erb mesta Rajec  Partnerská zmluva
uzatvorená medzi mestami
Mesto Krnov - odkaz na novú stránku
             Rajec v Slovenskej republike      &      Krnov v Českej republike
 
Čl. 1
My, zvolení zástupcovia miest Rajec a Krnov slávnostne vyhlasujeme partnerskú spoluprácu medzi našimi mestami.
Čl. 2
Cieľom tohto partnerstva je vzájomné posilňovanie obojstranných väzieb v duchu priateľstva a upevňovanie tých dejinných zväzkov, ktoré v minulosti spojovali a v súčasnosti spojujú Slovenskú a Českú republiku.
Čl. 3
K splneniu vytýčených cieľov budeme podporovať aktivity smerujúce k:
• Zbližovaniu občanov, inštitúcií a organizácií oboch partnerských miest v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci,
• poznávanie histórie, kultúrneho bohatstva a odlišnosti kultúrneho, politického a ekonomického vývoja našich krajín formou akcií zameraných na oblasť kultúry, umenia, športu, ekonomiky alebo spoločenskú záújmovú činnosť.
Čl. 4 
Zastupiteľstvá miest Rajec a Krnov sú spoločne presvedčené, že slobodná a mierová budúcnosť nášho kontinentu je mysliteľná iba v podobe zjednotenej Európy, združujúce národy nezaťažené rozkladným nacionalizmom ani národnostnou, rasovou, politickou, či inou neznášanlivosťou. V súlade s tým chápu obidve zmluvné strany plnenie tejto partnerskej zmluvy ako posilňovanie spolupráce a mieru v Európskej únii aj vo svete.
 
V Krnove dňa 19. septembra 2010
 
         Ing. Ján Rybárik  v.r.                                                                   Renata Ramazanová  v.r.
        primátor mesta Rajec                                                                  starostka mesta Krnov 
 
 
 Mesto Krnov - oficiálne stránky mesta Krnov       www.krnov.cz - oficiálne stránky mesta Krnov
 
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa