Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Rajec

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA RAJEC
 
Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. Celá spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto súvislosti sa do praxe zavádza aj pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah rozhodne nie je novinkou.
 
Zmyslom komunitného plánovania najmä je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:
- aké sociálne služby treba vytvoriť?
- aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
- aké má mesto Rajec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?
 
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov mesta a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín.
Komunitný plán mesta sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb mesta v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj:
- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb,
- komunitných a terénnych služieb,
- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie,
- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách.
 
Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov mesta a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť občanov s poskytovanými službami obci, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity mesta
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť

Dotazník - Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec

 
Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec
 
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nižšie uvedených otázok. Výsledky z dotazníkového šetrenia budú slúžiť k spracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb pre obce uvedené v prvej otázke. Nie je možné plánovať sociálne služby v regióne bez dôkladného poznania potrieb obyvateľov. Veríme, že získané informácie prispejú k skvalitneniu života vo Vašom regióne.
Dotazník prosíme zasielať do 15.01.2018.
 
S úctou
 
Spracovateľský tím komunitného plánovania.
 
 
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť

Pozvánka - príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajec - 21.11.2017

P O Z V Á N K A   Srdečne pozývame obyvateľov a zástupcov obcí, štátnych organizácií, cirkevných organizácií a NGO organizácií na prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajec 2018 – 2021.   Pracovné stretnutie sa bude konať 21.11.2017 o 14:00 h  v zasadačke mestského… viac informácii

Pozvánka - príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajec 2018 – 2021

Pozvánka - príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajec 2018 – 2021   P O Z V Á N K A   Srdečne pozývame obyvateľov a zástupcov štátnych organizácií, cirkevných organizácií a NGO organizácií na prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajec 2018 – 2021. … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa