Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/243/2018/ST/07 -Ďu
dňa 27.2.2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
EUB s.r.o., v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO : 44736339;
 
Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina IČO : 36442151
 
podal dňa 22.1.2018 s doplnením 29.1.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
 
9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS
 
v meste Rajec, ul. Hollého
v katastrálnom území Rajec
na pozemkoch : C KN 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
charakter stavby : inžinierska stavba – líniová stavba
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §60 stavebného zákona a v súlade s ust. §62 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
STAVBA : 9675 - RAJEC – Hollého – zahustenie DTS
 
V meste Rajec, ul. Hollého k.ú. Rajec
na pozemkoch : C KN č. 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
 
sa podľa §66 stavebného zákona
 
POVOĽUJE
 
strana 2 - 01/243/2018/ST/07-Ďu
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
 
1. Umiestnenie stavby bude v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 01/2576/2017/UR/18-Ďu vydaným Mestom Rajec dňa 20.11.2017.
 
2. Stavba obsahuje :
SO 01 VN vedenia vzdušné
Prevedie sa demontáž existujúceho vedenia typu AIFe6 3x50 mm2 v dĺžke 38m, ktoré napájalo 253/ts/rajec_nad cudzia (nie je v majetku SSE-D, a.s.). Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare typu JB 10,5/6. Ako konzoly sa použijú konzola Ťažká. Ako ťahové kompozitné izolátory typu SMH 25-2. Pre prúdové spoje sa použijú prúdové svorky PPN Fargo. Na uchytenie AlFe vodiča použiť kotevné svorky strmeňové Al. Na PB č.1 sa namontuje úsekový typu UVEI 25/400 PPN, montáž pod vedenie.
 
SO 02 NN vedenia káblové
Z novej jednostĺpovej trafostanice sa vyvedie päť zemných vývodov. Prvý vývod typu (N)AYY 3x240+120 bude smerovať do SVS firmy NDŽ kde sa pripojí na existujúci hl. deón. typu J2UX 51 M. Druhý vývod typu (N)AYY 3x240+120 bude smerovať do SVS firmy TRIDEK, s.r.o. kde pripojí na existujúci hl. deón typu J21 U. Tretí vývod typu NAYY-J 4x70 bude smerovať do elektromerového rozvádzača ER pre firmu URIK, s.r.o. Štvrtý vývod typu NAYY-J 4x70 sa naspojkuje na odkopaný NNK typu AYKY-J 4x70 za pomoci univerzálnej spojky SVCZ 35 - 70 a bude smerovať do VRIS1 (Hollého priecestie). Piaty vývod typu (N)AYY 3x240+120 bude smerovať do PRIS 3.1 ktorá bude osadená hneď vedľa novej jednostĺpovej TS z ktorej sa budú napájať nové žiadosti o odberné miesta.
 
PS 01 Trafostanica
Pre vyhotovenie jednostĺpovej trafostanice (TS) bude použitá jednostĺpová konštrukcia so železobetónovým stĺpom typu JB 10,5/20 kN. Navrhovaná trafostanica je typu TSS-1S s transformátorom s ekologickým olejom MIDEL 7131 typu TOHn 250 kVA. TS bude vystrojená vonkajšími poistkovými spodkami PS-E 25/100 so zvodičom prepätia HDA 24 MA NNN. Ako poistkové patróny použiť VN IEC 282-1 24 kV 16A. Preponky z poistkových spodkov na TR a medzi poistkovými spodkami a VN vedenia realizovať pomocou vodiča 22-PAS-W 70. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je navrhnutý 3x1-CHBU 1x240 + 1-CHBU 1x240 dl. 5m. Táto jednostĺpová trafostanica bude situovaná na parcele registra „C“ 1316/1, 1316/5 KÚ: Rajec.
 
3. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej : EUB s.r.o., Liptovský Mikuláš, projektant Ing. Michal Borsík. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.
 
4. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.
 
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. strana
 
3 – 01/243/2018/ST/07-Ďu
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní budú dodržané ustanovenia § 43i, § 48-53 stavebného zákona, príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle §43f stavebného zákona.
 
7. Stavba bude dokončená do : 31.1.2020.
 
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník po výbere dodávateľa ohlási stavebnému úradu začatie stavby.
 
9. Po dohode s MsÚ Rajec zabezpečiť likvidáciu prebytočného materiálu na povolenú skládku v zmysle zákona o odpadoch.
 
10. K stavebnému konaniu boli doručené stanoviská orgánov štátnej správy : - SVP š.p. Piešťany – vyjadrenie č. CZ21578/2017/210 zo dňa 10.7.2017 – súhlasí so stavbou za podmienok :
• Pri umiestňovaní novej TS požadujeme rešpektovať ochranné pásmo toku Rajčanka v šírke min. 6m od brehovej čiary toku
• Využitie pozemku pare. č. 271/1 vodné plochy, LV č. 1069 vo vlastníctve SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany do vydania kolaudačného rozhodnutia
• Začiatok prác v dotyku s tokom ohlásiť na Správe povodia stredného Váhu I Púchov, úseková kancelária Žilina (Ing. Gábor, tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť pokynmi úsekového technika
• Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie
- OÚ ŽP, odpad. hosp. v Žiline : vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/027943-002/Deb zo dňa 20.6.2017 : súhlasí za splnenia podmienok :
• odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
• výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;
• investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
• dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť “Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť: “Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch;
• doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
 
- OÚ ŽP, OPak v Žiline : vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/027945-002/Bre zo dňa 19.6.2017 – súhlasí so stavbou za podmienky : investor použije, v súlade s §4 zákona také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
 
- OÚ ŽP, ŠVS v Žiline : vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/033089-002/Ros. zo dňa 8.8.2017 – súhlasí so stavbou za podmienok :
1. Práce počas výstavby realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov strana
 
4 – 01/243/2018/ST/07-Ďu
povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku.
2. Počas stavby minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov.
3. Po ukončení prác uviesť narušené pobrežné pozemky do pôvodného stavu.
4. Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné pozemky vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku
5. Stavebník/zhotoviteľ stavby vypracuje na obdobie výstavby povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
6. Vlastník/správca a užívateľ stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
7. Dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
8. Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p., OZ Piešťany.
 
- Mesto Rajec – dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 8.11.2017 medzi Mestom Rajec a SSE – D. a.s. Žilina
 
Súhlasné stanoviská ostatných dotknutých organizácií :
SSE – D. a.s. Žilina; Slovak Telekom a.s. Bratislava; O2 Slovakia s.r.o.; Orange Slovensko a.s. Bratislava; SPP – D. a.s. Bratislava; Energotel a.s. Žilina; MO SR Banská Bystrica; RÚVZ v Žiline; OR HaZZ v Žiline; DeutschMann Žilina; Bronček Miloš, Rajec
 
Stavebník pri realizácii dodrží podmienky stanovísk jednotlivých inštitúcií.
 
11. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu.
 
12. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.
 
13. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka „Stavba povolená“.
 
14. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona.
 
15. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona.
 
16. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie.
 
17. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nie je stavba začatá.
V konaní nebola podaná pripomienka ani námietka k povoľovanej stavbe.
 
strana 5 – 01/243/2018/ST/07-Ďu
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie stavebného povolenia" zo dňa 22.1.2018 a doplnenou 29.1.2018 podanú Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina na základe plnomocenstva EUB s.r.o., v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, na inžiniersku stavbu 9675 - Rajec – Hollého – zahustenie DTS v katastrálnom území Rajec, ulica Hollého na pozemkoch parc. C KN č. 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením §61 ods. 3, 4 stav. zákona oznámil známym účastníkom konania začatie stavebného konania. Súčasne účastníci konania boli v oznámení upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr do 26.2.2018. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Začatie stavebného konania neznámym účastníkom bolo oznámené podľa §26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) verejnou vyhláškou.
 
Zároveň stavebný úrad poučil účastníkov konania i dotknuté orgány, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov konania.
V stavebnom konaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky k povoľovanej stavbe.
Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k stavebnému povoleniu boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia k stavbe bola vypracovaná osobou odborne spôsobilou, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stanovené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 100,- €, ktorý bol uhradený.
 
Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Poučenie.
 
Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta Rajec
 
strana 6 – 01/243/2018/ST/07-Ďu
Doručí sa :
EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš
SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
DeutschMann, Národná 13, Žilina
Miloš Bronček, Mudrochova 908/1, Rajec
SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany
 
Na vedomie :
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OÚ ŽP - OH, OPaK, ŠVS, Ovzd., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa