Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2124/32

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- pozemok CKN parcelné číslo 2124/32 o výmere 338 m2, druh pozemku: orná pôda
Dátum prevodu: - 28.10.2015
Nadobúdateľ:
- Pavol Liška, Rajec
Právny titul: - Kúpna zmluva, č.2015/291
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa