Informačný blok

 
ms logo
 
 
 
 
Materská škola - ul. Mudrochova
Školský rok 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
 
Kontakt:
Adresa: Materská škola, Mudrochova č. 930/10, 015 01 Rajec
Telefón: 041-5422426
 
Riaditeľka materskej školy:    v súčasnosti poverená vedením Bc. Miroslava Dubcová
 
Pedagogickí zamestnanci:
Daniela Čerňanská, Mgr. Monika Ďurčanská, Bc. Veronika Halková, Bc. Tatiana Hnatová, Mária Kamenská, Anna Rybárová, Soňa Pialová, Mgr. Lenka Slyšková, Alena Tabačková
 
Ostatní zamestnanci: Viera Ďurechová, Mária Biela, Mária Krajčoviechová, Monika Pekarová
 
Vedúca školskej jedálne: Vlasta Lednická;
 
Kuchárky: Jana Miškovská, Marta Lednická, Anna Divková
 
Rada školy:
predseda: Stanislava Slotová - rodič
členovia:
Pedagogickí zamestnanci: Soňa Pialová
Ostatní zamestnanci: Marta Lednická
Za rodičov: Mgr. Martina Jarošincová,
Za zriaďovateľa: Jana Žideková Koledová, Ing. Peter Pekara, Ivana Zbýňovcová
 
Združenie rodičov školy:
predseda: Ing. Veronika Pažická
členovia:  Mgr. Mariana Čerňanská, Martina Kožíková, Ing. Anna Majerčíková, Ing. Peter Červený,
Lucia Smiešková, Mgr. Miroslava Slyšková, Miroslava Jurická, Veselá Jana, Miroslava Pekná, Tatiana Veselá
 
Prevádzka materskej školy
V pondelok až piatok v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod. s celodennou a poldennou starostlivosťou.
Počas letných prázdnin je v materská škola v prevádzke podľa usmernenia zriaďovateľa.
 
O našej materskej škole
Materská škola sa nachádza sa na južnom okraji mesta, na sídlisku Juh v blízkosti prírody a toku rieky Rajčanky, čo umožňuje deťom prežívať pobyt vonku v prírodnom prostredí. Bola vybudovaná v rámci komplexnej bytovej výstavby v osemdesiatych rokoch. Materská škola je stavba pavilónového typu.
 
V pavilóne A sa nachádza:
- 1. trieda „Mravčekovia“ (3-4 ročné deti)
- 2. trieda „Lienky" (4-5 ročné deti)
 
V pavilóne B sa nachádza:
- 3. trieda „Mackovia“ (4-6 ročné deti)
- 4. trieda „Žabky“ (5-6 ročné deti)
 
V pavilóne C sa nachádza:
- 5. trieda „Sovičky“ (2-3 ročné deti)
- kuchyňa
 
K materskej škole patrí školský dvor, ktorý je zatrávnený. Na dvore je dostatok ihličnatých, listnatých stromov a kríkov. Je pravidelne udržiavaný, je vo dobrom stave. Školský dvor je vybavený pieskoviskami, preliezkami, hojdačkami, sezónnymi hračkami - basketbalovým košom, kĺzačkou, záhradnou sprchou, plastovým nábytkom, bazénmi, čo umožňuje relax detí v zdravom životnom, prostredí.
V roku 2011 bola budova zrekonštruovaná. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Mesta Rajec. Boli zateplené pavilóny „A“ a „B“, vymenené okná a vymaľované priestory tried. V rámci tohto projektu bola Materská škola vybavená informačnými technológiami a to interaktívnou tabuľou, dvoma notebookmi a dvoma mp3 prehrávačmi. Tieto technológie skvalitnia edukačný proces v škole, s následným využitím detských výchovno-vzdelávacích programov a internetu.
V roku 2014 sa materská škola zapojila do projektu DIGI ŠKOLA a získala interaktívnu tabuľu, notebook a tlačiareň. V materskej škole sa priebežne dopĺňajú hračky, učebné pomôcky, odborná a detská literatúra. Jedna trieda je vybavená detským fitnes náradím.
 
Poplatky
V zmysle § 3 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec bola schválená výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 12 eur.
Platbu rodičia realizujú priamo v mestskej pokladni alebo prostredníctvom účtu: IBAN: SK46020000000000 23621432. Pri úhrade platby bankovým prevodom je potrebné do poznámky uvádzať meno dieťaťa.
 
Kedy príspevok neplatíte?
- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ak rodič predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
- ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
- ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 
Strava:
- 1,29 euro (z toho desiata 0,28 €; obed 0,68 €; olovrant 0,23 €; réžia 0,10 €;)
Zo stravy je možné odhlásiť dieťa na telefónnom čísle: 041 - 5422426 do 8:00 hod.
 
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program v našej materskej škole má názov „Hrou poznávame svet“.
Je profilovaný na lokálne podmienky a zameraný na rozvíjanie environmentálnych kompetencií detí. Dôraz však kladieme na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.
 
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchova a vzdelávania
- rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa,
- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie detí v rodine, - komplexne rozvíjať osobnosť
  dieťaťa s dôrazom na prípravu pre vstup do ZŠ,
- získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a v prípade potreby im odporučiť odborné
  poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ atď.),
- organizovať spoločné podujatia školy a rodiny,
- vytvárať pozitívny vzťah detí k pohybovým aktivitám, podporovať prirodzenú túžbu po pohybe,
- vychovávať deti k dopravnej disciplíne – v praktických situáciách uplatňovať návyky bezpečného správania
  sa v cestnej premávke ako chodec, cyklista , korčuliar,
- výchovno-vzdelávaciu činnosť obohacovať o ľudové tradície nášho regiónu (vianočné a veľkonočné zvyky,
  fašiangové tradície),
- utvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode prostredníctvom pohybových aktivít,
- o prírode učiť v prírode a poukazovať na vzájomné súvislosti
- vo výchovno-vzdelávacom procese využívať aktivizačné metódy – brainstorming, situačné a inscenačné
  metódy.
 
Krúžková činnosť v materskej škole. V Materskej škole v školskom roku 2018/2019 sme pre deti otvorili krúžky náboženstva a anglického jazyka. Činnosť krúžkov zabezpečujú kvalifikovaní lektori a ich činnosť prebieha v popoludňajších hodinách. Krúžky boli vytvorené na žiadosť zákonných zástupcov detí.
 
Školský časopis: „Gombičky“. V materskej škole vychádza 4x v roku školský časopis „Gombičky“, ktorý informuje o živote a aktivitách jednotlivých tried. Sú v ňom uverejňované články pedagogických zamestnancov.
 
Plán aktivít v školskom roku 2018/2019
September:
- Jesenné tvorivé dielne s rodičmi - Halloween.
- Výstava detských prác z prírodnín vo veľkej zasadačke MsÚ v spolupráci s Prírodným Záhradkárom.
- Deň mlieka,
 
Október:
- Šarkaniáda – spoločne s rodičmi (podľa poveternostných podmienok).
- Kultúrny program . „Deň úcty k starším“ , mestské oslavy, Klub dôchodcov, Domov vďaky.
- Ďeň jablka.
- Deň MŠ – hudobný program pre deti s ujom Ľubo.
 
November:
- Výstava prác detí v priestoroch mestskej Radnice.
- Deň Materských škôl - lampionový sprievod.
- Dopravné ihrisko.
 
December:
- Mikulášske trhy.
- Remeselná dielňa – zdobenie medovníkov v spolupráci s MsÚ odd. kultúry.
- Mikuláš v MŠ - v spolupráci so Spojenou katolíckou školou.
- Mikuláš v meste – kultúrny program detí.
- Od Lucie do Troch kráľov – pásmo ľudových tradícií a zvykoslovia – MsÚ odd. kultúry.
- Návšteva živého Betlehema v meste.
- Vianočné besiedky.
 
Január:
- Spoločné akcie s rodičmi (sánkovačka, tvorenie zo snehu) podľa poveternostných podmienok.
 
Február:
- Fašiangový karneval
- Návšteva fašiangových zvykov v Rajeckej Lesnej.
 
Marec:
- Veľkonočné tvorivé dielne - zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov.
- MsÚ odd. kultúry remeselná dielňa - zdobenie kraslíc.
- Literárne pásmo - Mám básničku na jazýčku.
- Beseda s rybárom.
- Rozlúčka so zimou, vítanie Jari – hudobno-dramatické pásmo ľudových piesní a zvykov.
 
Apríl:
- Deň detskej knihy – návšteva Mestskej knižnice.
- Deň vody – aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu.
- Beseda s entomológom.
- Deň Zeme – aktivity zamerané na environmentálnu výchovu.
- Beseda s lesníkom.
- Plavecký výcvik predškolákov.
 
Máj:
- V spolupráci s Mestskou políciou - akcia na dopravnom ihrisku.
- Beseda s príslušníkmi policajného zboru SR – zameranie na dopravu.
- Beseda s príslušníkmi Hasičského zboru SR – prevencia pred požiarmi.
- Deň matiek – besiedka pre mamy a staré mamy, program pre mestské oslavy, Klub dôchodcov,
  Domov vďaky.
- Návšteva telocviční Základná škola Lipová, Spojená katolícka škola.
 
Jún:
- MDD - mestské oslavy v spolupráci s MsÚ od. kultúry.
- MDD – výlet do prírody v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Šuji.
- Športový deň pri príležitosti Dňa otcov v spolupráci so ZRŠ.
- Rozlúčka s predškolákmi.
 
Aktivity budú doplnené podľa ponuky:
- Základnej umeleckej školy Rajec,
- predstavení prostredníctvom MsÚ odd. kultúry
- Hudobného centra - Bratislava,
- divadelných predstavení z rôznych divadiel,
- tanečných skupín,
- Iné.
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa