Sociálna starostlivosť

              SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Domov vďaky Rajec
 
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018 - Opatrovateľská služba Mesto Rajec
 
KOMUNITNÝ PLÁN MESTA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RAJEC
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť
viac informácií: Komunitný plán mesta Rajec  
 
MESTO RAJEC A SOCIÁLNE SLUŽBY PRE OBČANOV
 
     Zotrvanie seniorov v domácom prostredí sa považuje za najvhodnejšie a najpríjemnejšie pre klientov samotných. Je všeobecne známe, že obyvateľstvo starne, predlžuje sa vek odchodu do dôchodku a nie každý je stotožnení s ústavnou starostlivosťou. Práve preto terénne služby, ako je opatrovateľská služba v domácnosti klienta, má Mesto Rajec záujem podporovať a rozvíjať. V súčasnosti sa Mesto Rajec uchádza o zaradenie do Národného projektu podpory opatrovateľskej služby a má záujem o rozvíjanie inovatívnych prístupov v poskytovaní sociálnych služieb.
     Mesto Rajec, okrem iných služieb, pre seniorov poskytuje aj opatrovateľskú službu (ďalej len OS). Ide o terénnu sociálnu službu, pri ktorej profesionálne opatrovateľky (zamestnankyne mestského úradu) navštevujú klientov priamo v domácom prostredí. Občan, klient, ktorý žiada o takúto starostlivosť, musí byť odkázaný na sociálnu službu a musí mať vydané príslušné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Odborný zamestnanec (sociálny pracovník) poskytne klientom všetky dostupné informácie, vysvetlí podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby a samotný postup pri jej výkone. V súčasnosti opatrovateľskú službu Mesto Rajec poskytuje v súlade so zákonom 448/2008 o sociálnych službách v pracovných dňoch od 7. do 15. hodiny. Mesto Rajec má záujem prispôsobiť sa v poskytovaní OS potrebám občanov a rozšíriť čas poskytovania OS.
     Na základe klientom predložených podkladov o zdravotnom stave a po prešetrení jeho zdravotného stavu a sociálnych pomerov priamo v domácnosti, vypracuje sociálny pracovník zákonom predpísanú agendu. Podľa toho, ako sa klient rozhodne, uzatvorí sa zmluva, kde sa dohodne, aké úkony sebaobsluhy klient potrebuje a v akom časovom rozsahu. Vždy je rozsah služieb a počet hodín individuálny, počet hodín OS závisí od potrieb klienta a jeho zdravotného stavu.
    V súčasnosti na opatrovateľskú službu Mesto Rajec nemá žiaden zoznam čakateľov, poskytuje sa priebežne v najbližších možných termínoch.
    Je len málo ľudí v seniorskom veku, ktorí uprednostňujú domovy sociálnych služieb. Väčšina klientov volí, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, pobyt v domácom prostredí. Je to pre nich častokrát prirodzenejšie, ako byť umiestnený v zariadení pre seniorov alebo v inom domove sociálnych služieb. Ak má senior pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Avšak často musia príbuzní pracovať a nezvládajú starostlivosť o príbuzného. Vtedy si objednávajú OS. Opatrovateľky navštevujú klientov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri seba obslužných úkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli.
    Prijímateľom sociálnej služby OS nemusí byť vždy len senior – dôchodca, častokrát má nepriaznivý zdravotný stav aj aktívne pracujúci občan v produktívnom veku. Potrebuje len splniť podmienku, byť na sociálnu službu odkázaný. OS je služba, ktorá trvá kým trvajú podmienky jej nároku.
    Za 1 hodinu opatrovateľskej služby v Rajci zaplatí klient poskytovateľovi 1 €.
 
Mgr. Edita Ondríková,
odd. správne MsÚ Rajec - odbor sociálnych vecí
 
 Domov vďkaky; odkaz na novú stránku
DOMOV VĎAKY - RAJEC
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:  Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec 
Telefón:  041 - 5423726    Fax:  041 - 5422175
www:  domovvdaky.info   email:  domovvdaky@mail.t-com.sk
 
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:    ... viac informácií
Adresa:  Mestský úrad oddelenie správne
                Námestie SNP 2/2,01501 Rajec 

Telefón:  041 - 5076511    Fax:  041 - 5422224
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 5422532 vždy od 14,00h.- 17,00h.
                denne okrem piatku a soboty.
 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ŽILINA
pracovisko Rajec
Kontakt: 
Adresa: 
- ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Telefón:
- Oddelenie služieb pre občana: 041 - 2442 212, -312, -313
- Oddelenie kompenzácií a posudkových činností: 041- 2442 311
Úradné hodiny:
- Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
- Utorok     8:00-12:00 13:00-15:00
- Streda     8:00-12:00 13:00-17:00
- Štvrtok         nestránkový deň
- Piatok     8:00-12:00
www:  ÚPSVaR Žilina  
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa