Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - nebyt. priestor č. 9-24, stavba domu s. č. 200

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- nebytový priestor č. 9-24 o výmere 17 m2 nachádzajúci sa vo vchode č. l , na 1. poschodí domu súpisné čís l o 200, ktorý je postavený na pozemku KN C parcele č. 1102, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území a obci Rajec a prislúchajúce príslušenstvo, ktorým je : - spolu vlastnícky podiel 170/7550 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 200, postavenom na KN C parcele č. 1102, zastavané plochy a nádvoria; - spoluvlastnícky podiel 170/7550 v pozemku KN C parcele č:. 1102, podiel 170/7550 zodpovedá výmera parcely 17,20 m2.
Dátum prevodu: - 04.06.2014
Nadobúdateľ:
- Rybárik s.r.o.; Hollého 200, Rajec IČO: 36867268
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2014/081
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa