Zmluvy - október / 2011

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 03.10.2011 2011/101
Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu vo výške 434,98 Eur na podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia MŠ Obrancov mieru, Rajec. 08.09.2011  
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, Žilina . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 03.10.2011 2011/102
Október mesiac úcty k staším 03.10.2011  
Jednota dôchodcov Rajec, Rajec . .
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) číslo ZoD90/2011/08431/M/R 10.10.2011  
Úprava brehov svahovaním pri vtoku, výtoku a dna potoka Čerňanka pri priepuste v časti Vojtová v Rajci 10.10.2011  
CESTY NITRA, a.s. , Nitra . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 11.10.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 11.10.2011  
Marcela Ščibranová, Rajec . .
Zmluva o o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta 13.10.2011 2011/103
Zimná údržba a čistenie mesta Rajec v súlade so spracovaným Operačným plánom zimnej údržby mesta. 12.10.2011  
Ľubomír Záň, Kunerad . .
Príloha č. 1 k Zmluve o vykonávaní zimnej údržby a čistení me 13.10.2011  
Operačný plán zimnej údržby mesta 12.10.2011  
  . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 21.10.2011 2011/149
Organizovanie podujatia pod názvom Tesárske dielne na Kvačianskom mlyne a vedemostná súťaž pre deti 17.10.2011  
TILIA, Občianske združenie, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 25.10.2011 2011/153
Slávnostný banket pri píležitosti 10. výročia 24.10.2011  
Občianske združenie APLAUZ, Rajec . .
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretá podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) číslo ZoD90/2011/08431/M/R 28.10.2011  
Dodatkom Č. 1 sa upravuje v čl. IV. Cena diela a platobné podmienky; Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi 28.10.2011  
CESTY NITRA, a.s. , Nitra . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 31.10.2011 2011/166
Propagácia mesta a stolného tenisu pre mládež, činnosť súťaží 3. Ligy SR-ZA kraja 7. Ligy juh - o STZ Žilina 28.10.2011  
Stolnotenisový klub Rajec . .
 
 


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa