Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - stavba domu s. č. 288

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- Predaj stavby domu súpisné číslo 288 (prevádzkovaná ako verejné WC) postavenej na KNC parcele 1221/2 a touto stavbou zastavaného pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN C parcela číslo 1221/2 o výmere 117 m2.
Dátum prevodu: - 28.09.2012
Nadobúdateľ:
- LEKÁREŇ PRI POLIKLINIKE, s.r.o.; Hollého 150, Rajec; IČO: 31596070
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2012/129
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa