Voľby do NR SR – delegovanie členov do Okrskovej volebnej komisie

Voľby do NR SR – delegovanie členov do OVK

 

Mesto Rajec v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií: alena.urikova@rajec.sk alebo podatelna@rajec.sk

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec alebo elektronicky na e-mailovú adresu: alena.urikova@rajec.sk alebo podatelna@rajec.sk

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa