Hlasovací preukaz - informácia pre voliča

Hlasovací preukaz - informácia pre voliča

 

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať:

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • v listinnej forme
  • elektronicky (e-mailom) na adresu: podatelna@rajec.sk

Pri podaní žiadosti osobne je potrebné predložiť platný občiansky preukaz žiadateľa, príp. ním splnomocnenej osoby. 

Mesto žiadateľovi zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa