Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-29.09.2015

Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí a to:
pozemok KNC parcelu číslo 1020/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, na ktorom sa nachádza 6 garáží. Jedná sa o pozemok pod garáž č. 4 o výmere 17 m2. Uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Rajec a je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi: Juraj Vríčan,
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí a to:
nebytové priestory v katastrálnom území Rajec : - dom súpisné číslo 37 postavený na pozemku KNC parcele číslo 703/2 o celkovej výmere 130,58 m2 zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, nájomcovi : EduGo s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina, IČO 31 644 325, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že nájomca predložil Mestu Rajec zámer užívať priestory na účel umiestnenia sídla spoločnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Rajec na vykonávanie svojej verejnoprospešnej činnosti.
Nájomca v súvislosti s predloženým zámerom požiadal o dlhodobý nájom uvedeného majetku mesta. Osobitný zreteľ je daný plánovaným zámerom záujemcu výchovného poradenstva a prevencie, v súvislosti s ktorým využije nehnuteľnosť v majetku mesta, pričom nie je daný žiadny iný predpoklad využitia pre potreby mesta.
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí a to:
pozemok KNC parcelu číslo 2124/34 – orná pôda o výmere 494 m2, nájomcovi  Mária Vrbová, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že : Predmetom nájmu je pozemok KNC parcela č. 2124/34 o výmere 494 m². Žiadateľka užívala uvedený pozemok za účelom zriadenia záhradky na dopestovanie ovocia a zeleniny od roku 1994. Z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k pozemku uzatvorila s Mestom Rajec dohodu o ukončení platnosti zmluvy o dočasnom užívaní pozemku a skončení zmluvného vzťahu. Žiadateľka má záujem o uzatvorenej novej nájomnej zmluvy s Mestom Rajec. Nemení sa predmet nájmu, účel ani výmera.
 
Zverejnenie zámeru
previesť majetok obce do vlastníctva spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí a to
pozemky v katastrálnom území Rajec:
KNC parcelu číslo 2680/1– ostatné plochy o výmere 43 676 m2
KNC parcelu číslo 2680/12– ostatné plochy o výmere 5 552 m2
KNC parcelu číslo 2701/8– trvalé trávnaté porasty o výmere 2 534 m2
KNC parcelu číslo 2701/7– trvalé trávnaté porasty o výmere 2 190 m2
KNC parcelu číslo 2701/6– trvalé trávnaté porasty o výmere 6 766 m2
KNC parcelu číslo 2683 – ostatné plochy o výmere 56 429 m2
KNC parcelu číslo 2699/1– ostatné plochy o výmere 33 487 m2
KNC parcelu číslo 2698/1– ostatné plochy o výmere 46 959 m2
KNC parcelu číslo 2682/1– trvalé trávnaté porasty o výmere 14 610 m2
KNC parcelu číslo 2682/2– ostatné plochy o výmere 8 478 m2
KNC parcelu číslo 2682/3– trvalé trávnaté porasty o výmere 9 541 m2
KNC parcelu číslo 2735– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 878 m2
KNC parcelu číslo 2736/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 590 m2
KNC parcelu číslo 2694/102– zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2
KNC parcelu číslo 2694/5– ostatné plochy o výmere 24 572 m2
KNC parcelu číslo 2694/11– ostatné plochy o výmere 954 m2
KNC parcelu číslo 2701/4– trvalé trávnaté porasty o výmere 3 527 m2
KNC parcelu číslo 2736/3– zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2
KNC parcelu číslo 2696/1– ostatné plochy o výmere 4 906 m2
KNC parcelu číslo 2697/34– zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2 časť
KNC parc. č. 2697/37 – ostatné plochy o výmere 17 105 m2
 
do vlastníctva kupujúcej spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s.  z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoločnosť GOLF PARK RAJEC, a.s. užíva predmetné pozemky a tieto je oprávnená kúpiť do vlastníctva na základe Zmluvy o nájme pozemkov, Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov a Kúpnej zmluvy, ktoré boli spísanej na jednej listine a uzavreté dňa 17. januára 2006.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa