Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - INS FTTH ZA Klaster RAJC 03

Mesto Rajec
SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec
 
č.j.01/1514/2017
dňa 11.7.2017
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovák Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený: AGS spol. s.r.o. Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
 
podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
INS FTTH ZA Klaster RAJC 03
 
katastrálne územie: Rajec, Jaseňové, Kľače, Zbýňov, Konská, Rajecké Teplice
na pozemkoch : líniová stavba
 
Účelom líniovej stavby je uspôsobenie existujúcej verejnej elektronickej komunikačnej siete novým technológiám, ktoré umožnia prístup k vysokorýchlostněmu internetovému pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30Mbit/s.
Navrhovaná tel. stavba rieši klaster RAJC 03 v úseku od Rajca po Rajecké Teplice.
Celková dĺžka navrhovanej časti podzemnej optickej káblovej trasy klastra RAJC 03 :
- navrhovaná prifúknutím mtr 3x10/8 v v existujúcej HDPE rúre cca 8,810 km
- nového úseku kopanej trasy v obciach Jaseňové a Kľače cca 1000m
- nového úseku kopanej trasy v obci Zbýňov cca 500m
 
Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.l stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej líniovej stavby.
V zmysle §36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že známi účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad v stránkové dni.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec, Rajecké Teplice, obci Jaseňové, Kľače, Zbýňov, Konská.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Ján Rybárik  v.r.
primátor mesta
 
 
Doručí sa :
- Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- AGS spol. s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
- PRIVEL s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice
- ORPZ v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odpadové hospodárstvo, M.R. Štefánika 1,010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, OPAK, M.R.Štefánika 1,010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, ŠVS, M.R. Štefánika 1,010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, EIA, M.R.Štefánika 1,010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
- MDVSR, útvar oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- ŽSR, oblastné riaditeľstvo, 1. mája 34, 010 01 Žilina
- ŽSR, tech. oddelenie, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina
- ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- SSC, Miletičova 19, 82619 Bratislava -ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Slov. vodohospodársky podnik š.p., Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
- Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava -02 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
- Mesto Rajec - verejná vyhláška
- Mesto Rajecké Teplice - verejná vyhláška
- Obec Kľače - verejná vyhláška
- Obec Jaseňové - verejná vyhláška
- Obec Zbýňov - verejná vyhláška
- Obec Konská - verejná vyhláška
- Spis
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa