Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Mestskej krytej tržnici v Rajci

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec, IČO: 00321575

 

Vyhlasuje

v zmysle §9a, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 Obchodnú verejnú súťaž

na podávanie najvýhodnejšieho  návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Mestskej krytej tržnice, ul. Kukučínova súp. č. 644/1 v Rajci.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle Mesta Rajec www.rajec.sk a ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Ďalšie informácie a termín obhliadky je možné získať v kancelárii č. 4 na 1. poschodí u Ing. Halkovej, tel. č. 041/507 65 16.

Zverejnené: 4.7.2023

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa