Výsledky za mesto Rajec: Referendum 21.1.2023

VÝSLEDKY REFERENDA
KONANÉHO DŇA 21. JANUÁRA 2023 V MESTE RAJEC
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
1 2 3 4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4806 1420 1052 1207 1127
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1768 545 370 395 458
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku § 24
1768 545 370 395 458
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
0 0 0 0 0
Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov
1767 545 370 394 458
Počet platných hlasovacích lístkov
1754 542 368 389 455
Percento účasti 36,79 38,38 35,17 32,73 40,64
 
Názov otázky - odpoveď
Mesto
Rajec
1 2 3  4
Referendová otázka - odpoveď ÁNO 1743 537 364 388 454
Referendová otázka - odpoveď NIE
11 5 4 1 1
 
Referendová otázka:
 
"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: "b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného obdobia";
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)";
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: "n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
- Čl. 98 odsek 2 znie: "Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?"
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa