Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie t'ažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová - verejná vyhláška

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 
Bratislava 06.04.2016 podľa rozdeľovníka
 
Vec: Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja Vidošová - zaslanie záverečného stanoviska
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len "MŽP SR"), ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Vám podľa § 37 ods. 7 zákona doručuje záverečné stanovisko Č. 202212016-3. 4/jm k navrhovanej činnosti "Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja - Vidošová", navrhovateľa DOLKAM ŠUJA a.s., Šuja, 015 01 Rajec.
 
Podľa § 37 ods. 8 zákona žiadame, aby dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, zverejnila záverečné stanovisko v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámila, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie. Záverečné stanovisko musí byť zverejnené po dobu 30 dní.
 
Záverečné stanovisko je zverejnené na elektronickej adrese:
 
Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Záverečné stanovisko je vypracované podľa § 37 zákona a jeho platnosť je podľa § 37 ods. 9 zákona sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
 
S pozdravom
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru
 
Rozdeľovník:
Navrhovateľ:
1. DOLKAM ŠUJA a.s., Šuja, 015 01 Rajec
Dotknutá obec:
2. Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
3. Obecný úrad Šuja, Šuja 1, 015 01 Rajec Povoľujúci orgán:
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza Rezortný orgán:
5. Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15, Bratislava 212
Dotknuté orgány:
6. Úrad žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
11. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
12. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 39 Žilina
13. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
14. MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, TU
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa