Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia,

športové kluby a cirkvi na rok 2020

 

 
      Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 111/2019 zo dňa 12.12.2019, zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ zo dňa 10.9.2020 a žiadostí jednotlivých športových a nešportových klubov boli prerozdelené finančné prostriedky z dotácie rozpočtu Mesta Rajec nasledovne:
 
 
  Žiadali Odporúčanie komisie
Rozhodnutie primátora mesta
Dostali
v EUR
       Príspevky športovým klubom
   
 
 
1  KMF        
2  Stolnotenisový klub 2 000 600 600 500
3  Futbalový klub I 28 000 18 000 18 000 10 800
4  Tenisový klub        
5  Hokejbalový klub        
6  MPTK JAMIZ        
7  Volejbalový klub        
8  Maratón klub
6 000
+ 3 000
4 500 4 500 3 000
9  Športový klub (WORKOUT)        
10  Šachový klub 900 600 600 200
11  Aerobic klub        
12  MTB Rajec        
13  ZO chov poštových holubov 500 200 200 0
14  OZ Aplauz - Kordovánky 7 000 4 000 4 000 0
15  Športový klub polície Rajec        
16  Kynológia 500 200 200 0
17  OZ Vzdelanie brána do života 900 500 500 500
18  Slovenský rybársky zväz 500 300 300 0
19  OZ Art. In motion, TJ Dance club Hiphop        
Spolu športové kluby
49 300 28 900
28 900
15 000
     
úprava rozpočtu
15 000
 
 
 
 
       Príspevky nešportovým klubom
       
1  OZ Lackovci 1 000 300 300 300
2
 Miestny spolok Slovenského červeného
 kríža
       
3  OZ Tília        
4  Záhradkári 300 300 300 300
5  Jednota dôchodcov 800 300 300 300
6  Slovenský zväz telesne postihnutých 500 300 300 300
7  Zaslúžilý občan        
8  OZ ARCUS        
9  OZ Stonožka        
10  eRko - HKSD, Územie Žilina        
11  Protifaš. bojovníci        
12  Slovenský zväz včelárov ZO 500 300 300 300
13  Rodinné centrum PALETKA  300 300 300 300
14  Aktívny park Rajec  300  300 300 300
15  Znalosť  300 300 0 0
16  Mladý podnikavec 1 500 200 200 0
Spolu nešportové kluby 4 900 2 000
2 300
2 100
     
úprava rozpočtu
3000
 
 
        Príspevky cirkvám        
1  Rímskokatolícka cirkev 4 000 2 000 1 700 1 700
2  Evanjelická cirkev 4 000 300 300 300
  Spolu cirkvi 8 000 2 300 2 000 2 000
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa