Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 
1. Predmet zákazky:
Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
V jeho mene konajúci: Ing. Ján Rybárik - primátor
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
 
Kontaktné údaje k VO: DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: 0903 373 414
E-mail: dgbconsult.info@gmail.com
 
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na projekte výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec, ktoré budú financované v splátkach zhotoviteľovi – viď zmluvné podmienky v prílohe č. 2 tejto výzvy a bod 15 tejto výzvy. Jedná sa o nasledujúce stavebné objekty – budovy:
 
1. Budovy Mesta:
- budova MsÚ,
- radnica,
- Materská škola Obrancov mieru,
- Materská škola Mudrochová,
- kultúrny dom – prízemie,
- klub dôchodcov,
- Špeciálne pedagogické centrum,
- bytové domy,
- Mestské múzeum.
 
2. Domov vďaky,
3. ZŠ Lipová,
4. ZUŠ, Kultúrny dom 1-3 poschodie.
 
Úspešný uchádzač resp. dodávateľ zabezpečí dodanie a inštaláciu LED svetelných zdrojov a svietidiel v súlade s technickým návrhom riešenia LED zdrojov svetla (LED žiarovky a/alebo LED trubice) a svietidiel na základe vstupných podkladov Objednávateľa – technická špecifikácia tvorí prílohu tejto výzvy.
 
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ obstaráva v mene iných verejných obstarávateľov, ktorých je zriaďovateľom. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Zmluvy o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory v predpísanom počte rovnopisov pre 4 samostatné organizácie – Mesto Rajec, Domov vďaky, ZŠ Lipová, ZUŠ v Rajci.
 
Klasifikácia - CPV kód: 45311000-0, 45311200-2
 
4.Miesto plnenia
Kraj : Žilinský
Okres Žilina
Mesto Rajec
 
5. Termín plnenia
Do 60 dní odo dňa zahájenia realizácie – viď zmluvné podmienky.
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač k zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.
 
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 5 pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
 
6. Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomne, elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.
 
7. Podmienky účasti
Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení realizovať stavené práce/elektroinštalačné práce, služby v oblasti energetiky, vo vzťahu k predmetu zákazky.
 
8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom o verejnom obstarávaní.
 
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky
Spolu: 95 467,86 EUR bez DPH
 
11. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.08.2018
 
12. Obsah ponuky
- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky,
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) – postačuje fotokópia alebo informatívny výpis z ORSR vytlačený z internetu, alebo informácia o platnom zápise uchádzača v zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO;
- návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že v plnej miere súhlasí so zmluvnými podmienkami, ktorých znenie tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy a že v prípade úspešnosti predloží predpísaný počet zmlúv bezo zmeny pre všetky štyri organizácie, pre ktoré sa predmet zákazky obstaráva (t.z. Mesto Rajec, Domov vďaky, ZŠ Lipová, ZUŠ – kultúrny dom).
 
Doklady predložené v listinnej podobe v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu alebo informatívny výpis z ORSR vytlačený z internetu.
 
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.
 
13. Predkladanie ponúk
Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke a označením: „RAJEC – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
 
Adresa doručenia ponuky v listinnej podobe: DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.
 
Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 7.6.2018 do 09:00 hod.
 
14. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 7.6.2018 o 10:00 hod. v DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.
 
15. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a to podľa nasledovného princípu: mesačnou splátkou (za rekonštrukciu vnútorného osvetlenia), ktorá v súčte s novou zálohovou mesačnou platbou za spotrebu el. energie, nebude prevyšovať súčasnú mesačnú splátku za el. energiu pre vnútorné svietenie (bude vychádzať z auditu a cien za súčasné platby).
 
Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie po dohode s verejným obstarávateľom, kontakty viď bod 2 tejto výzvy. Všetky náklady spojené s obhliadku miesta realizácie idú na ťarchu záujemcu.
 
25.5.2018
 
Prílohy výzvy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa