Výzva na predkladanie ponúk - Oprava verejného osvetlenia – Oprava mestského rozhlasu

 Výzva na predkladanie ponúk
  spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk
 
2. Druh zákazky:    Podlimitná zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Názov zákazky:   
    1. Oprava verejného osvetlenia v meste Rajec pre rok 2014
    2. Oprava mestského rozhlasu v meste Rajec pre rok 2014
4. Obsah predmetu zákazky:
4.1.Oprava verejného osvetlenia v meste Rajec
-stožiarová svorkovnica komplet s montážou a zapoj.   ks/1
- tlmivka svietidla 125-250W, výmena   ks/1
- konzola na stožiar, výložník pozinkovaný  ks/1
- svietidlo uličné Modus 2x36W, s mont. a zapojením  ks/1
- žiarovka výbojka 80W  ks/1
- žiarovka výbojka 250W   ks/1
- žiarovka trubica 36W, polar výkonnejšia   ks/1
- práca s vysokozdvižnou plošinou a strojníkom   hod/1
- práca s vysokozdvižnou plošinou, strojníkom a montérom   hod/1
- montážne práce na elektrickom zariadení   hod/1

4.2.Oprava mestského rozhlasu v meste Rajec
- vodič CYKY N 2x4,00mm, závesný   m/1
- reproduktor tlakový 15W s montážou   ks/1
- konzola na stožiar, výložník pozinkovaný   ks/1
- konzola pre reproduktor s montážou   ks/1
- izolátor vertikálny K1   ks/1
- montážne práce   hod/1
- demontážne práce   hod/1
- práca s vysokozdvižnou plošinou a strojníkom   hod/1
- práca s vysokozdvižnou plošinou, strojníkom a montérom   hod/1
5.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: splatnosť faktúr 14 dní
6.Podmienky účasti uchádzačov: Návrh celkovej ceny vrátane DPH podľa obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 4.
7.Lehota na predkladanie ponúk: Do 27.12.2013 do 9,00 hod.
8.Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na adresu sídla verejného obstarávateľa
9.Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritérium: najnižšia cena za službu
10.Vyhodnotenie ponúk: Dňa 27.12.2013 o 9,30 hod.
V Rajci, dňa 18.12.2013

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                               primátor mesta
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa