Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina
 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/002405-004/Hnl
Žiline 28.01. 2016
ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona ElA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti "Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. -- automatická lakovacia linka", ktorý predložil navrhovateľ, KFTS s. r. o., Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, IČO 47 687 461 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Navrhovaná činnosť "Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. -- automatická lakovacia linka" navrhovateľa KFTS s. r. o., Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, IČO 47 687461, vypracovaná spracovateľom Mgr. Ingrid Náhacka, predmetom ktorej je rozšírenie jestvujúcich výrobných, skladových a logistických kapacít navrhovateľa a zaradenie nových technologických zariadení a postupov v novovytvorenej špecializovanej prevádzke s plne robotizovaným pracoviskom farbenia
sa nebude posudzovať
 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
 
Príloha:  Rozhodnutie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa