Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Rajecká Lesná

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
č.j. OU·ZA-OSZP3-2017/019098-002/Hml; V Žiline 5.4.2017
 
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č.4 Územného plánu obce Rajecká Lesná"
 
Obstarávateľ, Obec Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná, doručil dňa 03.04.2017 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon EIA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Rajecká Lesná ", ktorý vám podl'a § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.
 
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods.2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Rajecká Lesná" je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/zmena-doplnok-c-4-uzemneho-planu-obce-rajecka-lesna
 
RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru 
 
Celé znenie oznámenia v prílohe.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa