
 
na pozemku parcel. číslo : líniová stavba
 
Mesto Rajec,  ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods.3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 2.9.2003 pod číslom 01/371/2003/UR/10-Ja pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Investorský útvar, Kragujevská 11, 010 01 Žilina a rozhodol takto :
 
   p o v o ľ u j e
 predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 30.11.2020
 
Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného rozhodnutia č. 01/371/2003/UR/10-Ja zo dňa 2.9.2003 ostávajú bez zmeny.
 
 Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, Žilina o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec pod č. 01/371/2003/UR/10-Ja dňa 2.9.2003; predĺženie platnosti
 
bolo povolené rozhodnutím č. 01/1508/2006/UR/09-Ja dňa 10.11.2006; ďalšie predĺženie platnosti územného rozhodnutia bolo povolené rozhodnutím č. 01/1574/2009/UR/16-Ja dňa 27.10.2009; ďalšie predĺženie platnosti územného rozhodnutia bolo povolené rozhodnutím č. 01/3223/2012,3/UR/03-Ďu dňa 23.1.2013; ďalšie predĺženie platnosti územného rozhodnutia bolo povolené rozhodnutím č. 01/3180/2015/UR/02-Ďu dňa 21.1.2016.
Dôvodom žiadosti je zdĺhavý proces prípravy predmetnej stavby.
 
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna, variant A“ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb.
Po preskúmaní podania Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad dňa 4.1.2019 oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie bolo doručované aj verejnou vyhláškou podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona.
Dňa 22.1.2019 bolo na Mesto Rajec doručené vyjadrenie J. Kavca, Rajec, podielového vlastníka parcely E KN č. 587/1 k.ú. Rajec, cez ktorý je navrhovaná líniová stavba.
Následne Mesto Rajec ako príslušný stavebný úrad oznámil pod č. 01/3620/2018-2 dňa 8.2.2019 účastníkom konania, že bol spis doplnený o vyjadrenie s požiadavkou uplatnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia.
 
J. Kavec, Rajec je spoluvlastníkom pozemku E KN č. 587/1, druh pozemku orná pôda o výmere 3209 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3002 pre katastrálne územie Rajec, kde je vlastníctvo vedené pod B12 v podiele 4/9 a pod B14 v podiele 1/12. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.
Pán Kavec súhlasí s uvedenou líniovou stavbou za dodržania podmienok :
  1. 1.  Investora zaväzujem pred začatím stavebných prác aby najmenej 16 dní vopred písomne vyzval kedy sa uskutoční vytyčovanie trasy líniovej stavby – úprava cesty cez pozemok p.č. 587/1 v k.ú. Rajec kde žiadam osobnú prítomnosť.
  2. 2.  Investora zaväzujem aby umožnil prístup na pozemok p.č. 587/1 v k.ú. Rajec počas všetkých stavebných prác ktoré budú súvisieť s úpravou cesty. Moja osobná prítomnosť počas všetkých prác ktoré sa uskutočnia na pozemku p.č. 587/1 k.ú. Rajec z hľadiska BOZP beriem osobnú zodpovednosť.
  3. 3.  Investora zaväzujem aby dotknutý pozemok p.č. 587/1 v k.ú. Rajec stavebnými prácami ktoré súvisia s úpravou cesty uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
  4. 4.  Investora zaväzujem (preberá) všetku zodpovednosť za škody vzniknuté na pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Rajec ktoré súvisia s úpravou cesty a bezodkladne odstráni všetku vzniknutú škodu na vlastné náklady.
  5. 5.  Investora zaväzujem pred vydaním stavebného rozhodnutia o umiestnení stavby aby sa uzavrela kúpno-predajná zmluva, ktorej predmetom bude úprava (zníženie ) m² na pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Rajec ktoré budú použité na úpravu cesty II/517 Rajec – Veľká Čierna variant „A“ v prospech vlastníckeho práva a to Žilinský samosprávny kraj.
  6. 6.  Investora zaväzujem na všetky stavebné práce súvisiace s úpravou cesty na pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Rajec kde požadujem záručnú dobu 36 mesiacov od ukončenia prác. Po dobu
 
 trvania tejto požadovanej záručnej doby je investor povinný bez meškania odstraňovať
  závady v dôsledku zásahu na pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Rajec.
  1. 7.  Od investora budem požadovať všeobecnú hodnotu predmetného pozemku v danej lokalite a stave ku dňu 22.1.2019 ktorá je 30 euro/m².
Mesto Rajec, oddelenie výstavby a životného prostredia k podanému súhlasu s podmienkami p. Jozefa Kavca k predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby podáva nasledovné stanovisko zo dňa 28.11.2019:
Predmetom výstavby stavby s názvom „Úprava cesty -cesta 11/517 Rajec - Veľká Čierna“ variant A, “ je úprava koridoru cesty II/517 so začiatkom v meste Rajec na ul. Bystrickej a končiaca v obci Veľká Čierna. Úpravy koridoru cesty sú spracované v projektovej dokumentácii k územnému rozhodnutiu (DUR). Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť HBH projekt, spol. s r.o., Banská Bystrica, december 2008 .
Na stavbu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 2.9.2003 pod č. 01/371/2003/UR/10-Ja, právoplatnosť nadobudlo dňa 29.9.2003. Následne boli vydané Rozhodnutia o predĺžení platnosti ÚR v roku 2006, v roku 2009, v roku 2013, v roku 2016. Žilinský samosprávny kraj, ako investor stavby podal dňa 27.11.2018 žiadosť o predĺženie platnosti ÚR na ďalšie 2 roky z dôvodu rozsiahlej projektovej prípravy líniovej stavby .
Proces povolenia stavby bol zrealizovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, svojim charakterom ide o líniovú stavbu v zmysle § 139, ods. 3. uvedeného zákona.
Stavba cesty II/517 je súčasťou verejnoprospešných stavieb územného plánu mesta v zmysle časti 3. Verejnoprospešné stavby, článku 14. Zoznam verejnoprospešných stavieb, bodu d), Preložka trasy cesty II/517 v smerovom a šírkovom usporiadaní v zastavanom území v kategórii MZ 12(11,5)/50 vo funkčnej triede B2, mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70.
Územný plán mesta bol schválený uznesením MZ dňa 29.4.2008 pod č. uznesenia 48/2008, záväzné časti sú schválené vo všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2008.
V zmysle Článku 7. Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia, bodu 1. Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy, uvedeného VZN platia regulatívy:
c)  mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy II/517 v zmysle STN 736101 v kategórii C 9,5/70
d) v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy II/517 v zmysle STN 736110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2
Podľa §38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
Vyvlastniť pozemky je možné v zmysle §108 stavebného zákona len vo verejnom záujme pre a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadeniach ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov a podľa §110 vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.
Ako uvádza list Žilinského samosprávneho kraja z 31.7.2009, boli zhotovené geometrické plány a začaté majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou stavbou, ale vzhľadom na zložité a neusporiadané majetkoprávne vzťahy v záujmovom území neboli ukončené do 11/2009, resp. boli pozastavené.
 
Obvodný banský úrad v Prievidzi – stanovisko č. 85-47/2019 zo dňa 11.1.2019 – nemá námietky k predĺženiu platnosti územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.
 
K predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.
  Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad v Rajci.
 
   Poučenie
 
Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
 
 
 Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa :
-  ŽSK, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
-  KÚ pre cest. dopravu a PK, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
-  SC ŽSK, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
-  SLOVAL INVEST a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kys. Nové Mesto
-  BEKAM s.r.o., Pov. Chlmec 500, 010 03 Žilina
-  Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
-  Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
-  Lesy SR, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
-  Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, 010 01 Žilina
-  OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
-  Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
-  OÚ ŽP - OPaK, CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
-  SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
-  SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
-  SPP –D.a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-  ST a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
-  Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
-  Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
-  Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
-  Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
-  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
-  Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
-  Cenzuálne spolumajiteľstvo, PS, Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
-  Pozemkové spoločenstvo Urbár, Komposesorát, Pasienky Veľká Čierna, 015 01 Rajec
-  Jozef Kavec, Bystrická 73, 015 01 Rajec
-  Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
-  Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
-  Obec Veľká Čierna, Obecný úrad č. 75, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa