VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:  Mesto Rajec
IČO:                       00 321 575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Štatutárny orgán:     Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Ing. Peter Uhlárik, ref. správy budov,
                                                                     t. č. 0905 364 022, e-mail: peter.uhlarik@rajec.sk
Kontaktné miesto:    Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba :    Ing. Lucia Rybárová, ref. pre VO,
                               t.č. 0917 518 933, e-mail: lucia.rybarova@rajec.sk
 
2. Predmet obstarávania
Názov zákazky: Elektroinštalácia pre plynovú kotolňu v Domove vďaky v Rajci
Realizácia stavebno-inštalačných prác v priestoroch kotolne Domova vďaky v Rajci, vrátane dodávky prislúchajúceho materiálu a tovaru a vykonania povinných revízií a skúšok.
Uchádzači si môžu dohodnúť obhliadku miesta vykonania stavebných prác s Ing. Petrom Uhlárikom,
 t.č. 0905364022.
 
Druh zákazky: stavebno-inštalačné práce (vrátane dodania súvisiaceho tovaru a služieb)
 
CPV: 45000000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
 
Opis predmetu zákazky: bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Výkaz výmer, ďalej v Prílohe č. 3 Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia bola spracovaná pre časť Elektroinštalácie a MaR pre plynovú kotolňu (PK) v zmysle požiadaviek a rozsahu realizácie stavby (RS) časti technológie PK.
Dokumentácia rieši časť elektroinštalácie a MaR stavby kotolne od rozvádzača RK v rozsahu pre realizáciu stavby: elektroinštalácie a MaR v plynovej kotolni, pospájanie a vyrovnanie potenciálov v PK, protokol vonkajších vplyvov(VV).
El. zariadenia je potrebné napojiť v zmysle technických požiadaviek protokolu určenia VV. Dodávateľ je povinný do jednej sady realizačnej dokumentácie zakresliť všetky zmeny, odchýlky skutočného vyhotovenia a úpravy od realizačnej projektovej dokumentácie.
Všetky ostatné relevantné informácie a podklady sa nachádzajú v Prílohe č. 3 tejto Výzvy – Projektová dokumentácia a Prílohe č. 1 – výkaz výmer.
Podrobná špecifikácia dodávok, prác a služieb je v priloženom výkaze výmer – Príloha č.1. Tento ocenený výkaz je záväzným podkladom pre cenovú ponuku.
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 827,71 eur bez DPH
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: budova Domova vďaky, Námestie A. Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
 
6. Termín realizácie: 03-05/2019
 
7. Typ zmluvy: na predmet obstarávania bude vyhotovená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy.
 
8. Podmienky účasti v prieskume trhu, obsah ponuky
 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Kompletne ocenený predmet zákazky
b) Identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, kontaktné údaje)
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky je variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže preložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
V prípade, ak uchádzač nedisponuje platným oprávnením dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Verejný obstarávateľ si túto spôsobilosť overí vo verejne prístupných registroch – Obchodný register, Živnostenský register, iný register.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
 
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b. výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
c. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a realizáciou/montážou predmetu zákazky.
Všetky náklady na zariadenie staveniska a jeho likvidáciu, zabezpečenie bezpečnosti v okolí staveniska, vyčistenie kotolne po ukončení prác, odvoz a likvidáciu odpadov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky tvoria súčasť ceny diela a budú zahrnuté v cenovej ponuke.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
 
10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  v pondelok, 25.2.2019 o 9.00 hod.
 
Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom: „NÁZOV ZÁKAZKY“, s označením „DO RÚK – meno kontaktnej osoby“ a s nápisom „NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať adresu odosielateľa. Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa do podateľne alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do 15,00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom pre potreby zaslania cenovej ponuky je potrebné zaslať ponuku na e-mail podatelna@rajec.sk a do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Názov zákazky“ – súťaž.
 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
 
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, verený obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
 
12. Ďalšie informácie
 
Ponuky sú viazané do: 15.3.2019
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
 
Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
 
Vyhodnotenie ponúk: 25.2.2019, 10.00 hod. (Zápisom z prieskumu trhu na daný predmet zákazky)
Víťazná ponuka bude predbežne akceptovaná na dodanie predmetu zákazky.
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba bude realizovaná na základe fakturácie vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať len plne funkčné dielo.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Mesta Rajec.
 
V Rajci, dňa 11.2.2019
 

Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer /Krycí list rozpočtu
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa