Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
Č.j.: 01/1956/2016- 
Č. záznamu: 01/1956/2016/ST/41-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
dňa 15.7.2016
 
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa §37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 27.6.2016 podal
 
GOLF PARK RAJEC a.s., Bystrická 66, 015 01 Rajec
 
a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §39, 39a a 66 stavebného zákona a §4 a 10 vyhlášky č.453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konaní
 
na stavbu Novostavba - Zázemie pre DRIVING GOLF
na pozemku register "C" parc. č. 2697/3 v katastrálnom území Rajec.
 
Stavba obsahuje:
- samostatne stojaci prízemný objekt bez podpivničenia s plochou strechou
- zastavaná plocha 54,5m2 + terasa 59m2
 
...celé znenie rozhodnutia je v prílohe verejnej vyhlášky
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa